12 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Організація і технологія роздрібного продажу товарів і обслуговування населення№ роботи: 1367
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 40
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. ...3
І ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
1.1 Правила роботи підприємств роздрібної торгівлі...................... ....................5
1.2 Організація і технологія роздрібного продажу товарів....................... ..........7
1.3 Організація розрахунків з покупцями..................... .............................. ..........9
1.4 Послуги роздрібної торгівлі...................... .............................. .......................12
1.5 Позамагазинні форми торгового обслуговування покупців...................... .14
ІІ РОЗРАХУНКОВО-АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА
2.1 Аналіз майнового стану підприємства.................. .............................. ..........19
2.2 Аналіз ліквідності і фінансової стійкості..................... .............................. ...22
2.3 Оцінка ділової активності і результатів діяльності підприємства..............29
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ.................... .............................. .........................35
С ПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. .......38
ДОДАТКИ............ .............................. .............................. .............................. ........40

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Отже, узагальнивши власні теоретичні та практичні дослідження зробимо наступні висновки:
1. Законодавчі та нормативні акти регулюють процеси торговельного обслуговування окремими видами товарів, визначають основні правила роботи підприємств роздрібної та дрібнороздрібної торговельної мережі, вимоги щодо якості й безпечності товарів, термінів їх реалізації, гарантії тощо.
2. Сукупність усіх правил, які регулюють торговельну діяльність, становить нормативно-правову базу, що визначає обов’язкову відповідальність суб’єктів господарсько-торговельної діяльності як юридичних, так і фізичних осіб, перед споживачем і захищають його законні права.
3. Організація і технологія - комплекс взаємозв"язаних послідовно виконуваних операцій, метою яких є доведення товарів належної якості до торговельного залу для реалізації їх покупцям у широкому асортименті з оптимальними затратами праці, часу і при високому рівні торговельного обслуговування.
4. Важливою функцією роздрібної торгівлі є розрахунки за продаж товарів. Форма розрахунків має тісний зв"язок із системою розстановки обладнання в торговому залі і його технологічним плануванням. Правильне вирішення цих питань забезпечує вільний доступ покупців до товарів і надання їм необхідної консультації, найкращі умови для руху потоку покупців у торговому залі, швидкий відбір без перешкод від зустрічних та перехресних потоків, проведення розрахунків за всі товари в максимально короткий час тощо.
5. Істотним чинником впливу на вибір покупцем того чи того роздрібного продавця є обсяг і видовий склад послуг, які він надає. Ці послуги, як специфічна продукція роздрібної торгівлі, містять елементи, що стосуються самих товарів (якість, асортимент тощо), а також не менш важливі елементи стосовно умов продажу.
6. Існують наступні види поза магазинних форм обслуговування населення:
- дрібнороздрібна стаціонарна мережа та дрібнороздрібна пересувна мережа; (пересувні засоби торгівлі);
- торгові автомати;
- ярмарки і базари;
- мережний маркетинг;
- роздрібна посилкова (поштова) торгівля;
- електронна торгівля (Інтернет-магазини).
7. Об’єктом дослідження курсової роботи ЗАТ „Фірма „Бакалія”. Предметом дiяльностi Товариства є:
- здiйснення торговельної дiяльностi (роздрiбна торгiвля);
- реалiзацiя товарiв закладам охорони здоров’я, соцiального забезпечення та освiти для органiзацій харчування вiдповiдних категорiй населення;
- реалізація продовольчих i непродовольчих товарiв;
- органiзацiя кафе, ресторанiв, iнших об’єктiв харчування;
- інші види діяльності незаборонені законодавством.
8. Аналізуючи показник майнового стану підприємствап вимникає наступна характеристика:
- сума наявних господарських коштів на даному підприємстві зменшується. Якщо у 2008 році величина показника становила 27491,4 тис. грн., то у 2010 році – 18560,00 тис. грн, що на 8931,4 тис. грн. менше;
- коефіцієнт зносу основних засобів з розвитком періоду зростає, що є негативним явищем. У 2010 році коефіцієнт зносу становив 0,55.
- щодо коефіцієнтів оновленя та вибуття то дані показники у 2010 році відповідно становили 0,035 та 0,09. Помітним є те, що коефіцієнт вибуття значно перевищує коефіцієнт оновлення.
9. Аналіз показників ліквідності дозволив зробити наступні висновки:
- у розвитку періоду сталося збільшення коефіцієнта абсолютної ліквідності (з 0.005 до 0.028). Значення коефіцієнта досить низьке, що говорить про те, що підприємство не змогло б терміново погасити свої зобов"язання.
- коефіцієнт загальної ліквідності значно перевищує нормативне значення і має тенденцію зростання, з 2008 р. по 2010 рік цей показник збільшився 1,7 раза. Збільшення коефіцієнта загальної ліквідності відбувалося за рахунок зменшення поточних зобов’язань.
10. Аналізуючи показники фінансової стійкості, можна зробити висновок, що лише коефіцієнт незалежності вище рівня нормативного значення, решта коефіцієнтів значно нижче нормативного рівня. Причому коефіцієнти концентрації залученого капіталу та заборгованості мають тенденцію зменшення. Аналогічна тенденція спостерігається і по показниках ділової активності.
11. Аналізуючи фінансові результати підприємства можна зробити висновок, що у 2009 році підприємство було збитковим, збиток підприємства склав 834,2 тис. грн. У 2010 році підприємство отримало прибуток в розмірі 542,1 тис. грн.
12. Для подальшого вдосконалення комерційної діяльності ЗАТ „Фірма „Бакалія” запропоновано ряд заходів, а саме в напрямку:
- підвищення культури торгівлі;
- використання сучасних методів та форм торгівлі;
- ширше застосовувати різноманітні прийоми та засоби торгівлі;
- оновлення обладнання;
- вдосконалення стимулювання продажу.
   
Список літератури

1. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144
2. Апопій В. В., Бобенко С.Г. Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг. – К., 2002.
3. Альбеков А.У, Федько В.П., Митько О.А. Логистика коммерции. Серия "Учебники, учебные пособия". Ростов-на-Дону: Феникс, 2001.—512 с.
4. Балабанова Л.В. Маркетинг. Підручник. Донецьк: 2002.— 562 с.
5. Балабанова Л.В., Германчук A.M. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика. — Навчальний посібник.— К.: ВД "Професіонал", 2004.— 288 с.
6. Виноградська А. М. Технологія комерційного підприємства:м Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури. 2009. – 780 с.
7. Комерційна діяльність. Підручник Ф.П.Половцева. М.: «Инфра-М», 2008. - 248с.
8. Криковцева Н. О., Казаква О.Б. Комерційна діяльність. – К., 2009.
9. Лучко М. Р., Адамик О. В. Облік комерційної діяльності: Підручник. – Тернопіль, 2008. – 441 с.
10. Осипова Л.В., Синяєва І.М. Основи комерційної діяльності. – М.: 2002.
11. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности (в вопросах и ответах): Учебное пособие для студентов средних специальных учебных заведений.— М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2001. - 320 с.
12. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности: Учебник для студентов средних специальных учебных заведений.— 2-е изд., перераб. и доп.— М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2001.— 450 с.
13. Пигунова О.В., Аниськова О.Г. Стратегия коммерческой деятельности предприятия розничной торговли.— М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2002.— 117с.
14. Пікус Р.В. Управління інвестиційними ризиками // Фінанси України. – 2001. - №11. – С. 105 – 109.
15. Ребіцький В.М., Антонюк Я.М. та ін. “Технологія і обладнання підприємств торгівлі” – К.: Либідь, 1996
16. Роїна О.М. Сфера обслуговування в Україні. Нормативні документи.-Київ, 2007
17. Саркісян Л.Г.,Казакова О.Б.Технологія торговельних процесів.-Київ, 2007
18. Тарасюк Г.М. Планування комерційної діяльності: Навч. посібник. – К.: "Каравела" . – 2005. - 400 с.
19. Фомин Г.П. Математические модели и модели в коммерческой деятельности: Ученик. – М.: Финансы и статистика . – 2005. – 616 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.