21 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Застосування права та його стадії№ роботи: 1355
розділ: Теорія держави та права
тип: Курсова робота
об'єм: 31
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .......3
РОЗДІЛ 1 ЮРИДИЧНИЙ ЗМІСТ ТА ОЗНАКИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВА......................... .............................. .............................. .............................. .......5
РОЗДІЛ 2 ОСНОВНІ СТАДІЇ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВА......................... ..........10
РОЗДІЛ 3 АКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВОВИХ НОРМ, ПОНЯТТЯ, ВЛАСТИВОСТІ, ВИДИ.......................... .............................. .............................. ......20
РОЗДІЛ 4 ВИМОГИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ НОРМА ПРАВА, ПРОГАЛИНИ В ПРАВІ ТА СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ...................... .............................. ..............23
ВИСНОВКИ.... .............................. .............................. .............................. .................29
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.................... .............................. .........31

ВСТУП

Право відіграє важливу роль в житті особи, суспільства та держави, адже воно врегульовує основні суспільні відносини, забезпечує реалізацію прав і свобод та виконання обов"язків суб"єктами права. Здійснення цих функцій залежить, перед усім, від втілення вимог приписів правових норм у суспільне життя та юридичну практику, тобто право - це певні теоретичні можливості, що стають дійсністю лише в практичних діях (поведінці) фізичних, юридичних осіб і держави.
Аналіз фахових видань з теорії держави та права переконує, що питання застосування права з моменту здобуття незалежності Україною не отримали у них значного спеціального висвітлення. А тому опрацювання вказаних проблем має актуальне значення і новизну як з точки зору подальшого розвитку відповідної наукової теорії, так і практичної точки зору.
Також, актуальність теми теорії правозастосування, природно, зумовлюється її безпосередньо прикладним характером. Адже майже всі службові обов"язки професійних юристів зосереджуються, звично, на застосуванні юридичних норм або на його забезпеченні. Тому як для майбутніх юристів, так і для осіб, що вже працюють у даній сфері, ця тема набуває, мабуть, найбільшого практичного значення.
Об"єктом дослідження у роботі є норма права.
Предметом коло питань, що стосуються застосування права та їх стадій.
Мета курсової роботи полягає у розкриті змісту застосування права, а також засвоєння основних стадій процесу правозастосування.
Поставлена мета зумовила необхідність вирішення таких завдань:
- розкрити юридичний зміст та ознаки застосування права;
- розглянути основні стадії застосування права;
- вивчити акти застосування правових норм, їх властивості та класифікацію;
- дослідити вимоги до застосування норм права, прогалини в праві та способи їх усунення;
- систематизувати матеріал та зробити висновки.
При дослідженні даної теми для проведення глибокого та всеохоплюючого аналізу були використані методи абстракції, індукції та дедукції, аналізу, синтезу тощо.
Інформаційною базою даною роботи є чинне законодавство України, навчальні посібники, монографії, наукові праці, а також періодична література.

ВИСНОВКИ

Отж е, узагальнюючи опрацьований матеріал зробимо наступні висновки.
1. Застосування права - це особлива форма його реалізації, під якою розуміють державно-владну, організаційну діяльність компетентних державних органів, уповноважених на те громадських об"єднань та посадових осіб з реалізації правових норм стосовно конкретних життєвих випадків через винесення індивідуальних правових наказів (приписів). Вона полягає у встановленні формально обов"язкових правил поведінки індивідуального характеру з метою забезпечення необхідних умов для належної реалізації юридичних норм.
2. Характерними рисами застосування правових норм є також те, що:
- воно здійснюється у певних процесуальних формах;
- процес застосування правової норми складається з ряду чітко визначених стадій і завершується виданням передбаченого законодавством правозастосувального акту, в якому фіксуються індивідуально-конкретні правові приписи;
- правозастосувальна діяльність базується на чітко визначених принципах законності, обґрунтованості, доцільності, що забезпечує її правомірність, справедливість та ефективність;
- правозастосовча діяльність має активний творчий характер;
- чинні нормативно-правові акти закріплюють процедуру право застосовної діяльності, вимоги до неї, коло суб"єктів та їхню компетенцію тощо.
3. В юридичній літературі не має єдиного підходу щодо стадій застосування права. Але, більшість дослідників виділяють наступні стадії застосування норм права:
- вивчення і аналіз фактичних обставин справи, встановлення юридично значимих фактів та їх оцінка;
- вибір нормативного акта відповідної норми права, яку належить застосувати до них;
- перевірка дійсності і правильності тексту, визначення меж дії та юридичної сили правової норми;
- аналіз змісту і тлумачення правової норми;
- прийняття рішення по справі і оформлення в індивідуальному акті застосування правових норм;
- доведення цього рішення до суб"єктів, яких вони стосуються, і його виконання, використання або дотримання.
4. Акт застосування права - це індивідуальний правовий акт державного характеру, прийнятий компетентним органом у встановленій законодавством формі, з конкретної справи, стосовно конкретного суб"єкта і підверджує, встанолює, змінює або припиняє його права чи обов"язки.
5. Правозастосувальні акти як правило мають наступну структуру: вступна частина, констатуюча , мотивувальна та резолютивна частина.
6. Вимоги до застосування норм права - це юридичні правила (умови), за допомогою яких правозастосовний орган (суд, адміністрація державних органів та ін.) втілює в життя принципи права. Загальними вимогами, або принципами застосування правових норм є законність, обґрунтованість доцільність та справедливість.
7. Прогалини в праві виникають, як правило, там, де є суперечливість норм однакової сили, коли одна з них "знищує" іншу.
8. Прогалини в законодавстві повинні усуватися в процесі правотворчості шляхом внесення змін і доповнень до законів, видання нових, досконаліших юридичних актів.
   
Список літератури

1. Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України - 1996.- №30.Дудин А. П. Диалектика правоотношений. – Саратов, 1983
2. Загальна теорія держави і права / За заг. ред. В. В. Копейчикова. – К., 1997.
3. Котюк В.О. Теорія права. - К., 1996. – с. 376.
4. Кравчук М.В. Проблеми теорії держави і права (опорні конспекти).-К., 2004.
5. Комаров С.А., Малько А. В. Общая теория государства и права. - М., 1999. - с. 381.
6. Кельман М. С., Мурашин О. Г.. Загальна теорія держави та права: Підручник. – К.: Кондор, 2006. – 477 с.
7. Общая теория государства и права:Учебное пособие/А.Ф.Вишневский, Н.А. Горбаток, В.А. Кучинский; Под общ. ред. проф. В.А. Кучинского. - Мн., 2002.
8. Общая теория права и государства: Учебник/Под ред. В.В. Лазарсва. - 3-є изд., перераб. и доп. - М., 2002.
9. Проблеми общей теории права и государства: Учебник для вузов / Под общ. ред. проф. В. С. Нерсесянца. - М., 2001.
10. Рабінович П. М. Основи загальної теорії держави та права. - К., 1994.
11. Спиридонов Л.И. Теория государства и права. - М., 1995.
12. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с
13. Теорія держави та права: Підручник / За ред. С. Л. Лисенкова. – К.: Хрінком Інтер, 2005. – 448 с.
14. Теория государства и права / Под общ. Ред. А. Б. Венгерова. – М.. 1995.
15. Теорія держави та права: Посіб. Для підготов. До іспитів / С.М. Тимченко, Р.А. Калюжний, Н.М. Пархоменко, С.М. Легша.-2-ге вид. виправ. Та перероб.- К.:Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2006.- 176с.
16. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. - М, 1996.
17. Хропанюк В.Н. Теория государства и права: Хрестоматия. -М., 1998
18. Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учебник для вузов. - М, 2002.
19. Явич Л.С. Общая теория права. - Л., 1971.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.