21 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Звітз практики за матеріалами ВАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС»№ роботи: 1379
розділ: Звіти з практики
тип: Курсова робота
об'єм: 63
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. .....3
1 Загальна характеристика ВАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС».......................... .............................. .............................. .............................5
2 Характеристика системи управління персоналом.................... .......................11
3 Аналіз і планування персоналу підприємства.................. .............................. ..19
4 Аналіз та планування продуктивності праці......................... ........................32
5 Аналіз оплати і стимулювання праці......................... .............................. ........38
6 Соціальна і кадрова політика на підприємстві.................. ...........................50

7 Особливості професійного розвитку персоналу..................... ......................55
Висн овки.......................... .............................. .............................. ..........................60
Перелік посилань...................... .............................. .............................. .................63
Додатки

ВИСНОВКИ

Проаналізувавш и роботу відкритого акціонерного товариства «Управління будівництва Хмельницької АЕС» за 2006-2008 рр., можна зробити такі висновки. Діяльність підприємства спрямована на здійснення виробничої та комерційної діяльності з метою задоволення суспільних потреб у будівельній та іншій продукції, послугах, одержання і максимізації прибутку для задоволення соціально-економічних потреб акціонерів та трудового колективу. Ця діяльність відповідає Статуту підприємства та чинному законодавству України.
Відкрите акціонерне товариство «Управління будівництва Хмельницької АЕС» сертифіковане в системі якості ISO-9001 відповідно до вітчизняних та міжнародних стандартів у сфері управління проектами будівництва атомних електростанцій, інших енергетичних, промислових та цивільних об’єктів.
Діяльність підприємства характеризується підвищенням доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), це пояснюється збільшенням обсягів виконаних робіт.
Рентабельність підприємства є дуже низькою через високу собівартість наданих послуг.
Підприємство має чітко сформовану структуру з налагодженими тісними взаємозв’язками і розподіленими обов’язками, що дозволяє правильно організовувати трудовий процес з метою досягнення цілей організації в цілому, для виконання яких ВАТ «УБ ХАЕС» забезпечене великою кількістю професійних та досвічених спеціалістів, частка яких у структурі промислово-виробничого персоналу – найбільша.
Для ефективної організації праці та забезнечення підприємства кваліфікованими працівника у ВАТ «УБ ХАЕС» діє служба управління персоналом.
Постійно з ВАТ «УБ ХАЕС» співпрацює Центр зайнятості, який направляє на роботу безробітних та слідкує за дотриманням підприємства законодавчих норм з праці.
Документом, який регулює обов’язки та права трудового колективу та керівництва ВАТ «УБ ХАЕС» є колективний договір.
Основну частину персоналу ВАТ «УБ ХАЕС» складають керівники та спеціалісти – 64 % від облікової кількості працівників.
Протягом 2006-2008 рр. спострерігається скорочення кількості персоналу. Задля збереження життєдіяльності підприємства у 2008 році майже вдвічі зменшили кількість працівників порівняно з попередніми роками, причиною чого є фінансова криза в країні та різке зменшення обсягів робіт.
Спостерігається зменшення корисного фонду робочого часу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.
Аналіз показників руху робочої сили показав: зниження коефіцієнту сталості, підвищення коефіцієнту плинності та загального коефіцієнту обороту кадрів.
На підприємстві прослідковувалось щорічне зростання середньорічної продуктивності праці, що пов’язане перш за все зі збільшенням об’ємів робіт.
Провівши факторний аналіз впливу трудових факторів на обсяг виконаних робіт визначили, що ВАТ «УБ ХАЕС» має внутрішній резерв зростання обсягу виконаних робіт за рахунок зменшення кількості невідпрацьованого робочого часу.
Оплата праці здійснюється відповідно посадових окладів, які у 2007 році підвищили майже вдвічі.
Залежно від виробничих умов, якості виконаних робіт та продуктивності праці на підприємстві застосовуються різні доплати та надбавки, які мають відповідно компенсаційний або заохочувальний характер.
Значну частину фонду оплати праці займають премії та винагороди, порядок виплати яких здійснюється відповідно діючого у ВАТ «УБ ХАЕС» положення «Про систему преміювання персоналу ВАТ «УБ ХАЕС»
Адміністрація та профспілковий комітет підприємства активно проводять соціальну та кадрову політику, яка забезпечує своєчасну виплату заробітної плати, безпечні та комфортні умови праці. За рахунок коштів підприємства проводяться різні соціальні, культурно-масові заходи, які сприяють формуванню у колективі дружніх відносин та тісніших комунікативних зв’язків між працівниками.
ВАТ «УБ ХАЕС» постійно займається розвитком власного персоналу. Керівництво постійно залучає працівників до участі у проектах, нарадах, переговорах, конференціях; застосовує такі методи розвитку як: членство в професійних клубах, сумісництво посад, ротації, самонавчання, планування кар’єри. Одним з найважливіших методів розвитку є навчання. Також працівники розвивають свої професійні здібності не лише у вищих навчальних закладах, курсах підвищення кваліфікації, але й постійно займаються самоудосконаленням власних знань.
Отже, ВАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС» є значним та потужним конкурентом на будівельному ринку, який має широкі можливості для розширення виробництва.
   
Список літератури

1. Рзаєва Т.Г. Економічний аналіз: Навчальний посібник. – Хмельницький: ТУП, 2003. – 199 с.
2. Методичні вказівки до виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни „Економіка праці в організації” за спеціальністю "Управління персоналом і економіка праці" / С. Л. Решміділова. – Хмельницький: ХНУ, 2007. – 49 с.
3. Виробнича переддипломна практика. Програма виконання студентів спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» / А.С. Тельнов, О.А. Васильєв. – Хмельницький: ХНУ, 2007. – 24 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.