14 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Резерви збільшення прибутку підприємства№ роботи: 138
розділ: Економіка підприємства
тип: Курсова робота
об'єм: 48
винагорода автору: 90 грн

Зміст:

Вступ…........................ .............................. .............................. .............................. ...3
Розділ 1. Теоретичні основи формування та розподілу прибутку підприємства.................. .............................. .............................. .............................. 5
1.1. Формування прибутку підприємства.................. .............................. ..............5
1.2. Методи розрахунку прибутку від реалізації продукції..................... ...........8
1.3. Сутність і методи обчислення рентабельності................ ............................11
Розділ 2. Аналіз фінансових результатів ДП „Оріон”………………………...14
2.1. Характеристика діяльності державного підприємства „Оріон”. .............................. ............ .............................. .............................. ...........14
2.2. Аналіз динаміки показників прибутку...................... .............................. .....24
2.3. Аналіз динаміки показників витрат........................ .............................. ........25
2.4. Факторний аналіз прибутку...................... ........ .............................. ..............29
2.5. Факторний аналіз показників рентабельності................ .............................3 5
Розділ 3. Шляхи підвищення прибутковості ДП „Оріон”....................... ..........37
3.1. Аналіз резервів збільшення прибутку...................... .............................. ......37
3.2. Шляхи підвищення прибутковості підприємства.................. .....................39
Висно вки........................... .............................. .............................. .........................42
С писок використаних джерел........................ .............................. ........................46
До датки………………………………………………………………… …...……48
   
Список літератури

Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.91р №1576 – XIIV
2. Закон України “Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99р №996
3. П(С)БО 2 “Баланс”
4. П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”
5. П(С)БО 4 “Звіт про рух грошових коштів”
6. П(С)БО 5 “Звіт про власний капітал”
7. Анализ хозяйственной деятельности: Учебник / Под ред. В. И. Стражева. – 3-е изд. перераб. и доп. – Мн. Высш. шк., 1998 – 398 с.
8. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 169 с.
9. Бароненкова С. А., Бондарь Ю. Г. Экономический анализ – основа поисков резервов. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 91 с.
10. Высоцкий Д. А. Анализ кредиторской и дебиторской задолженности // Бухучёт. – 1996. - №12. – с. 36-37.
11. Демченко В. С., Милета В. И. . Системный анализ деятельности предприятий. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 182 с.
12. Житна І. П., Нескреба А. М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 1992. – 191 с.
13. Кац И. Я. Экономическая эффективность деятельности предприятий (анализ и оценка). – М.: Финансы и статистика, 1991. – 192 с.
14. Ковалёв В. В. Агнализ и управление дебиторской задолженностью // Бухучёт. – 1995. - №10. – с. 37-42.
15. Кодацкий В. П. Анализ прибыли предприятия // Финансы. – 1996. - №12. - с. 18-20.
16. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – К.: Знання. – 2000 – 378 с.
17. Кожанова Є. П. ,Колода О. П. Факторний аналіз прибутку // Фінанси України. – 19999. - №4 – с. 33-40.
18. Крымов В. Ф. Сравнительный анализ деятельности предприятий. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 72 с.
19. Кучкина Л. А. Анализ функциональной деятельности с помощью коэффициентов // Бухучёт. – 1997. - №12. – с. 17-19.
20. Лихачова. Анализ доходности предприятия // Финансы – 1997. - №12 – с. 17-19.
21. Литвин О. О. О факторном методе планирования прибыли и рентабельности // Финансы -1994. – с. 29 -35.
22. Лобанов О. П. Взаємозв’язок витрат, обсягу реалізації та прибутку підприємства // Вісник податкової служби України – 2000. - №24 с. 23-27
23. Русак М. А. Финансовый анализ субъекта хозяйствования. Справочное пособие. – Мн.: Высшая школа, 1997. – 309 с.
24. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие. 2-е изд. Перераб. и доп. – Мн.: ИП «Экоперспектива», - 1995. – 498 с.
25. Финансы предприятия / Под ред. О. И. Волкова. – М.: Инфра, 1997. – с. 180-207.
26. Шихарева Н. Анализ изменений в налогообложении прибыли предприятий в контексте международных стандартов // Світ бухгалтерського обліку. – 1998. - №1. – с. 68-75.
27. Чаюн І.О., Богославець Г.М., Довгаль Н.С., Стасюк Л.Л. Економіка підприємства: підручник для студ. екон. спеціальностей вищ. навч. закладів / за ред. Н.М. Ушакової. - К.: КНТЕУ, 2005. - 568 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.