11 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Правовий режим майна в сільськогосподарських кооперативах№ роботи: 1356
розділ: Господарське право
тип: Реферат
об'єм: 7
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
1. Особливості правового режиму майна сільськогосподарського кооперативу................... .............................. .............................. .............................. .....4
2. Джерел формування майна сільськогосподарського кооперативу................... ..5
Висновки................. .............................. .............................. .............................. ...........6
Список використаних джерел........................ .............................. .............................. 7

Вступ
Сільськогосподарсь кі кооперативи набувають особливого правового статусу і відіграють значну роль в розвитку сільського господарства в час розбудови незалежної демократичної держави. Вони виступають важливою самостійною формою прояву трудової активності працівників сільського господарства, характеризуються економічною конкурентоспроможністю, гнучкістю структури та можливістю оперативно відзиватися на потреби ринку. Одним з важливих юридичних питань є визначення правового режиму майна сільськогосподарського кооперативу.
Дослідження правового режиму майна сільськогосподарського кооперативу є одним із напрямів досліджень представників аграрно-правової науки. Зокрема, даними питання займались В.М. Єрмоленко, В.З.Янчук, О.М.Сонін, Н.О.Багай, В.І.Федорович та інші.
Мета даної роботи – визначити особливості правового режиму майна сільськогосподарських підприємств.
Об’єктом дослідження роботи є сільського господарський кооператив, як суб’єкт права, предметом – коло питань, що стосуються правового режиму майна в сільськогосподарських кооперативах.
Для досягнення поставленої мети в даній роботі необхідно було розв’язати низку завдань, а саме:
- визначити юридичну природу майна сільськогосподарських кооперативів;
- розглянути майнову відповідальність сільськогосподарських кооперативів;
- дослідити джерела формування майна сільськогосподарських кооперативів;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.

Висновки
Отже, узагальнюючи власні теоретичні та практичні дослідження зробимо наступні висновки:
1. Об"єктами права власності кооперативу є будівлі, споруди, грошові та майнові внески його членів, виготовлена ним продукція, доходи, одержані від її реалізації й іншої діяльності, передбаченої статутом кооперативу.
2. Особливістю правового режиму майна кооперативів (об"єднань) є те, що в ньому визначається пайовий фонд, який формується за рахунок пайових внесків членів кооперативу. Пайові внески - це грошові кошти та матеріальні ресурси у вартісному вираженні, що їх вносять громадяни та юридичні особи для створення, діяльності кооперативів (об"єднань).
3. Фінансові ресурси кооперативу формуються за рахунок: доходу від реалізації продукції (робіт, послуг), пайових та інших внесків членів кооперативу, кредитів та інших надходжень, не заборонених законодавством.
   
Список літератури

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003. № 436-IV. // Відомості Верховної Ради, 2003, №18, N 19-20,№ 21-22, ст. 144.
2. Закон України „Про сільськогосподарську кооперацію” вiд 17.07.1997 № 469/97-ВР // ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 39, ст.261 )
3. Аграрне право України. / В. М. Гайворонський, В. П. Жушман, В. М. Корнієнко. Х: Право, 2008. – 684 с.
4. Статівка А., Уркевич В. Сучасне дослідження майнових правовідносин приватних сільськогосподарських підприємств // Право України. – 2006. – № 5. – С. 180–182.
5. Єрмоленко В. М. Майнові правовідносини приватних сільськогосподар–ських підприємств: теорія, законодавство, практика: Монографія. – К.: Магістр–ХХІ сторіччя, 2005. – 304 с.
6. Янчук В.З., Андрійцев В. І., Бичкова Ц. В., Василюк С. Ф., Запорожець А. М. Аграрне право України: Підручник / В.З. Янчук (ред.). — К.: Юрінком, 2009. — 560 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.