11 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Розробка програми розвитку конкурентних переваг підприємства сфери послуг№ роботи: 1372
розділ: Менеджмент
тип: Дипломна робота
об'єм: 75
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

ВСТУП 6
РОЗДІЛ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ 8
1.1. Уточнення понять "конкуренція", "конкурентоспроможність" та "конкурентні переваги" 8
1.2. Історичний аналіз феномену конкурентних переваг 12
1.3. Підходи, принципи і методи дослідження конкурентних переваг 21
РОЗДІЛ ІІ ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ 25
2.1. Сутність і природа конкурентних переваг 25
2.2. Класифікація та джерела формування конкурентних переваг 28
2.3. Методи і показники оцінки конкурентоспроможності організації 43
РОЗДІЛ ІІІ ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА СФЕРИ ПОСЛУГ 52
3.1. Загальна характеристика і аналіз діяльності ТОВ "Романтік стиль" 52
3.2. Аналіз конкурентоспроможності ТОВ "Романтік стиль" 58
3.3. Програма розвитку конкурентних переваг ТОВ "Романтік стиль" 62
ВИСНОВКИ 68
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 71
ДОДАТКИ 75


ВИСНОВКИ


Отже, розглянувши тему оцінки конкурентоспроможності ми досягли головної мети, та розробили програму розвитку конкурентних переваг підприємства сфери послуг.
В ході роботи, ми виконали поставлені завдання, а саме:
- уточнили зміст понять "конкуренція", "конкурентоспроможність" та "конкурентні переваги", та зазначили, що конкуренція – це боротьба між товаровиробниками за найвигідніші умови виробництва і збуту товарів і послуг, за привласнення найбільших прибутків. Конкурентоспроможність організацій – це здатність виробників і продавців товарів конкурувати зі своїм суперниками, що поставляють на ті ж ринки аналогічні товари. А конкурентні переваги є концентрованим проявом переваги над конкурентами в економічній, технічній, організаційній сферах діяльності підприємства, які можна виміряти економічними показниками (додатковий прибуток, більш висока рентабельність, ринкова частка, обсяг продаж);
- провели змістовний аналіз еволюції розвитку конкурентних переваг, та зробили висновок, що кожна з проаналізованих концепцій має своє раціональне зерно, яке за певних умов може бути використане в практиці господарювання. Однак всі вони мають один вагомий недолік – відсутність системності у розумінні конкурентної позиції підприємства. На нашу думку, найважливіший методологічний підхід до визначення суті, поняття і процесу його оформлення полягає у системності;
- визначили підходи, принципи та методи дослідження інформаційних систем, що дало нам можливість точно і чітко сформулювати основні проблеми, обгрунтувати їх, дослідити історичні аспекти і зробити на основі цього власні висновки;
- розглянули класифікацію конкурентних переваг, та запропонували концептуальну модель управління конкурентними перевагами підприємства, яка формується на системі принципів стратегічного управління: адаптивності, інтеграції, гнучкості, динамічності, системності і комплексності, інноваційного характеру процесів розвитку конкурентних переваг;
- прослідкували критерії оцінки та методи управління конкурентоспроможностю організації, та зробили висновок, що вдосконалення системи управління конкурентними перевагами підприємства ґрунтується на таких положеннях: використання існуючих наукових розробок в області управління конкурентними перевагами; підпорядкованість управління конкурентними перевагами підприємства визначеній системі принципів; цільова орієнтація підприємства на отримання прибутку і забезпечення потреб ринку; визначення основної функції системи управління конкурентними перевагами як забезпечення ефективного функціонування і розвитку підприємства; формування ефективного інструментарію управління, який використовує добре відпрацьовані й експериментально перевірені моделі і методики аналізу та оцінки процесів формування і розвитку конкурентних переваг підприємства; формування єдиної інформаційної бази для ефективного управління конкурентними перевагами підприємства; розробка і реалізація стратегій формування і розвитку конкурентних переваг підприємства. Дані положення необхідно розглядати як концептуальну основу формування і вдосконалення системи управління конкурентними перевагами підприємства.
Ми проаналізували діяльність та конкурентоздатність салону "Романтік стиль". Можна зробити висновок, що сучасний стан салону доволі рентабельний, але конкуренти несуть великі загрози, тому потрібно постійно тримати "руку на пульсі часу", щоб задовольняти потреби клієнтів. Також ми зауважили, що ціни на надавані послуги трохи вище, чим у салонів-конкурентів. Це пояснюється якістю використовуваних засобів і роботою висококваліфікованих майстрів. Тому, клієнтами даного закладу є люди із середнім і високим фінансовим достатком.
Отже, навіть висока якість надаваних послуг, їх різноманітність нічого не варто, якщо вони не доведені до свідомості потенційного клієнта. Головним завданням сучасного салону краси – є переконати клієнта прийти саме сюди, а не в будь-який інший салон-конкурент, і ми вважаємо, що для цього салон краси "Романтік стиль" має впроваджувати активні дії в трьох напрямках – постійне оновлення продукту, цінова політика для різних шарів населення та активна програма просування.
Розглянувши тему оцінки конкурентоспроможності продукції, а точніше методику оцінки та засоби, можемо зробити висновок, що ця тема є невід"ємною частиною підприємницької діяльності.
   
Список літератури

1. Азоев А.Г. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2002. – 208 с.
2. Азоев Г.Л. Конкурентноспособность организации. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2004. – 218 с.
3. Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. – М.: ОАО "Типография "НОВОСТИ"", 2000. – 256 с.
4. Алексеюк Л. Ризик-один із факторів формування прибутку // Економіка. Фінанси. Право. – 2007. - № 4. – С. 17-21.
5. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности / Н.А. Русак, В.И. Стражев, О.Ф. Мигун и др.; под общ. Ред. В.И. Стражева. – 4-е изд., испр. и доп. – Минск.: Высш.шк., 2002. – 264 с.
6. Ансофф И., Макдоннелл Э.Дж. Новая корпоративная стратегия / Пер. с англ. – СПб.: Питер Ком, 2004. – 416 с.
7. Борисенко З.М. Основи конкурентної політики: Підручник. - К.: Таксон, 2004. – 704 с.
8. Борисова Т.М. Теоретичні аспекти управління ризиками на підприємстві // Актуальні проблеми економіки. – 2007. - №7(49). – С. 116-120.
9. Булавенко С. Д. Маркетинг у підприємницькій діяльності // Економіка в школах України, 2005. - № 4. – С. 24-26.
10. Виханский О.С. Стратегическое управление.: Учебник – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Гардарики, 2008. – 296 с.
11. Володькина М.В. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие. – К.: Знання-Прес, 2006. – 149 с.
12. Всеобщее управление качеством: Учебник для вузов / О.П. Глудкин, Н. М. Горбунов, А. И. Гуров, Ю. В. Зорин. – М.: Горячая линия – Телеком, 2001. – 600 с.
13. Голубков Е.П. Основы маркетинга. Учебник. – М.: Финпресс, 2006. – 656 с.
14. Дурович А.П., Копанева А.С. Маркетинг в сфере услуг: Учебное пособие – Минск: Экономпрес, 2008. – 143 с.
15. Желіковська М. В. Стратегічні конкурентні переваги фірми та шляхи їх реалізації на ринку // Економіка і управління. – 2006. - № 3. – С. 14-20.
16. Журавлев П. В., Карташов С. А., Маусов Н. К. Персональный словарь понятий и определений. – М.: "Экзамен", 1999. – 512 с.
17. Закон України "Про підприємства" // Збiрник законодавчих і нормативних актiв: Правовi основи пiдприємницької дiяльностi. – К.: Полiграф, 1998. – 130 с.
18. Зозулев А. Об усилении конкурентных преимуществ предприятия // Экономика Украины. – 2007. - №6. – С. 33-37.
19. Економічна енциклопедія: у трьох томах, Т.3 / Редком.: С.В. Мочерний та ін. – К.: Видавничий центр "Академія", 2002. – 952 с.
20. Ільченко Н.Б. Соціально-економічні фактори підвищення конкурентоспроможності робочої сили // Формування конкурентоспроможності робочої сили : 36 наук. пр. Серія "Економіка праці та соціальної сфери". Вип. ІІІ / НАН України. - Ін-т економіки; Ред. кол.: Д.П. Богиня/відп. ред../ – Київ, 2008. – 160 с.
21. Ищук Г.П., Москоленко Е.М. Риск в современном бизнесе // Інформація і ринок. – 2006. - № 1. – С. 10-12.
22. Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – М.: ПБОЮЛ Гритенко Е.М., 2000. – 208 с.
23. Кондрашев В.: Анализ проблем конкурентоспособности // Экономист. – 2007. - №12. – С. 79-88.
24. Кныш М. И. Конкурентные стратегии: Учеб. пособие. – СПб.: Б. и., 2000. – 284 с.
25. Лапидус В. А. Всеобщее качество (TQM) в российских компаниях / Гос. ун-т управления; Нац. фонд подготовки кадров. – М.: ОАО "Типография "Новости"", 2004. – 432 с.
26. Лифиц И.М. Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров и услуг – М: Юрайт-М, 2007. – 224 с.
27. Люкшинов А.Н. Стратегический менеджмент. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 375 с.
28. Омецинский Б. Проблемы реформирования саниторно-курортной сферы // Гостиничный и ресторанный бизнес. – 2005. - №4. – С. 84-86.
29. Папирян Г.А. Менеджмент в индустрии услуг населению. - М.: ОАО "НПО" Изд-во "Экономика", 2006. – 207с.
30. Секрети успіху великих компаній // Економіка в школах України. – 2006. - № 2. – С. 40-42.
31. Смит А. Исследование о природе и причинах багатства народов –М.: Эксмо, 2007. – 302с.
32. Соломенюк Н. Вплив зовнішнього середовища на стратегічні плани підприємства в умовах невизначеності // Економіст, – 2008. - № 9. – С. 66.
33. Раицкий К.А. Экономика предприятия: Учебник для ВУЗов. – М.: Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 1999. – 186с.
34. Рубін Ю.Б. Портфель конкуренції та управління справами. – К.: Укрминтек, 2004. – 734с.
35. Україна: підсумки соціально-економічного розвитку та погляд у майбутнє // Урядовий кур'єр. – 2007. - №26. – С. 18.
36. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент. - М.: Изд-во книготорг. центр "Маркетинг", 2002. – 892 с.
37. Фатхутдинов Р.А.: Кто и когда начнет заниматься повышением конкурентоспособности // Стандарт и качество. – 2006. - № 6. – С. 25-38.
38. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг: Учеб. – М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 2007. – 640 с.
39. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учеб. Для ВУЗов., 2-е изд., доп. – М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 2006. – 416 с.
40. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации. Учеб. пособие. – М.: Изд-во ЭКСМО, 2004. – 544 с.
41. Хамел Г., Прахалад К.К. Конкурируя за будущее. Создание рынков завтрашнего дня. – М.: ЗАО "Олімп–Бизнес", 2002. – 228 с.
42. Хибакова О. Красивый бизнес. // Деловой журнал. – 2005. - №9 (61). – С. 23-28.
43. Шевченко Л.С. Конкурентное управление: Учеб. пособие. – Харьков: Эспада, 2004. – 520 с.
44. Шепетько И.О. Экономика предприятия: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 235 с.
45. Юдникова, Е. С. Проблемы конкурентоспособности в современной экономике // Проблемы современной экономики. – 2007. - №2(26). – С. 34-40.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.