18 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Формування асортиментної політики торгівельного підприємства№ роботи: 1363
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 38
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
1. Поняття асортиментної політики, її зміст і значення...................... ................5
2. Характеристика ПП «Лєгніца»..................... .............................. ......................11
3. Принципи і етапи формування асортименту товарів....................... ..............21
4. Аналіз повноти і стійкості інших показників асортименту товару..............24
5. Шляхи удосконалення асортиментної політики...................... ......................30
Висн овки та пропозиції.................... .............................. .............................. .........34
Список використаних джерел........................ .............................. ........................36
До датки......................... .............................. .............................. .............................. 38

Висновки та пропозиції


Отже, асортимент товарів - це сукупність їх видів, різновидів і ґатунків, поєднаних за певною ознакою. Асортимент буває роздрібний і гуртовий (оптовий). Гуртовий асортимент сформований (згрупований) за певними ознаками - товарознавчими, за принципом комплексного споживання товарів чи за потребами певних соціальних груп споживачів (товари культурно-побутового призначення, товари для спорту, товари побутової хімії тощо).
У найзагальнішому вигляді система формування асортименту передбачає здійснення таких заходів:
- визначення поточних і перспективних потреб споживачів, аналіз наявних способів використання товарів і особливостей споживчої поведінки на відповідних ринках;
- оцінка товарів-аналогів, що їх реалізуютьт конкуренти, за тими самими напрямками;
- критична оцінка власних товарів та аналогічної продукції конкурентів з позицій покупців;
- коригування асортименту у зв’язку зі змінами рівня конкурентоспроможності окремих товарів;
- вивчення пропозицій щодо впровадження в асортимент нових товарів;
- розроблення спеціальних рекомендацій для підрозділів підприємства щодо якості, найменування, упаковки продукту згідно з результатами проведених маркетингових досліджень;
- оцінювання всього асортименту та внесення змін до нього.
Суть комерційної діяльності полягає в організації комерційних процесів, операцій, спрямованих на забезпечення системи товарно-грошового обміну, і управління цими процесами.
ПП «Лєгніца» засновано 14 квітня 1997року. Основний вид діяльності ПП «Лєгніца» – оптова торгівля шкільними, офісними та канцелярськими товарами.
Аналізуючи обсяг товарообороту даного підприємства ми бачимо, що відбулося значне зменшення даного показника. Дана ситуація в першу чергу пояснюється макроекономічною фінансовою кризою та, як наслідок, зменшення платоспроможного попиту населення.
Щодо структури асортименту, то тут відбулись певні зрушення, а саме:
- частка паперової продукції зросла на 4% і становила у 2010 році 19,60%;
- питома вага канцтоварів навпаки зменшилась на 2,3%;
- структурна частка по групі шкіргалантерея майже не зменшалась і була на рівні 16,30% (2010 р.);
- найбільше зменшення питомої ваги спостерігається по групі сувенірна продукція (6,0%);
- у 2010 році також відбулись структурні зрушення по групі фототовари (+3,0%), шкільній продукції (+1,5%) та іншій продукції (-0,40%).
Оцінюючи показники рентабельності ми бачимо, що починаючи з 2007 року вони є негативними. Звичайно дана ситуація вказує на низьку ефективність організації комерційної діяльності на даному підприємстві.
Як показав фінансовий аналіз на сьогоднішній день підприємство знаходиться у досить важкому фінансовому становищі.
Одним із шляхів вдосконалення управління асортиментом є АВС-аналіз. АВС – аналіз один із варіантів математико-статистичних методів аналізу, який використовується для дослідження частоти певних економічних явищ і факторів.
Впровадження заходів на основі АВС-аналізу, дасть зниження витрат на управління та одночасно підвищить його ефективність.
   
Список літератури

1. Апопій В.В., Бабенко С.Г., Ганчарук Я.А., Антонюк Я.М. та ін. “Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг” – К.-2002.
2. Апопій В.В., Міщук І.П., Рудницький С.І .Теорія і практика торговельного обслуговування .-Київ, 2005
3. Апопій В.В., Міщук І.П., Ребицький В.М,Рудницький С.І.,.Організація торгівлі.-Київ, 2005
4. Бланк И.А. Торговый менеджмент.— К.: Украинско-Финский
институт менеджмента и бизнеса, 1997.— 408 с.
5. Виноградська А. М. Технологія комерційного підприємства:м Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури. 2006. – 780 с.
6. Кришина М.В. Коммерческая логистика.— М.: Центр экономики и маркетинга, 2001.— 256 с.
7. Леви М., Вейтц Б.А. Основы розничной торговли / Пер. с англ. под. ред. Ю.Н. Каптуревского.— СПб.: Питер, 1999.— 448 с.— (Серия "Теория и практика менеджмента").
8. Лучко М. Р., Адамик О. В. Облік комерційної діяльності: Підручник. – Тернопіль, 2005. – 441 с.
9. Опорний конспект лекцій, для студентів кооперативних технікумів і коледжів “Організація і технологія торговельних процесів” – Київ – 2003.
10. Панкратов Ф.Г., Серьогіна Т.К. “Комерційна справа”, Рівне, 2002.
11. О. Шонесси Дж. Конкурентный маркетинг: стратегический подход / Пер. с англ. под ред. Д.О.Ямпольской.— СПб.: Питер, 2001.— 964 с.— (Серия "Бизнес-класс").
12. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности (в вопросах и ответах): Учебное пособие для студентов средних специальных учебных заведений.— М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2001. - 320 с.
13. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности: Учебник для студентов средних специальных учебных заведений.— 2-е изд., перераб. и доп.— М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2001.— 450 с.
14. Панкратов Ф.Г. и др. Практикум по коммерческой деятельности: Учебное пособие.— М.: Информационно-аналитический центр "Маркетинг", 1999. — 248 с.
15. Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К. Коммерческая деятельность:
Учебник для высших и средних специальных учебных заведений.— М.: Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 1996.—328 с.
16. Пигунова О.В., Аниськова О.Г. Стратегия коммерческой деятельности предприятия розничной торговли.— М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2002.— 117с.
17. Пікус Р.В. Управління інвестиційними ризиками // Фінанси України. – 2001. - №11. – С. 105 – 109.
18. Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность: Учебник.— М.:
ИНФРА-М, 2000.— 248 с— (Серия "Высшее образование").
19. Ребіцький В.М., Антонюк Я.М. та ін. “Технологія і обладнання підприємств торгівлі” – К.: Либідь, 1996
20. Роїна О.М. Сфера обслуговування в Україні. Нормативні документи.-Київ,2007
21. Саркісян Л.Г.,Казакова О.Б.Технологія торговельних процесів.-Київ, 2007
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.