17 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Основні риси філософії екзистенціоналізму у творчості Ф.Кафки№ роботи: 1378
розділ: Філософія
тип: Курсова робота
об'єм: 27
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. ...3
РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ ТА ПОНЯТТЯ ЕКЗЕСТЕНЦІОНАЛІЗМУ ТА ЙОГО ОСНОВНІ ПРЕДСТАВНИКИ.................. .............................. .............................. ..5
1.1. Поняття екзистенціоналізму, його зародження та значення для розвитку світової літератури.................... .............................. .............................. ..................5
1.2. Життєвий та творчий шлях Ф. Кафки......................... .............................. ...12
РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ РИС ЕКЗИСТЕНЦІОНАЛІЗМУ У ТВОРАХ Ф. КАФКИ......................... .............................. .............................. .............................. 16
2.1. Відображення рис екзистенціоналізму у творі „Замок”....................... ......16
2.2. Вичення рис ексзистенціоналізму у творі „Перевтілення”................ ........20
ВИСНОВКИ.......... .............................. .............................. .............................. .......25
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. .......27

ВСТУП

Актуальн ість теми дослідження. У літературному пантеоні XX ст., мабуть, важко знайти особистість, парадоксальнішу за Ф. Кафку. Відомий за життя вузькому колу цінувальників художнього слова, він за чверть століття після своєї смерті перетворився на одного з відкривачів цілого літературного материка - модернізму, який завзято їхноіовали представники літератури, мистецтва, філософії, психології та інших галузей світової гуманітаристики. Кафку вважали пророком XX ст., основоположником теми абсурду в Літературі XX ст. та релігійним мислителем, твори якого слід розглядати «у категоріях святості, а не літератури»; письменником, що його творчість надавала невичерпний матеріал для психоаналітичних студій і містила глибокі викриття механізму тоталітарної влади.
«Скляна стіна», що відгороджувала письменника від друзів, і самотність створили особливу філософію його життя, що стала філософією творчості.
Завдяки самобутній образності, оригінальній манері письма, глибині осмислення стрижневих проблем духовного життя творчість Кафки справила величезний вплив на літературу та культуру XX ст.
Варто наголосити, що митець створив ірреальний фантастичний світ, у якому особливо яскраво видно безглуздість одноманітного і сірого життя. У його творах яскраво проявляється риси екзистенціоналізму. Ця риса, що була властива літературі ХХ ст., повною мірою проявилася у творчості геніального письменника. Відчуження і самотність стали філософією життя автора.
Дана проблема є достатньо розкритою. Зокрема, дане питаня досліджувалося такими авторами: Сучков Б., Андроник А., Баньямин В., Вовк Я., Волощук Е., Гурдуз А., Затонський Д. та іншими. Проте, на сьогодні відсутні праці, які глибоко та системно досліджували б дане питання.
Об’єктом дослідження курсової роботи є творча діяльність Ф. Кафки, предметом – коло питань, що стосуються рис екзистенціоналізму у творах „Замок” та „Перевтілення”.
Мета роботи – дослідженя основних рис філософії екзистенціоналізму у творчості Ф.Кафки. Для досягнення поставленої мети в даній роботі необхідно було розв’язати низку завдань, а саме:
- розкрити понятійно-термінологічний апарат теми дослідження;
- вивчити життєвий та творчий шлях Ф. Кафки;
- дослідити основні риси екзистенціоналізму у працях Ф. Кафки „Замок” та „Перевтілення”;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.

ВИСНОВКИ

Отже, узагальнюючи власні теоретичні та практичні дослідження зробимо наступні висновки.
Екзистенціоналізм - літературна течія ХХ ст., представники якої намагаються виявити причини трагічної невлаштованості людського буття, страждання, самотності. Важлива категорія екзистенціоналізму - пошук свободи.
Спочатку екзистенціоналізм виник як філософська течія. Але, виникнувши як філософська течія, екзистенціоналізм поступово перетворюється на течію літературну. Такий перехід інспірували і здійснили Жан-Поль Сартр і Альберт Камю, Ф. Кафка.
Представники течії якраз і зосереджують свою увагу на існуванні людини, що є емпіричною особистістю, вилученою з будь-яких систем (релігійних, політичних, соціальних). Світ же вони розуміють як дещо вороже особистості, сприймають його як хаотичний, дисгармонійний, абсурдний. Процеси, що відбуваються в цьому світі, повному внутрішніх суперечностей, позбавлені закономірностей, логічного зв"язку, часової послідовності.
Щоб краще збагнути суть творів Кафки, треба добре знати життєвий шлях самого автора. Тільки детальне розуміння біографії Франца Кафки дасть змогу краще збагнути розкриття його творів.
Творчість та ім"я Франца Кафки досить популярні на Заході. У багатьох творах зарубіжних письменників легко виявити мотиви та образи, які навіяні саме творчістю Кафки,- вона вплинула не тільки на художників, які належали літературному авангардові. Кафка належить до тих письменників, зрозуміти й розтлумачити яких не так просто.
Для оповідної манери Кафки характерне точна правдивість деталей, епізодів, думок та розповіді окремих людей, які з’являються у незвичайних, часто абсурдних взаємозв’язках. Мова Кафки зазвичай чітка, строга та архаїчна слугує для відображення кошмарних, іноді казково-фантастичних ситуацій.
Для того, щоб зрозуміти твір "Замок", добратися до самої суті, необхідно бути Кафкой, чи, принаймні, людиною, знайомою з його біографією і щоденниками. Замок - образ неприступної, піднесеної над іншим світом твердині. Для тих, хто живе на землях, що прилягають до замку, ця міцність покрита туманом є центром світобудови, місцем, де живуть люди, могутні по визначенню, незалежно від їхнього положення в ньому. Події й образи, думки і вчинки людей у творі „Замок” зв"язані між собою за аналогією, немов бачення маревного сну, немов думки, що народжуються то в найпростіших, то в дуже складно опосередкованих асоціаціях.
Як і інші твори Франца Кафки, “Перевтілення” вражає синтезом реального і фантастичного. Реальність і фантастика поєднуються, щоб створити образну картину сучасного автору світу, безжалісного й абсурдного, де нічого не піддається логічному тлумаченню, де людина приречена на самотність, де почувається вона лише комахою.
Загалом, варто відмітити, що дуже важко людині у світі Кафки, дуже боляче і дуже страшно, і вона марно намагається орієнтуватися, знайти своє місце в системі незбагненних, невідомих законів дійсності, марно намагається зрозуміти, які з цих законів діють у неї самої, втілені в її свідомості і відчуттях.
   
Список літератури

1. Андроник А. Дивные превращения… Интегрированный урок – философские размышления по изучению новеллы Ф.Кафки ,,Превращение“ // Вікно в світ. – 1998. – № 3. – С.4-17.
2. Аристов В. Заметки о „мета“ // Арион: Журнал поэзии. – 1997. – № 4(16). – С. 34-36.
3. Баньямин В. Ф. Кафка // Звезда. – 2000. – № 8. – С.121-136.
5. Белей Н. І. ,,Смерті не знає душа“ // Зарубіжна література. – 2003. – № 10. – С. 49-52.
4. Брод М. Ф. Кафка: Биография // Звезда. – 1997. – № 6. – С.118-151.
5. Вовк Я. Г. Жорстокий світ самотності. Франц Кафка ,,Перевтілення“ // Зарубіжна література. – 1998. – № 4. – С. 28-31.
6. Волощук Е. ,,Вот так мы заблудились“ / Кафка Ф. // Вікно в світ. – 1998. – № 2. – С. 62-98.
7. Волощук Є. Ф. Кафка і Т. Манн: два типи модерністського худож-нього мислення // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2007. – № 10. – С. 54-57.
8. Волощук Е. Художественная реальность новелы Ф.Кафки ,,Превра-щение“ // Вікно в світ. – 1998. – № 3. –С.25-31.
9. Гурдуз А.І. ,,Перевтілення” Ф.Кафки і Р.Бредбері: роздуми про людське і людяне // Всесвітня література в навчальних закладах України. – 2007. – № 3. – С.16-18.
10. Давиденко Г. Й., Стрельчук Г. М., Гричаник Н. І. Історія зарубіжної літератури ХХ століття: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 504 с.
11. Зарубежная литература ХХ века и задачи критики // Вопросы лите-ратуры. – 1989. – № 2. – С. 72-74.
12. Затонский Д. Кафка без ретуши // Вопросы литературы. –1964. – № 5. – С. 65-109.
13. Затонський Д. Про модернізм і модерністів. – К.: Дніпро, 1972. – 272 с.
14. Затонский Д. Смерть и рождение Франца Кафки // Иностранная лите-ратура. – 1959. – № 2. – С. 202-212.
15. Затонский Д. Хватит бояться Ф.Кафку // Новое время. – 1988. – № 18. – С.41-43.
16. Затонський Д. Феномен австрійської літератури: Ф Кафка // Вікно в світ. – 1998. – № 1. – С.76-106.
17. Затонский Д. Франц Кафка и проблеми модернизма. [Учеб. пособие для ин-тов и фак-тов иностран. яз.] Изд. 2-е, испр. – М.: Высшая школа, 1972. – 136 с.
18. Карельский А. Лекция о творчестве Франца Кафки // Иностранная литература. – 1995. – № 8. – С.112-124.
19. Кафка Ф. Вибрані твори: Процес. Вирок. Перевтілення. Голодомай-стер / Пер. з нім. П.Таращука, Є.Поповича / Упоряд. та приміт. Є.Волощук. – К.: Генеза, 2004. – 288 с.
20. Кафка Ф. Дневники и письма. Пер. с нем. Авт. предисл. Ю.И.Архипов. М.: ДИДИК - ТАНАИС, Прогресс-литера, 1994, 608 с..
21. Кафка Ф. Из дневников Ф.Кафки. [Пер. с нем. Е. Карцевой. С преди-словием Д.Затонского] // Вопросы литературы. – 1968. – №2. – С.165-184.
22. Кафка Ф. Из дневников: Письмо к отцу / Пер.с нем. Е. Карцевой. - М.: Известия, 1988 // Рец. Некифоров В. // Литературное обозрение. – 1989. – № 3. – С. 369-381.
23. Кеба О. В., Шулик П. Л. Кафка Ф. Перевтілення: оповідання; матеріали до вивчення. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2002. – 60 с.
24. Ковбасенко Ю. Ф.Кафка. 1883-1924: Штрихи до портрета письменника // Тема. – 2002. – № 2. – С. 90-92.
25. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. – Чернівці: Золоті литаври, 2001. – 636с.
26. Лисюк Н. Полоса відчуження: Матеріали до вивчення творчості Ф.Кафки // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1996. – № 10. – С. 23-27.
27. Логвин Г. П. Чи ж почують його люди? Новела Ф. Кафки ,,Перевтілення“ // Зарубіжна література. – 2003. – № 10. – С. 53-58.
28. Манн Т. В честь поэта: Ф.Кафка и его ,,Замок“ // Нева. – 1993. – №7. – С. 254-260.
29. Мотылева Т. Зарубежный роман сегодня. – М.: Советский писатель, 1966. – 471с.
30. Набоков В.В. Лекции по зарубежной литературе. – М.: Независимая газета,1998. – 244 с.
31. Нагорна А. Ю. Вивчення літературного твору у філософському контексті // Всесвітня література. – 2005. – № 7. – С. 53-60.
32. Никифоров В. Франц Кафка // Зарубіжні письменники. Енциклопедич-ний довідник. У 2 т. Т 1: А-К / За ред. Н. Михальської та Б. Щавурського. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – С. 724-731.
33. Орлова Р., Копелев Л. Мы жили в Москве, 1956- 1980. – М.: Книга, 1990. – 447 с.
34. С.Н.Мареев, Е.Н.Мареева, В.Г. Арсланов. Философия ХХ века (стоки и итоги). Учебное пособие.- М.: Академический Проект, 2001.- 464 с.
35. Своєрідність світобачення та його художнє вираження в оповіданні Ф.Кафки „Перевтілення” // Тема. – 1999. – № 2. – С.106-109.
36. Сучков Б. Л. Лики времени: Ф. Кафка, С. Цвейг, Г. Фаллада, Л. Фейхт-вангер, Т. Манн. – М.: Художеств. лит., 1969. – 445 с.
37. Таранік-Ткачук К. В. Від Вітмена до Маркеса: Матеріали до уроків зарубіжної літератури. – Тернопіль: Мандрівець, 2005. – 196 с.
38. Теорія літератури: Підручник/За наук. ред. Олександра Галича.- Київ: Либідь, 2001.- 488 с.
39. Теорія літератури: Підручник/За наук. ред. Олександра Галича.- Київ: Либідь, 2001.- 488 с.
40. Угрин А. Проникновение в тайны творчества Ф.Кафки // Вікно в світ. – 1998. – № 3. – С.18-24.
41. Яноух Г. Разговоры с Кафкой: [Дневниковые записи о встречах с австрийским писателем Ф.Кафкой] / Вступление, пер. с нем. и примеч. Е.Кацевой // Иностранная литература. – 1983. – № 5. – С.173-183.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.