21 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Послуги покупцям роздрібного торговельного підприємства№ роботи: 1365
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 36
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. ....................3


1. Поняття та значення послуг в роздрібній торгівлі…..................... ..................5


2. Характеристика ТОВ „Епіцентр К”............................ .............................. .......14


3. Послуги, що надаються в торгівельному підприємстві.................. ...............21


4. Шляхи удосконалення надання послуг на ТОВ „Епіцентр К”.....................27


Вис новки та пропозиції.................... .............................. .............................. .........32


Список використаних джерел........................ .............................. ........................34


До датки......................... .............................. .............................. .............................. 36

Висновки та пропозиції
Отже, узагальнюючи власні теоретичні та практичні дослідження зробимо наступні висновки:


1. У широкому розумінні послуга — це дія, вигода або задоволення, що забезпечує матеріальні або духовні потреби індивідуальних і колективних споживачів.


Основна суть послуги полягає в її переважно нематеріальному характері, хоч вона завжди тісно пов"язана з матеріальними елементами, які забезпечують її створення, реалізацію та споживання.


2. Підприємства роздрібної торгівлі можуть надавати послуги, які за їх призначенням можна розділити на три групи:


- послуги виробництву (інформація про попит, реалізація вироблених товарів, їх зберігання і транспортування до місць споживання та ін.);


- послуги іншим галузям народного господарства (продаж установам, закладам, організаціям і підприємствам продовольчих товарів для обслуговування ними окремих контингентів населення і непродовольчих товарів для їх поточних господарських потреб);


- послуги безпосередньо покупцям.


3. Компанія „Епіцентр К” являє собою потужну національну мережу гіпермаркетів будівельних матеріалів з широким асортиментом товарів. Для покупців існує можливість знайти все необхідне для будівництва та облаштування оселі в одному місці «під одним дахом» та за прийнятними цінами.


4. Основним видом діяльності підприємства "Епіцентр К" - гуртова та роздрібна торгівля будматеріалами та супутніми товарами, асортиментний перелік, яких сягає понад 13 груп товарів, 700 найменувань.


Основні послуги:


- доставка товару;


- тонування фарб;


- дизайн кухонь;


- розкрійна дільниця;


- наявність кафе;


- комплектація чи відвантаження товарів;


- банківські послуги;


- товари під замовлення;


- оверлок;


- паркінг;


- багетна майстерня;


- виготовлення ключів.


5. Для поліпшення і розширення послуг торговельних підприємств доцільно організовувати у великих магазинах центри обслуговування покупців, в яких би зосереджувалася вся робота з вивчення попиту на послуги, аналізу якості та економічної ефективності їх надання, планування розвитку системи надання торговельних послуг. Також доцільно створювати в магазинах госпрозрахункові бригади з надання платних торговельних послуг, укладати договори із транспортними, транспортно-експедиційними підприємствами, фізичними особами-підприємцями щодо надання транспортних і вантажно-розвантажувальних послуг, залучати підприємства побутового і комунального обслуговування, приватних підприємців до надання в магазинах послуг на договірній основі.


6. Одним важливих напрямів удосконалення надання послуг фірми „Епіцентр К” є надання консультаційних послуг.


Проте, продавці-консультанти не завжди в змозі надати консультацію покупцю, через їх недостатність, внаслідок чого покупці залишаються невдоволені та покидають магазин. Тому перед нами постала задача розрахувати оптимальну чисельність продавців-консультантів.
   
Список літератури

1. Азарян О. М. Маркетинг: принципи та функції: Навч. посібник для вищих навч. закладів. — 2-е вид., перероб. і доп. — К.: НМЦВО М-ва освіти і науки України; НВФ «Студцентр», 2001.


2. Алексунин В. А. Маркетинг: Краткий курс: Учеб. пособие. — М.:Издат. дом «Дашков й К°», 1999.


3. Ансофф Й. Стратегическое управление. — М.: Зкономика, 1998.


4. Апопій В.С., Мельник І.М. Комерційна діяльність: сучасний зміст і форми, Вісті, 1994


5. Балабанова Л.В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция. – М.: Экономика, 1990


6. Балабанова Л.В., Германчук А.М. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика: Навч. посібник. – К.: "Професіонал". – 2004. -288 с.


7. Башина О.Э., Белявский И.К. Статистика коммерческой деятельности. – М.: Финстатинформ, 1996.


8. Бєлєвцев М.І., Шестопалова Л.В. Інфраструктура товарного ринку. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 416 с.


9. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент.—К.: КНЕУ, 1998.


10. Виноградська А. М. Технологія комерційного підприємства:м Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури. 2009. – 780 с.


11. Криковцева Н. О., Казаква О.Б. Комерційна діяльність. – К., 2009.


12. Леви М., Вейтц Б.А. Основы розничной торговли / Пер. с англ. под. ред. Ю.Н. Каптуревского.— СПб.: Питер, 1999.— 448 с.— (Серия "Теория и практика менеджмента").


13. Локтєв Е.М., Базилев В.В., Саркисян Л.Г., Воробйов Б.З. Основи комерційної діяльності.Ч.2: Практикум. – К.: Видавництво Європейського університету. - 2005. – 383 с.


14. Лучко М. Р., Адамик О. В. Облік комерційної діяльності: Підручник. – Тернопіль, 2008. – 441 с.


15. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности (в вопросах и ответах): Учебное пособие для студентов средних специальных учебных заведений.— М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2001. - 320 с.


16. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности: Учебник для студентов средних специальных учебных заведений.— 2-е изд., перераб. и доп.— М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2001.— 450 с.


17. Панкратов Ф.Г. и др. Практикум по коммерческой деятельности: Учебное пособие.— М.: Информационно-аналитический центр "Маркетинг", 1999. — 248 с.


18. Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К. Коммерческая деятельность:


Учебник для высших и средних специальных учебных заведений.— М.: Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 1996.—328 с.


19. Пигунова О.В., Аниськова О.Г. Стратегия коммерческой деятельности предприятия розничной торговли.— М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2002.— 117с.


20. Тарасюк Г.М. Планування комерційної діяльності: Навч. посібник. – К.: "Каравела" . – 2005. - 400 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.