10 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Забезпечення конкурентоспроможності промислової продукції в системі маркетингу№ роботи: 1348
розділ: Маркетинг
тип: Курсова робота
об'єм: 54
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. ...3
РОЗДІЛ 1 Теоретичні аспекти забезпечення конкурентоспроможності промислової продукції..................... .............................. .............................. ...........5
1.1 Конкурентоспроможність продукції: поняття та економічний зміст...........5
1.2 Методика оцінки конкурентоспроможності товару........................ ...............7
1.3 Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства....13
РОЗДІЛ 2 Дослідження сучасного стану діяльності підприємства на ринку..15
2.1 Характеристика ВАТ „Укрелектроапарат” та аналіз асортименту продукції..................... .............................. .............................. .............................. ..15
2.2 Прогнозування показників діяльності підприємства за допомогою комп’ютерного аналізу....................... .............................. .............................. .......24
2.3 Маркетингові дослідження іміджу підприємства.................. .....................29
РОЗДІ Л 3 Розробка плану рекламної діяльності підприємства.................. ......37
3.1 Планування рекламної діяльності підприємства.................. ........................37
3. 2 Планування виставкової діяльності підприємства.................. .....................45
ВИСНО ВКИ........................... .............................. .............................. ....................48
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. .......52
ДОДАТКИ............ .............................. .............................. .............................. ........54

ВСТУП

Найважл ивішою передумовою ефективного функціонування виробника в сучасних умовах є знання потреб і особливостей його потенційних ринків збуту, рівня конкурентоспроможності на них як товаровиробника в цілому, так і окремих видів продукції, що ним випускається. Дослідження показують, що саме невірна оцінка даних показників має найбільшу питому вагу серед основних причин комерційних невдач.
Основні суперечності, що сьогодні спостерігаються, передусім полягають у підміні факторів конкурентоспроможності та методів її досягнення. Мається на увазі, що класичні передумови досягнення успіху в конкурентній боротьбі суб"єктами міжнародних економічних відносин (значне нагромадження капіталу, дешева кваліфікована робоча сила, необмежена сировинна база) самі по собі не можуть бути гарантом високого рівня конкурентоспроможності, особливо за умов різного масштабу цін цих ресурсів для конкурентів. Саме тому підприємство, яке прагне динамічно розвиватися та забезпечувати собі конкурентні переваги, має безперервно перебудовувати стратегічні погляди та тактику.
Звідси випливає, що аналізу ринку, конкурентоспроможності на ньому відповідної продукції і виробника повинно бути приділено максимум уваги при організації виробничої і збутової діяльності будь-якого підприємства.
Відбитком важливості вивчення даної проблеми є велика кількість досліджень у зазначеному напрямку, як спеціалістів дальнього зарубіжжя, так і в останні роки вчених-економістів країн СНД. Серед закордонних економістів, що зробили істотний внесок у розробку методів аналізу ринку, дослідження проблем конкурентоспроможності необхідно в першу чергу назвати М.Портера, Ф. Котлера, Дж. Еванса, Б. Бермана, С. Маджаро, А. Дайана, Ф. Букереля і т. ін. Провідними російськими та українськими спеціалістами в цій галузі є такі вчені як Азоєв Г.Л., Буркинський Б.В., Зав"ялов П.С., Ільяшенко С.М., Кретов І.І., Перерва П.Г., Хруцький В.Е., Юданов А.Ю. та деякі інші.
Об’єктом дослідження даної роботи є ВАТ „Укрелектроапарт”, предметом – коло питань, що стосуються забезпечення конкурентоспроможності промислової продукції в системі маркетингу.
Мета роботи – аналіз забезпечення конкурентоспроможності промислової продукції в системі маркетингу.
Виходячи із викладеного вище, у курсовій роботі ставляться такі завдання:
- розглянути теоретичні аспекти забезпечення конкурентоспроможності промислової продукції;
- провести прогнозування показників діяльності підприємства за допомогою комп’ютерного аналізу;
- навести загальну характеристику підприємства та проаналізувати асортимент продукції;
- здійснити оцінку іміджу підприємства;
- розробити план рекламної діяльності підприємства;
- здійснити планування виставкової діяльності підприємства;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.
Інформаційна база роботи: нормативні документи України, наукові розробки та навчальні посібники, періодична література, матеріали, що відображають господарську та фінансову діяльність об’єкту дослідження, а також анкетні дані.

ВИСНОВКИ


Отже, провівши власні теоретичні та практичні дослідження зробимо наступні висновки.
1. Конкурентоспроможність товару — це здатність продукції бути більш привабливою для споживача (покупця) у порівнянні з іншими виробами аналогічного виду і призначення завдяки кращій відповідності своїх якісних і вартісних характеристик вимогам даного ринку і споживчих оцінок.
2. Конкурентоспроможність обумовлюється якісними та вартісними особливостями товару, які враховує покупець з метою задоволення відповідної потреби.
3. Конкурентоспроможність виражається через систему показників: якісних і економічних.
Якісні показники конкурентоспроможності характеризують властивості товару, завдяки яким він задовольняє конкретну потребу. Якісні показники поділяються на класифікаційні та оціночні показники.
Економічні показники конкурентоспроможності характеризують
загальні витрати покупців та споживачів на задоволення їхніх потреб
даним товаром.
4. Проблема підвищення конкурентоспроможності стосується практично всіх сторін життя суспільства. Проблема підвищення конкурентоспроможності має кілька аспектів: технологічний, організаційний, економічний, соціальний, юридичний та комерційний.
5. У конкретних ринкових умовах першочерговими факторами, що впливають на конкурентоспроможність можна вважати:
1) якість товару;
2) ціну споживання;
3) витрати на споживання (експлуатацію);
4) якість сервісу.
6. Об’єктом дослідження курсової роботи є ВАТ „Укрелектроапарат”. Основна мета діяльності товариства – це забезпечення ринку України, Росії, інших країн високоякісними виробами електротехнічної промисловості і машинобудування, газорозподільчим обладнанням, населення – товарами широкого споживання, направлене на повне задоволення вимог до продукції, яка доставляється споживачу, забезпечення стабільної якості виробів, планомірне підвищення їх технічного рівня і технології виробництва шляхом впровадження в товаристві міжнародного стандарту систем якості.
7. Аналізуючи основні техніко-економічні показники діяльності підприємства виникає наступна характеристика:
- дохід від реалізації продукції у 2009 році порівняно з 2007 роком зріс з 56894,0 тис. грн до 64523,0 тис. грн, збільшення становить 7629,0 тис. грн;
- середньоспискова чисельність працюючих у 2007 році становила 2082 особи, в тому числі робітники – 1488 осіб, у 2009 році дані показники відповідно становили 1663 та 1087 осіб;
- загальні витрати протягом періоду, який аналізується зросла з 49251,0 тис. грн до 59279,0 тис. грн, що пов’язано із збільшенням обсягів виробництва;
- у 2007 році прибуток підприємства становив 3704,0 тис. грн, а у 2008 та 2009 роках відповідно 2686,6 та 5511,0 тис. грн. Тобто в цілому відбулося зростання прибутку, що є позитивним явищем.
8. Щодо асортименту товарів, то тут відбулись такі структурні зміни:
- питома вага силових трансформаторів зросла з 42,6% (І квартал) до 43,8% (ІV квартал), в абсолютному виражені зростання становить 728,0 тис. грн.;
- частка комплексних трансформаторних підстанцій збільшилась за аналогічний період з 21,3% до 24,9%;
- силові вимикачі теж займають значну частику в асортименті, протягом періоду значення показника зменшилось з 14,6% до 13,4%;
- питома вага щитів одностороннього обслуговування збільшилась на 0,9% та становила на кінець року 6,5%;
- камери стаціонарного обслуговування у відносному вираженні зменшились з 14,2% до 10,2%.
9. Імідж є результатом комунікативної цілеспрямованої свідомої роботи підприємства. Управління іміджем — це заплановане, спрямоване подання інформації з прогнозованими наслідками реагування цільової аудиторії на цю інформацію.
Отже, оцінюючи імідж підприємства можна зробити наступні висновки:
- рівень обслуговування отримав оцінку 4,3, тобто має середнє значення;
- щодо якості товарів, то вона становить 4.4;
- асортимент товару та рівень цін отримали оцінки відповідно 3 та 4,5;
- рівень компетентності працівників та загальна атмосфера фірми отримали оцінки відповідно 4,7 та 4,5.
Отже, в цілому можна зробити висновок що дане підприємство має позитивний імідж, тому на далі підприємству потрібно працювати над тим щоб його не тільки не втратити, але й нарощувати
10. Реклама є основним джерелом просування товару, цілеспрямованим інформативним інструментом впливу на споживачів. Реклама - це вид діяльності або вироблена в її результаті продукція, метою яких є реалізація збутових завдань промислових, сервісних підприємств і громадських організацій шляхом розповсюдження оплаченої ними інформації.
11. За розрахунками видно, що найменших витрат на рекламу необхідно на базі методу визначення бюджету на основі цілей та завдань, у порівнянні з існуючим методом, що застосовується на ВАТ, ці витрати менші на 30503 грн. Тому, можливо, краще застосувати зазначений метод замість методу визначення бюджету у відсотках від суми продажу. Тим більше, що метод визначення бюджету на основі цілей та завдань є більш обґрунтованим.
12. Виставкова діяльність — один з найбільш складних та інтегрованих видів маркетингових комунікацій. Вона включає використання всіх доступних інструментів продажу і комунікацій — поштові розсилання, телемаркетинг, рекламу на телебаченні й у пресі, рекламні щити, паблік рилейшнз, роздавання зразків і сувенірів, буклетів та рекламних листівок.
   
Список літератури

1. Агеева Н. В. Стратегическая матрица компании // Экономические стратегии. – 2007. - №8. – с.128-134.
2. Азов Г.П., Челенков А. П. Конкурентные преимущества фирмы. - М: ОАО „Типография „НОВОСТИ””, 2000. - 256 с.
3. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. - М.: Центр экономики и маркетинга. 1996. - 208 с.
4. Алешина Н.В.Анализ подходов к обеспечению конкурентоспособности предприятия // Наукові праці Донецького державного технічного університету. – Донецьк. – 2002.- №53. – с. 201-210.
5. Андреева О.Д. Технология бизнеса - маркетинг: Учебное пособие. - М.: Издательская группа ИНФРАМ НОРМА, 1997. - 224 с.
6. Долинская М.Г.,Соловьёв И.А./Маркетинг и конкурентноспособность промышленой продукции. - М.: Изд-во Стандатор, 1991. - 128 с.
7. Жизнин С.З./Азбука маркетинга. - М.: Новости, 1990. - 152 с.
8. Завьялов П.С., Демидов В.Е./Формула успеха: маркетинг (сто вопросов — сто ответов о том как эффективно действовать на внешнем рынке). - 2 изд. Переработка идоп. - М.: Международные отношения, 1991. - 416 с.
9. Ивин А.Н./Маркетинг от "А" до "Я": Учебное пособие для студентов эконом. спец. // А.Н. Ивин, Р.Г. Долинская. - К.: Изд. СИО, 1993. 328 с.
10. Как работают японские предпр./ Пер. С англ. Под ред. Я. Менднка и др. - М.: Экономика, 1989. - 263 с.
11. Как создать службу маркетинга на предприятии: Практ. пособие// сост И.С. Дариховский, И.П. Черноиванов. - Кишинев: "Штиинца", 1992. - 147 с.
12. Котлер Ф./Основы маркетинга. - СПб.: Литера плюс, 1994. - 696 с.
13. Крылов Г.Д., Соколова М.И./Практикум по маркетингу: ситуационные задачи и тест-контроль: Учебн. пособие // Под ред. проф. А.И. Романова. - М.: ЮНИТИ, 1995. - 240 с.
14. Лэмб Ч. и др./Принципы макетинга / Ч.Лэмб., Дж.Хэар, К.Макдэннел/англ. - США, 1992. - 753 с.
15. Маркетинг/сост. А.И.Кредисов. - К.: Украина, 1994. - 392 с.
16. Маркетинг: Учебник / Под ред. Романова А.Н. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. - 560 с.
17. Маркова В.Д. / Маркетинг услуг, - М.: Финансы и статистика, 1996. - 128 с.
18. Маштабей В.Я. / Экспортный маркетинг. - К.: Хвыля-Прес, 1995. - 224 с.
19. Парсяк В.Н., Рогов Г.К. / Маркетинговые исследования. - К.: Наукова думка, 1995. - 142 с.
20. Перерва П.Г. / Управление маркетингом на машиностроит. предпр.: Учебное пособие. - Х.: Основа, 1993. - 228 с.
21. Прауде В.Р., Белый О.Б. / Маркетинг: Учебное пособие. - К.: Высш. шк.,1994. - 256 с.
22. Промисловий маркетинг: Теорія та господарські ситуації: Підруч. / За ред. Старостіної А.О. – К.: Іван Федоров, 1997. – 400 с.
23. Промисловий маркетинг: Навч. посібник /За ред. О. О. Шубіна. – К.: НМЦВО МОіН України, Студцентр, 2002. – 432 с.
24. Ромат Е.В. / Реклама в системе маркетинга: Учебн. пособие. - Х.: Студцентр, 1995. - 229 с.
25. Святненко В.Ю. Промисловий маркетинг: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2001. – 264 с.
26. Старостіна А.О. Маркетингові дослідження. Практичний аспект. – К.; М.; СПб.: Вид. Дім “Вільямс”, 1998.
27. Современный маркетинг / Под ред. Хруцкого. - М.: Финансы и статистика, 1991. - 256 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.