14 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Звіт зпрактики за матеріалами Терешовецької сільської ради№ роботи: 1368
розділ: Звіти з практики
тип: Курсова робота
об'єм: 49
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3

1. Вивчення показників роботи й організації бухгалтерського обліку..................5

2. Облік грошових коштів і розрахунків................... .............................. ................11

3. Облік запасів………………................. .............................. ......................……….19
4. Облік праці та заробітної плати…………..................... .............................. ....…22

5. Облік необоротних активів....................... .............................. .............................. 24

6. Облік витрат, доходів і фінансових результатів................... .............................. 32

7. Бухгалтерська фінансова звітність..................... .............................. ....................39

8. Аналіз фінансово-господарської діяльності.................... .............................. .....43

Висновки............. .............................. .............................. .............................. .............47

Список використаних джерел........................ .............................. ............................49

До звіту додаються додатки, характеристика, щоденник
   
Список літератури

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. - К.: Офіційне видавництво Верховної Ради України, 1996.–115 с.

2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 року № 996 – ХІV.

3. Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань: Закон України від 01 липня 2004 року №1953- IV// Відомості Верховної Ради України.-2004.-№52.-С.52.

4. Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки: Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2007 р. № 34.

5. Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ: Затверджена наказом Державного казначейства України від 10.07.2000 №61 зі змінами і доповненнями.

6. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ: Затверджено наказом Державного казначейства України від 10 грудня 1999 року № 144 зі змінами і доповненнями.

7. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник / За ред. Проф.. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ПП „Рута”, 2004. – 448 с.

8. Голубєва М.А. Особливості обліку майна в бюджетних організаціях К.: Фінанси України., 2003.

9. Кузьминский А.Н. Теорія бухгалтерського обліку:Підручник. - К.: Вища школа, 2001.

10. Люблінська А.Е. Бюджетні організації: коментарі до Плану рахунків, кореспонденції субрахунків. - К.: "ПРІОР", 2003.

11. Пухтинський М.О. Проблеми трансформації територіальної організації влади. Збірник матеріалів та документів /Пухтинський М.О.// – К.: Атіка, 2007. – 852 с.;

12. Федосов В. Бюджетний менеджмент: Підручник / В. Федоров, В. Опарін, Л. Сафонова та ін.; За заг. ред. В. Федосова. – К.: КНЕУ, 2004. – 864 с.

13. Чивитин В.К. Централизация учета в бюджетных учреждениях. – Симф-ль : Арго, 2001.

14. Чефасина В.Г. Принципы построения бухгалтерского баланса . М : Финансы и статистика, 2001.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.