17 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Звіт з практики за матеріалами Південно-західної універсальної товарної біржі№ роботи: 1358
розділ: Звіти з практики
тип: Курсова робота
об'єм: 45
винагорода автору: 70 грн

Зміст:

ВСТУП………………………………………………………………… …………..3
РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика Південно-західної універсальної товарної біржі………………………………………………………………… ……………..5
РОЗДІЛ 2. Аналіз наявності та використання ресурсів біржі……………...…11
2.1. Аналіз технічного забезпечення та використання основних фондів…….11
2.2. Аналіз використання трудових ресурсів ………………………………….13
РОЗДІЛ 3. Аналіз обсягів діяльності………………………………………...…1 6
РОЗДІЛ 4. Аналіз витрат……………………………………………………..…1 9
РОЗДІЛ 5. Фінансовий аналіз діяльності біржі……………………………..…21
5.1. Аналіз балансу ……………………………………………………………...21
5.2. Аналіз показників фінансового стану…………………………………..…23
5.3. Аналіз фінансових результатів………………………………………….…3 0
РОЗДІЛ 6. Аналіз факторів зовнішнього середовища………………………...33
РОЗД ІЛ 7. Дослідження розвитку біржової торгівлі…………………………35
ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………...4 0
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….43
ДОДА ТКИ……………………………………………………………………. .…45


ВИСНОВКИ
Товарна біржа - особливий ринок, на якому здійснюється оптова торгівля масовими однорідними товарами і зароджується попит та пропонування цих товарів у масштабах регіону, республіки, співдружності країн й світового ринку.
Південно-західна універсальна товарна біржа була заснована у жовтні 2002 року.
Південно-західна універсальної товарна біржа є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, поточні та вкладні (депозитні) рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням.
Органами управління товарної біржі є загальні збори, біржовий комітет, наглядова рада, виконавча дирекція, ревізійна комісія, арбітражний комітет.
Щодо основних показників діяльності, то можна зробити наступні висновки.
Структура основних фондів за даний період істотно не змінилась. Найбільшу питому вагу у структурі основних засобів займають будівлі, споруди та передавальні пристрої. У 2007 році їх питома вага становила 61,4%, а в 2009 році їх частка становила 63,4%.
Щодо машин та обладнання, то до 2009 року на підприємстві вони були відсутні, а , у 2009 році їх питома вага становила 10,5%. Транспортні засоби мають тенденцію спаду як в абсолютному виразі так і у відносному. За весь період їх вартість зменшилась з 157,0 тис. грн. до 111,9 тис. грн., тобто на 45,1 тис. грн.
Фондоозброєність на підприємстві більш менш є стабільною. Певне зростання даного показника у 2009 році зумовлене зменшенням чисельності працівників, тому його не можна вважати позитивним. Теж саме відбувається і з фондовіддачею з 2007 року (2,9 грн.) по 2009 рік (0,98 грн.) фондовіддача зменшилась майже в три рази. Якщо у 2007 році фонди підприємства ще були рентабельними, то у 2008 році вони вже є збитковими, причому дана тенденція продовжується і у 2009 році.
Аналізуючи трудові ресурси в динаміці помітно, що у 2008 році їх чисельність зросла на одну особу, а у 2009 р. зменшилась на дві особи. Зменшився і виробіток одного працівника з 101,4 тис. грн. (2007 р.) до 33,7 тис. грн. (2009 р.), що становить майже 3 рази.
Обсяги доходу від реалізації товарів (робіт, послуг) можна охарактеризувати наступними даними:
- у 2007 році товарною біржею було реалізовано продуктів харчування на суму 235,6 тис. грн., а у 2009 році на 80,50 тис. грн., що на 155,1 тис. грн. менше;
- вартість реалізованих цінних паперів у 2007 році склала 10,0 тис. грн., тоді як у 2009 році біржа цим видом діяльності взагалі не займалася;
- також зменшилась і вартість наданих послуг з 12,9 тис. грн. (2007 р.) до 2,50 тис. грн. (2009 р.);
- операції з нерухомістю у 2007 році становили 523,6 тис. грн., у 2009 році 123,5 тис. грн., темпи падіння показника у 2008 та 2009 роках відповідно становили 62,61% та 37,68%;
- операції по земельним ділянкам, транспортним засобам та сільськогосподарській продукції також мають тенденцію спаду і у 2009 році дані показники відповідно становили 120,8 тис. грн., 30,2 тис. грн. та 84,4 тис. грн.
співвідношення активів та оборотних коштів за 2007-2009 роки постійно змінювалося, у 2007 році – 39,5%, у 2008 році – 34,0%, 2009 рік – 41,0%. Але причиною цьому є не зміни фізичної кількості і не коливання її вартості, а недосконала система обліку впершу чергу основних засобів в умовах інфляції.
В пасиві балансу більшу частку займають власні кошти: у 2007 році – 63,2%, у 2008 році – 53,0%, у 2009 році – 68,3%. Довгострокових зобов’язань за даний період взагалі не було. Поточні зобов’язання відповідно склали у 2007 році – 36,8%, у 2008 році – 47,0%, у 2009 році – 31,7%. Отже, як бачимо поточна зобов’язаність зменшується, що є позитивним явищем в діяльності підприємства.
   
Список літератури

1. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 1998.
2. Бандурка А.М., Червяков И.И., Посылкина О.В. Финансово-экономический анализ: Учеб. – Харьков: Ун-т внутр. дел., 1999.
3. Бойдел Т. Как улучшить управление организацией: Пособие для руководителей. – М.: ИНФРА-М: Премьер, 1995. – 202с.
4. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум: Навч. посібник, - Житомир: ЖІТІ, 2000,
5. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. Підручник. Київ: КНЕУ, 2004, 608 с.
6. Берзинь И. Э. Экономика фирмы.-М., 1997.
7. Богиня Н. Та ін. Основи ринкової економіки.-К., 1992.
8. Бойчук В. Г. Економіка підприємства. -Л., 2005.
9. Бондар Н. М. Економіка підприємства: Навч. посіб. / Бондар Н. М. - К.: А.С.К., 2005. - 400 с.
10. Гризунов В. П., Грибов В. Д. Экономика предприятия. – М., 1997. – с. 160.
11. Горняк О.В. Напрямки та чинники підвищення ефективності сучасного підприємництва. // Актуальні проблеми економіки №6, 2003, с.35-39.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.