17 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ№ роботи: 1380
розділ: Фінанси
тип: Курсова робота
об'єм: 35
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .......3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ................... .............................. .............................. ...........................5
1.1. Особливості фінансування залежно від організаційно-правової форми суб’єкта господарювання................ .............................. .............................. ................5
1.2. Теоретичні джерела фінансової діяльності підприємств................... ...............8
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО БІЗНЕСУ....................... .............................. .............................. .............................. ....11
2.1. Відмінності у фінансовій діяльності малого бізнесу....................... ...............11
2.2. Фінансування малого підприємництва................ .............................. ...............13
РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ................... .............................. .............................. .........................17
3 .1. Фінансова підтримка малого бізнесу....................... .............................. ...........17
3.2. Особливості аналізу інвестицій у мале підприємство.................. ..................19
ВИСНОВКИ .............................. .............................. .............................. .....................30
СПИСО К ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ...........32
ДОДАТКИ........ .............................. .............................. .............................. ................35


ВСТУП


Сьогодні умови для існування малого підприємництва в Україні є все більш несприятливими: економічна та фінансова криза, інфляція, величезна кількість конкурентів, нестабільність у законодавчій та політичній сферах країни. Тому для забезпечення ефективної діяльності підприємств необхідно мати глибокі знання та навички в області вибору ефективних форм розвитку, розробки програм реального інвестування, керування грошовими потоками, активами і капіталом, що і передбачає фінансовий менеджмент. Назріла негайна потреба адаптації та реального застосування системи фінансового менеджменту малих підприємств в сучасних умовах господарювання не тільки для максимізації їх прибутку, а, в першу чергу, для забезпечення фінансової безпеки та підтримки подальшого існування.
Сьогодні мале підприємництво — це невід’ємна складова високорозвиненої економіки, атрибут сучасної моделі ринкового господарства. В таких країнах малі підприємства є наймасовішою, найдинамічнішою і найгнучкішою формою ділового життя. Їх частка у валовому внутрішньому продукті складає від 50 до 90%, чого не скажеш про Україну, де цей показник сягає ледве 10%. Ця форма підприємництва у розвинених країнах надає економіці гнучкості , мобілізує солідні фінансові та виробничі ресурси, створює сприятливе середовище для розвитку конкуренції й усунення монополізму, є важливим фактором структурної перебудови та раціонального використання ресурсів, вирішення соціальних проблем.
Функціональна будова управління фінансовою діяльністю суттєво відрізняється на підприємствах різних масштабів (мале, середнє, велике).
Фінансова діяльність малого підприємства значно відрізняється від фінансової діяльності великих підприємств, так як існують такі специфічні властивості малих підприємств: мала кількість або взагалі брак спеціалістів з управління фінансами; хронічна нестача фінансових ресурсів для організації господарської діяльності; відсутність фінансового прогнозування та планування; мета діяльності малого підприємства інколи є складною і суперечливою.
Дослідженням проблем фінансової діяльності малих підприємств займались такі вітчизняні і зарубіжні учені, як І.А. Бланк, Л.Д. Буряк, В.М. Власов, О.Є. Ґудзь, М.Я. Дем’яненко А.М. Поддєрьогін, Г.Б. Поляк, В.М. Родіонова, А.Д. Шеремет, Сигел Джоел та інші. Але з огляду літературних джерел помітно, що існує ціла низка ще не розв’язаних проблем з теорії та практики фінансового менеджменту діяльності малих підприємств, які ще недостатньо висвітлені і потребують подальшого вивчення.
Об’єктом дослідження курсової роботи є фінансова діяльність підприємства, предметом – фінансова діяльність малих підприємств різних форм господарювання.
Мета роботи – дослідження фінансової діяльністі малих підприємств різних форм господарювання. Для досягнення поставленої мети в даній роботі необхідно було розв’язати низку завдань, а саме:
- розглянути особливості фінансування залежно від організаційно-правової форми суб’єкта господарювання;
- дослідити теоретичні джерела фінансової діяльності підприємств;
- проаналізувати відміності у фінансовій діяльності малого бізнесу;
- здійснити оцінку фінансування малого підприємництва;
- провести аналіз фінансової підтримки малого бізнесу;
- охарактеризувати особливості аналізу інвестицій у мале підприємство;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.
Методологічна база: загально наукові методи, метод економічного аналізу, фінансового аналізу та інші.
Інформаційною базою роботи є навчальні посібники, монографії, публікації періодичної преси, а також Інтернет-ресурси.

ВИСНОВКИ


Отже, узагальнюючи власні теоретичні та практичні дослідження зробимо наступні висновки:
1. Організаційно-правова форма підприємства зумовлює певні особливості функціонування його фінансів. Фінансова діяльність малого підприємства значно відрізняється від фінансової діяльності великих підприємств, так як існують такі специфічні властивості малих підприємств: мала кількість або взагалі брак спеціалістів з управління фінансами; хронічна нестача фінансових ресурсів для організації господарської діяльності; відсутність фінансового прогнозування та планування; мета діяльності малого підприємства інколи є складною і суперечливою.
2. Теоретичні розробки представників сучасної науки про фінанси підприємств присвячені обґрунтуванню найефективніших шляхів вирішення проблем, з якими стикаються суб’єкти господарювання при здійсненні ними фінансової та інвестиційної діяльності. Залежно від характеру теоретичних і практичних висновків, а також методів і принципів дослідження виокремлюють три основні теоретичні підходи до визначення критеріїв прийняття фінансових рішень:
- класичний;
- неокласичний;
- неоінституційний.
3. Основні відмінності між великим та малим бізнесом полягають в наступному:
- малий бізнес має обмежений доступ до фінансових та грошових ринків. Про емісію акцій, як правило, можна тільки мріяти. Отримати кредит не вдається не тільки через його дороговизну, а й через ризиковий фінансовий стан підприємства і відсутність кредитної політики. За таких умов все залежить від метикуватості та винахідництва керівника;
- не ставить за мету максимізувати курс акцій, показник капіталізації (сумарну курсову вартість акцій) та рівень дивідендів. Вартість малої справи не оцінюється публічно фінансовим ринком. Через це вартість малого підприємства важко встановити;
- несе інший склад, рівень та ієрархію ризиків. Добробут та доля власника невеликого підприємства прямо залежить від її успіху чи невдач на ринку;
- має низький рівень ліквідності.
4. Фінансова діяльність малих підприємств вирішує такі завдання:
- визначення політики цін;
- планування доходів і витрат;
- організація фінансового менеджменту.
5. Державна фінансова підтримка малого бізнесу включає насамперед податкові та кредитні методи впливу на даний сектор економіки. Як засвідчує світовий досвід, виважена, диференційована податкова та грошово-кредитна політика здійснює вирішальний вплив на формування та подальший розвиток суб"єктів малого бізнесу. Реальні труднощі з фінансуванням є чи не найголовнішою проблемою сьогодні для малого бізнесу України.
6. Для оцінки інвестиційної привабливості підприємства найбільш традиційним є підхід, заснований на аналізі його фінансового стану за допомогою сукупності визначених груп коефіцієнтів. Дані рекомендації можна віднести до першої групи підходів, що розглядають інвестиційну привабливість у залежності від фінансового стану суб"єкта господарювання. Такий підхід унеможливлює прийняття стратегічних інвестиційних рішень на довгостроковому періоді часу і може бути використаний у процесі рішення питань про доцільність інвестування тільки в короткостроковому аспекті. Методичні підходи відрізняються лише складом визначених груп фінансових коефіцієнтів, набори яких є різними і дозволяють оцінити окремі сторони інвестиційної привабливості підприємства без урахування взаємозв"язку.
   
Список літератури

1. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV
2. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144
3. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 р., №1576-XII, ст. 47.
4. Аналіз фінансового стану підприємств: Навчально-методичний
посібник . - Житомир: ІПСТ, 2003. - 84 с.
5. Агентство з питань запобігання банкрутству підприємств.
Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-
господарського стану неплатоспроможних підприємств та
організацій // Галицькі контракти. -1997. - №40.
6. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовьій анализ: Учебное
пособие. - М.:Издательство «ДИС», НГАЗиУ, 1997. - 128с.
7. Балабанов И.Т. Финансовьій анализ и планирование
хозяйствующего субьекта. 2-е изд., доп. -М.: Финансьі и статистика,
2000. - 208с.
8. Бандурка А.М., Червяков И.М. Финансово - зкономический
анализ. - Учебник. - X.: Университет внутренних дел, 1999. - 394
с.
9. Брігхем Е.Ф. Основи фінансового менеджменту. - К.: 1997. - 568
с.
10. Воловець Я. В. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Національний банк України; Львівський банківський ін-т . — Л. : ЛБІ НБУ, 2004. — 199с.
11. Довгалюк В. І. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. . — Хмельницький : НВП "Евріка" ТОВ, 2003. — 156с.
12. Дороніна М. С., Мартюшева Л. С., Горовий Д. А. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посібник / Харківський держ. економічний ун-т . — Х. : ХДЕУ, 2002. — 156с. : табл.
13. Зятковський І. В. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл/ Тернопільська академія народного господарства . — Т. : Економічна думка, 2003.
14. Комерційні банки та виробничо-фінансова діяльність підприємств / Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". Миколаївська філія / В.Г. В'юн (ред.), В. О. Паламарчук (ред.) . — Миколаїв : Видавництво МФ НаУКМА, 2001. — 392с.
15. Мартюшева Л. С., Меренкова Л. О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Коспект лекцій / Харківський національний економічний ун-т . — Х.: ВД "Інжек", 2006. — 184с.
16. Пушкар М.С. Контролінг - інформаційна підсистема стратегічного менеджменту : Монографія/ М.С. Пушкар, Р.М. Пушкар. -Т.: Карт-бланш, 2004. -370 с.. -Бібліогр. 92 назви
17. Стефанюк І. Б. Поняття, сутність і причини виникнення контролінгу // Фінанси України. - 2005. - № 2. - С.146-153.
18. Терещенко О. Контролінг у системі антикризового управління підприємством // Фінанси України. - 2001. - № 12. - C. 56-63
19. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2003. — 554 с.
20. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга/ Дитгер Хан; Пер. с нем.. -М.: Финансы и статистика, 1997. -800 с.: ил.
21. Цигилик І.І. Контролінг : Навч. посіб. у схемах і табл. для вузів. -К.: Центр навчальної літератури, 2004. -74 с.
22. Шепітко Г.Ф. Контролінг: Посіб. для студ. екон. вузів. -К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. -136 с.
23. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку. Практичний посібник. - К.: Лібра, 1999. -
336 с.
24. Фінансовий аналіз. Білик М. Д., Павловська О. В., Притуляк Н. М., Невмержицька Н. Ю. — К.: КНЕУ, 2005.
25. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі. Буряк Л. Д. — К.: КНЕУ, 2003.
26. Фінансовий менеджмент. Підручник .К.: КНЕУ, 2005. Керівник авторського колективу авторів і науковий редактор, професор А. М. Поддєрьогін. — 536 с.
27. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч.-метод. посібник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана / О. О. Терещенко (ред.). — К. : КНЕУ, 2006. — 312с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.