17 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

За даними, наведеними у таблиці: 1. визначити вплив на обсяг продукції зміни трудових показників. Розрахунки провести способами ланцюгових підстановок та абсолютних різниць.№ роботи: 1346
розділ: Економічний аналіз
тип: Контрольна робота
об'єм: 10
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

Задача 1

За даними, наведеними у таблиці:
1. визначити вплив на обсяг продукції зміни трудових показників. Розрахунки провести способами ланцюгових підстановок та абсолютних різниць.
2. підрахувати резерви збільшення випуску продукції.

Показники За минулий рік За звітний рік
Обсяг продукції в порівняних цінах, млн. грн. 2494 2501
Середній годинний виробіток продукції одного робітника, тис. грн. … …
Середня тривалість робочого дня, год. 8,05 8,01
Середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником 230 228
Середньооблікова кількість робітників, чол. 204 199


Задача 2

За даними, наведеними у таблиці:
1. розрахувати показники інтенсивності використання ресурсів (продуктивність праці, фондовіддачу, матеріаловіддачу), а також їх динаміку (темпи зростання).
2. для кожного виду ресурсів визначити частку приросту обсягу продукції за рахунок екстенсивних та інтенсивних факторів, використовуючи для цього темпи приросту показників.
Вихідні дані:

Показники Базовий рік Звітний рік
Обсяг продукції в порівняних цінах, млн. грн. 1550 1600
Середньоблікова кількість працівників, чол. 791 885
Матеріальні затрати, млн. грн. 1110 1220
Середньорічна вартість основних фондів, млн. грн. 9850 9950

Задача 3

За даними, наведеними у таблиці:
1. визначити показники ефективності використання основних фондів (фондовіддачу та машиновіддачу);
2. розрахувати розмір впливу на обсяг продукції зміни кількості основних фондів та фондовіддачі;
3. визначити вплив зміни структури основних фондів та машиновіддачі на динаміку фондовіддачі.

Показники Період
попередній звітний
Обсяг продукції, тис. грн. 5711 5800
Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн. 3814 4101
Середньорічна вартість машин та обладнання, тис. грн. 2819 2769


Задача 4

Для виробництва продукції трьох видів використовується сировина трьох видів, запаси якої обмежені. Дані про норми витрат на кожен виріб, запаси сировини, а також про ціни на вироби містяться в таблиці. Потрібно скласти такий план виробництва продукції кожного виду, щоб загальна вартість продукції була якнайбільшою. Сформулювати цільову функцію та обмеження задачі лінійного програмування, розв’язати її симплексним методом і дати розв’язку економічну інтерпретацію.

Види сировини Норми витрат сировини на один виріб, г. Загальні запаси сировини, кг.
А В С
1 150 180 120 360
2 60 40 80 192
3 50 30 30 180
Ціна виробу, грн. 50 60 55


Задача 6

Відомі дані про попит на продукцію підприємства за минулі 16 років в порівняних цінах (тис. грн.):

Рік Попит на продукцію Рік Попит на продукцію
1 350 9 400
2 330 10 390
3 350 11 400
4 390 12 410
5 360 13 450
6 370 14 430
7 390 15 420
8 390 16 440

За цими даними:
1) побудувати графік динаміки попиту на продукцію;
2) за допомогою аналітичного вирівнювання визначити основну тенденцію розвитку попиту на продукцію;
3) обчислити теоретичні значення рівнів ряду динаміки за аналітичною формулою і зобразити на графіку теоретичну лінію (разом з емпіричною);
4) методом математичної екстраполяції скласти прогноз попиту на продукцію підприємства на наступні чотири роки.
   
Список літератури

1. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 169 с.
2. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие. 2-е изд. Перераб. и доп. – Мн.: ИП «Экоперспектива», - 1995. – 498 с.
3. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – К.: Знання. – 2000 – 378 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.