21 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Збутова діяльність оптового підприємства та шляхи її удосконалення№ роботи: 1364
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 35
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
1. Теоретичні аспекти збутової діяльності оптового підприємства.................. 5
2. Загальна характеристика підприємства.................. .............................. ...........13
3. Управління збутовою діяльністю.................... .............................. ..................23
3.1. Оцінка каналів розподілу..................... .............................. ............................23
3.2. Стимулювання збуту......................... .............................. .............................. .25
4. Шляхи удосконалення збутової діяльності ЗАТ „Фірма „Бакалія”..............28
Вис новки та пропозиції.................... .............................. .............................. .........31
Список використаних джерел........................ .............................. ........................33
До датки......................... .............................. .............................. .............................. 35

Висновки та пропозиції

На сучасному етапі розвитку збутова діяльність розглядається у двох аспектах.
Перший передбачає створення системи заходів з раціонального розподілу і реалізації продукції, а саме:
- вибір стратегії збуту;
- побудова збутової мережі (що включає встановлення каналів розподілу, з визначенням кількості посередників та зазначенням їх якісних характеристик);
- розробка комунікаційних рішень щодо цінової і комунікаційної підтримки всередині збутової мережі.
Другий аспект розглядає збутову діяльність як систему заходів з ефективного фізичного переміщення продукції.
Практичне дослідження збутової діяльності проводиться на матеріалах ЗАТ „Фірма „Бакалія”.
Предметом дiяльностi Товариства є:
- здiйснення торговельної дiяльностi (роздрiбна та оптова торгiвля);
- реалiзацiя товарiв закладам охорони здоров’я, соцiального забезпечення та освiти для органiзацій харчування вiдповiдних категорiй населення;
- реалізація продовольчих i непродовольчих товарiв;
- органiзацiя кафе, ресторанiв, iнших об’єктiв харчуванн;
- інші види діяльності.
Протягом 2009-2010 рр. спостерігається зменшення: валового доходу від реалізації на 5643 тис. грн, чистого доходу від реалізації на 5664,8 тис. грн. Валовий прибуток у 2010 році зріс на 220,8 тис. грн, що є позитивним фактором діяльності підприємства.
Оптовий товарообіг підприємства залишився майже без змін. У 2010 році зростання показника склало 32,63 тис. грн, або 0,12%.
Щодо питомої ваги оптового товарообігу в обсязі реалізації, то у 2009 році вона становила 60,0%, у 2010 році – 69,0%, що на 9,0% більше. Тобто, можна зробити висновок, що основною діяльністю підприємства є оптова торгівля.
Рентабельність оптового товарообігу зросла з 7,48% у 2009 році до 8,31% у 2010 році.
Аналізуючи каналу розподілу, слід зробити наступні висновки:
- у 2009 році частка каналів розподілу, яка припадала на оптових торговців становила 43,43%, а у 2010 році 48,0%;
- питома вага торгових посередників зменшилась з 15,76% до 14,60%, тобто на 1,16%;
- на роздрібну торгівельну мережу та транспортні фірми у 2010 році припадало відповідно 25,50% та 11,90%.
Для вдосконалення збутової діяльності запропоновано показники оцінки роботи маркетингово-збутових служб підприємства. Основна їх перевага полягає в тому, що вони характеризують роботу за наступними напрямами:
- маркетингове стимулювання клієнтів до платіжної дисципліни;
- умови договорів та система запобігання порушенням платіжної дисципліни;
- система стимулювання торгового персоналу та орієнтація його на кінцевий результат.
Таким чином, саме ці напрями роботи дають підприємству шанси за інших рівних умов стати лідером на ринку.
   
Список літератури

1. Закон України „Про захист прав споживачів” // Урядовий кур’єр. – 1994 –27 січня.
2. Андрушенко О.В., Близнюк С.В. Особливості розвитку маркетингового середовища торговельних підприємств України. Зб. наук. праць. Економічні проблеми невиробничої сфери, КДТЕУ, Київ. 1998
3. Апопій В.С., Мельник І.М. Комерційна діяльність: сучасний зміст і форми, Вісті, 1994
4. Балабанова Л.В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция. – М.: Экономика, 1990
5. Балабанова Л.В., Германчук А.М. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика: Навч. посібник. – К.: "Професіонал". – 2004. -288 с.
6. Башина О.Э., Белявский И.К. Статистика коммерческой деятельности. – М.: Финстатинформ, 1996.
7. Васильев Ю.Т., Синельчик Л.В. Вибір торговельним підприємством засобів стимулюючого впливу на покупців. Зб. наук. праць. Маркетинг. Торгівля та практика. КДТЕУ, Київ, 1996
8. Голошубова Н.О., Фесюк В.А. Навчальний посібник. ч.2. Організація роздрібного продажу товарів. – К.: КДТЕУ, 1994.
9. Дашков Л.П., Памбухчияну В.В. Организация, технология и проектирование торговых предприятий. Учебник для студентов высших и средних специальных учебных заведений. – М.: НВУ «Маркетинг», 1995.
10. Виноградська А.М. Комерційна діяльність торговельного підприємства . –К.: КНТЕУ. – 2005. – 278 с.
11. Виноградська А.М. Технологія комерційного підприємництва. – К.: ЦУЛ . – 2006. - 780 с.
12. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Підручник. — К.: КНЕУ, 2001.
13. Котлер Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ. — М.: Прогрес, 1990.
14. Криковцева Н.О., Казакова О.Б., Саркісян Л.Г. Комерційна діяльність: Навч. посібник. – К.: ЦНЛ. – 2007. - 296 с.
15. Локтєв Е.М., Базилев В.В., Саркисян Л.Г., Воробйов Б.З. Основи комерційної діяльності.Ч.2: Практикум. – К.: Видавництво Європейського університету. - 2005. – 383 с.
16. Маркетинг: Учебник / Под ред. А.Н.Романова. - М.: Банки й биржи, ЮНИТИ, 1996.-560с.
17. Маркетинг. / Под ред. акад.. А.Н. Романова. – М.: Машиностроение, 1995. – 239 с.
18. Мазаракі А.А., Карсєкін В.І., Воронова В.М., Дорошенко В.І. Територіальна організація внутрішньої торгівлі України., Київ, КТЕУ, 1992.
19. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: Учебник для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.
20. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность. – М.: Информационно внедренческий центр «Маркетинг», 1996.
21. Тарасюк Г.М. Планування комерційної діяльності: Навч. посібник. – К.: "Каравела" . – 2005. - 400 с.
22. Чечеткина Н.М., Путилина Т.И. Горбунова В.В. Товарная экспертиза. Серия “Учебники и учебные пособия”. Ростов н/Д: “Феникс”, 2000. – 239 с.
23. Чуканова Н.Н. Товароведение и товароведная экспертиза непродовольственных товаров: Учеб. Пособие. – Владивосток: ВФ РТА, 1998. – 365 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.