15 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Організація і методика оборотності капіталу підприємства№ роботи: 1371
розділ: Фінанси
тип: Курсова робота
об'єм: 30
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
1. Сутність і класифікація капіталу підприємства.................. .............................5
2 Аналіз використання капіталу...................... .............................. .......................13
2.1 Аналіз ефективності використання оборотного капіталу...................... .....13
2.2 Аналіз грошових коштів підприємства.................. .............................. .........16
2.3 Аналіз обертання активів підприємства.................. .............................. ........20
3 Шляхи підвищення ефективності використання оборотного капіталу.........23
Висновки. .............................. .............................. .............................. .....................26
Списо к використаних джерел........................ .............................. ........................28
До датки......................... .............................. .............................. .............................. 30

Вступ

Діяльність підприємства в умовах ринкової економіки будь-якої форми власності, організаційно-правового статусу і галузевої спрямованості безпосередньо залежить від капіталу та його структури. Досягнення стратегічних цілей підприємства також значно залежить від ефективності управління капіталом підприємства та його структурою, тобто визначення загальної потреби в них, формування оптимальної структури, умов їх залучення.
Сучасне економічне становище потребує від власників та менеджерів підприємств ефективного управління, уважного контролю та своєчасного коригування структури капіталу підприємства, бо оптимальна структура капіталу дозволяє отримувати максимальний прибуток, рентабельність, фінансову стійкість та високі показники ліквідності та платоспроможності.
Ефективне використання фінансових ресурсів визначається їх оборотністю.
Проблеми організації і методики оборотності капіталу підприємства широко висвітлюються провідними вченими-економістами: І.О. Бланком, В.В. Ковальовим, Є.С. Стояновою, Т.В. Тепловою та ін.
Об’єктом дослідження курсової роботи є фінансово-господарська діяльність ВАТ „Пригма-Прес”, предметом – питання, що стосуються організації і методики оборотності капіталу підприємства.
Мета роботи полягає у визначенні організації і методики оборотності капіталу підприємства. Для досягнення мети в роботі необхідно вирішити наступні завдання:
- визначити актуальність даної теми та рівень її дослідження в економічній літературі;
- дослідити сутність і класифікацію капіталу підприємства;
- провести аналіз ефективності використання оборотного капіталу;
- здійснити аналіз грошових коштів підприємства;
- проаналізувати обертання активів підприємства;
- запропонувати шляхи підвищення ефективності використання оборотного капіталу.
При дослідженні даної теми для проведення глибокого та всеохоплюючого аналізу були використані фінансового аналізу, а також методи абстракції, індукції та дедукції.
Структура курсової роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків і списку використаних літературних джерел.
У першому розділі проводиться огляд літературних джерел, з’ясовуються базові поняття, класифікації тощо.
У другому розділі розкриваються основні методи та організація проведення аналізу оборотності капіталу на прикладі ВАТ „Пригма-Прес”.
Третій розділ є рекомендаційним і присвячений шляхам підвищення ефективності використання оборотного капіталу підприємства.
Висновки до курсової роботи підсумовують проведене дослідження.

Висновки

Ка пітал – це економічна категорія, яка відома давно, але отримала новий зміст в умовах ринкових відносин.
Капітал — це власність відповідної фізичної або юридичної особи на активи: майно і об’єкти (ресурси), які є на підприємстві.
Під загальним поняттям “капітал підприємства” розуміють різні його види, які характеризуються десятками термінів. Все це потребує відповідної систематизації термінів, які використовуються. Взалежності від класифікаційних ознак існує досить класифікацій капіталу.
У другому розділі аналітичні дослідження проводяться на прикладі ВАТ “Пригма-Прес”.
ВАТ “Пригма-Прес” - машинобудівне підприємство, основною спеціалізацією якого є випуск машин по переробці дроту.
Аналізуючи ефективність використання оборотного капіталу, слід зробити наступні висновки:
- у 2008 році рентабельність оборотних коштів була від’ємною, а у 2009 році складала 5,2%;
- кількість оборотів коштів за даний період є невеликою, а це в свою чергу негативно впливає на розвиток підприємства;
- коефіцієнт завантаження протягом періоду 2008-2009 рр. зменшується, темпи падіння даного показника становлять 86,4%;
- тривалість одного обороту у 2008 році становила 1333 дн., а у 2009 році зменшилась до 1161 дн.
Також нами проведено аналіз грошових коштів підприємства. З’ясовано причини, які вплинули на збільшення (зменшення) припливу грошових коштів та збільшення (зменшення) їх відпливу, розраховано показники обертання активів підприємства.
Аналізуючи коефіцієнт трансформації на ВАТ “Пригма-Прес” помітно, що з кожним роком він зростає. Так, за період з 2008 р. по 2009 рік темпи росту цього показника склали 146,15 %, що є позитивним явищем. Зростання коефіцієнта трансформації відбувалось в основному за рахунок росту виручки від реалізації продукції.
Щодо коефіцієнта дебіторської заборгованості, то в 2008 року він становив 2,0, а в 2009 році зріс до 3.1.
Аналізуючи коефіцієнт оборотності основних засобів помітно, що у 2008 році значення показника становило 0,13, а у 2009 році відбулося зростання до 0,43. Причинами такого росту є збільшення виручки від реалізації та зменшення вартості основних фондів.
Як і в інших підприємств, в умовах кризи неплатежів у даного підприємства є нестача грошових коштів, проблеми зі збутом (великий обсяг готової продукції на складі) та з отриманням дебіторської заборгованості.
Щодо джерел отримання грошових коштів, то на підприємстві можна було б скористатися наступними:
- Реалізація продукції з негайною оплатою.
- Отримання дебіторської заборгованості.
Також нами було запропоновано ряд заходів по управлінню дебіторською заборгованістю.
   
Список літератури

1. Артеменко В.Г. Финансовый анализ. Учебн. пособие для вузов – М: Центр экономики и маркетинга, 2003.– 128 с.
2. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ – М.: ДИС, 1999. – 220 с.
3. Бланк И.А. Управление формированием капитала. - К.: "Ника-Центр", 2000. - 512 с.
4. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. - К.: Ника-Центр, Эльга, 2001. - 528с.
5. Воробьев С.Ю. Стратегия финансирования деятельности предприятия на основе показателей риска. Научные труды IV Международной научно-практической конференции "Фундаментальные и прикладные проблемы приборостроения, информатики, экономики и права". Секция "Экономика", ч. 2 / МГАПИ. - Москва, 2001. - С.10.
6. Дж К. Ван Горн. Основы управления финансами. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 800с.
7. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - М.: Финансы и статистика, 1997.
8. Ковалёв В.В. Введение в финансовий менеджмент / Пер. с англ. - М.: Информационно-издательский дом "Филинь", 1996. - 400с.
9. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. - М: "Финанси и статистика", 1997 г
10. Лысенко Ю.Г., Макаров К.Г., Петренко В.Л., Филипов А.В. Леверидж. Экономические приложения. ДонГУ, Юго-Восток, 1999. - 104с.
11. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.–387 с.
12. Негашев Е.В. Анализ финансов предприятия в условиях ринка: Учеб. пособие. - М.: Висш.шк.,1997. - 192с.:ил.
13. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 132 с.
14. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 412 с.
15. Мних Є.В. Економічний аналіз на промисловому підприємстві. – К.: Інститут змісту і методів навчання, 2003. – 236 с.
16. Салига С.Я., Дацій Н.В. та ін. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 210 с.
17. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.
18. Фінансова діяльність підприємств \ Під ред. Аранчій та ін. Навчальний посібник. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 240 с.
19. Фінансово-економічний аналіз: Підручник \ Буряк П.Ю. та ін. - К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 528 с.
20. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 208 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.