16 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Поняття і види причетності до злочину№ роботи: 1377
розділ: Кримінальне право України
тип: Курсова робота
об'єм: 26
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ………………………………………………………………… .……………3
1. Розвиток інституту причетності до злочину в кримінальному праві України…………………………………………………………… ……….………5
2. Поняття причетності до злочину……………………………………….……10
3 . Види причетності до злочину………………………………………………...15
4. Кваліфікація причетності до злочину………………………………………..20
Ви сновки……………………………………………………………… …………23
Список використаних джерел……………………………………………….….25


Вступ

Аналіз фахових видань з кримінального права переконує, що питання про поняття та види причетності до злочину з моменту здобуття незалежності Україною не отримали у них значного спеціального висвітлення. А тому опрацювання вказаних проблем має актуальне значення і новизну як з точки зору подальшого розвитку відповідної наукової теорії, так і практичної точки зору.
Серед науковців, що займалися даною проблематикою слід відмітити М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація, О. М.Лемешка, M.I. Мельника, В. А. Клименка.
Об"єктом дослідження у роботі є злочини.
Предметом коло питань, що стосуються причетності до злочину.
Мета курсової роботи полягає у визначенні поняття та видів причетності до злочину.
Поставлена мета зумовила необхідність вирішення таких завдань:
- розглянути актуальність даної теми та її рівень дослідження в юридичній літературі;
- дослідити розвиток даного інституту в Україні;
- розкрити теоретико-методологічні аспекти аналізу теми дослідження;
- розглянути основні види причетності до злочину;
- навести кваліфікаційно-правову характеристику причетності до злочину;
- систематизувати матеріал та зробити висновки.
При дослідженні даної теми для проведення глибокого та всеохоплюючого аналізу були використані методи:
- ретроспективного аналізу;
- абстракції;
- індукції та дедукції;
- аналізу та синтезу;
- порівняння тощо.
Інформаційною базою даною роботи є чинне законодавство України, навчальні посібники, монографії, наукові праці, періодична література, а також судова практика.


Висновки

Отж е, в даній роботі нами було розглянуто розвиток інституту причетності до злочину починаючи з часів Київської Русі і до сучасного етапу.
Визначено зміст поняття причетності до злочину.
У чинному законодавстві не розкривається поняття «причетності до злочину». Однак у низці норм передбачається кримінальна відповідальність за окремі різновиди причетності.
Під причетністю в теорії кримінального права прийнято розуміти умисну діяльність, пов"язану із закінченим злочином або діями, які утворюють незакінчений злочин. Причетність посягає на відносини у сфері попередження і розкриття злочинів. Небезпечність осіб, причетних до злочину, полягає в тому, що, потураючи його здійсненню або допомагаючи злочинцеві в прихованні злочину, ці особи створюють умови для його здійснення, нейтралізують діяльність правоохоронних органів у викритті злочинця і розкритті злочину.
Розглянуто відмінності причетності від співучасті. На відміну від співучасті діяльність осіб, причетних до злочину, не перебуває у причинному зв"язку із вчиненням злочину, не зумовлює діяльність виконавця і настання суспільно небезпечного наслідку.
В роботі визначено види причетності до злочину. Зокрема, ними є:
1. заздалегідь не обіцяне (тобто не обіцяне до закінчення злочину) приховування злочину;
2. заздалегідь не обіцяне придбання чи збут майна, добутого злочиним шляхом;
3. заздалегідь не обіцяне потурання злочину;
4. заздалегідь обіцяне (тобто обіцяне до закінчення злочину) недонесення про злочин.
Приховування злочину - це активна діяльність особи по приховуванню злочинця і знарядь вчинення злочину, його слідівчи прадметів, здобутих злочинним шляхом.
Придбання чи збут майна, здобутого злочинним шляхом - це активна діяльність особи, що виявляється у купівлі чи іншій оплатній передачі майна, здобутого злочинним шляхом, або зберіганні такого майна.
Потурання - це невиконання особою покладених на неї обов"язків по запобіганню чи припиненню злочину.
Якщо потурання не було заздалегідь обіцяним, воно може бути визнаним службовим зловживанням.
Також в курсовій роботі здійснено кваліфікація причетності до злочину, звернено особливу увагу на основні дискусійні положення, наведено приклади із судової практики.
   
Список літератури

1. Конституція України від 28.06.1996 р. з змінами та доповненнями, внесеними Законом України «Про внесення змін до Конституції України» від 8.12.2004 р. [http://zakon.rada.gov.ua]
2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. (зі зм. та доп.) // К.: Атіка, - 2001. 160с.
3. Баймурзин А.В. Ответственность за прикосновенность к преступлению. – Алма-Ата, 1968.
4. Бушуев И.А. Ответственность за укрывательство преступлений и недоносительство. – М.,1965.
5. Кримінальне право України. Загальна частина / За ред. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — 2-е вид., перероб. і доп. — С. 246.
6. Лемешко О. М. Кримінально-правова оцінка потуранню вчинення злочину: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — X., 2001. — С. 5, 10.
7. Кримінальне право України. Загальна частина / За ред. M.I. Мельника, В. А. Клименка. — 3-є вид., перероб. і доп. — С. 167.
8. Коржанський М. Й., Кваліфікація злочинів: Навч. посібник. – К.: Атіка 2002. – C.114-184.
9. Кульбашна О. Співвідношення понять «службовець» і «державний службовець» у законодавстві України // Право України. 1999. № 4. – С. 98-99.
10. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 2-ге вид., переробл. Та доповн. / Відп. ред. С. С. Стеценко. – К.: А.С.К., 2002. – 968 с. (Нормативні документи та коментарі).
11. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. — 3-те вид., перероб. та доп. / За ред. М.Л. Мельника, М.Л. Хавронюка. — К., 2004. – 1428 c.
12. Хабибулин М.Х. Ответственность за укрывательство преступлений и недоносительство по советскому уголовному праву. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1984.
13. Матеріали статистичної звітності Державного департаменту України з питань виконання покарань. http://www.kvs.gov.ua/
14. Практика судів України в кримінальних справах. 2003 —2005. — К.: Юрінком, 2006. — С. 116—117.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.