17 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Організація доставки товару у роздрібну торговельну мережу за матеріалами "ЕкоМаркет"№ роботи: 1345
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 35
винагорода автору: 90 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..................3
1.Організ ація процесу доставки товарів в магазин....................... .............................. .....5
2. Особливості організації процесу доставки товарів у роздрібну торгівельну мережу........................ .............................. .............................. .............................. ................9
3. Аналіз та оцінка ефективності організації доставки товарів в магазин «ЕКО Маркет»....................... .............................. .............................. .............................. .............16
4. Шляхи удосконалення доставки товарів в магазин «ЕКО Маркет»....................... ..23
Висновки................ .............................. .............................. .............................. ...................30
Список використаних джерел........................ .............................. .............................. .......33
Додатки............ .............................. .............................. .............................. .........................35


Вступ

Перехід України від командно-адміністративної системи управління до ринкової економіки спричинив інтенсифікацію процесів, пов’язаних із торгівлею товарами, роботами, послугами. Торгівля є однією із основних галузей економіки, оскільки вона забезпечує обіг товарів, їх рух зі сфери виробництва у сферу споживання, тобто це вид підприємницької діяльності, пов’язаний з купівлею-продажем товарів і наданням послуг.
Існують різні підходи до визначення сутності доставки у торгівлю. Цими проблемами займались такі науковці як Голошубова Н.О., Єгоров В.Ф., Платонов В.Н., Апопій В.В., Міщук І.П., Ребицький В.М., Рудницький С.І., Турчик І.В., Хом’як Ю.М. та ін.
Нині спостерігається диверсифікація діяльності торговельних підприємств, де кожен із підприємницьких суб’єктів прагне до максимального задоволення потреб споживачів та одержання на цій основі максимального прибутку. У свою чергу, максимальне задоволення потреб споживачів вимагає правильної організації та прогресивної технології торгівлі товарами (роботами, послугами). Важливе місце в цьому процесі належить дослідженню сутнісної способів доставки товарів у роздрібну мережу з оптового підприємства.
Об’єктом дослідження роботи є процес доставки товарів, предметом - коло питань, що стосуються особливостей доставки товарів в магазин.
Метою дослідження є з’ясування особливостей доставки товарів у роздрібну торгівельну мережу та її ефективності.
Завдання роботи:
- розглянути особливості організації процесу доставки товарів в магазин;
- дослідити ссобливості організації процесу доставки товарів у роздрібну торгівельну мережу;
- здійснити аналіз та оцінка ефективності організації доставки товарв в магазин "Еко Маркет";
- запропонувати шляхи удосконалення доставки товарів в магазин "Еко Маркет;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.
Практичне значення одержаних результатів полягає у комерційній спрямованості теоретико-методологічних розробок, можливості застосування їх на даному підприємстві.
Інформаційна база роботи:
- Закони України, Постанови КМУ, Укази президента України, інші нормативно-правові акти;
- навчальні посібники та підручники;
- періодичні видання та статистичні матеріали;
- матеріали різних конференцій та виставок, ярмарків тощо;
- матеріали, що характеризують комерційну діяльність досліджуваного підприємства.


Висновки

Отже, провівши власні теоретичні та практичні дослідження зробимо наступні висновки:
Основами задачами раціональної системи товаропостачання, на його думку, є:
– забезпечення повноти асортименту, оптимального рівня і структури товарних запасів в магазинах;
– підвищення економічної ефективності товаропостачання за рахунок прискорення товарообігу і скорочення руху товару;
– забезпечення чіткого взаємозв’язку технологічних процесів в оптовій і роздрібній торгівлі, раціонального розділення праці між ними;
– підвищення ефективності і достовірності вивчення попиту;
– застосування ефективних систем управління товаропостачанням.
Структура системи товаропостачання є складним багатоетапним процесом взаємодії зазначених суб"єктів, який включає різноманітні заходи із задоволення потреби роздрібної торговельної мережі в товарах споживчого призначення, що послідовно виконуються учасниками системи товаропостачання. Зміст товаропостачання у найбільш стислому викладі зводиться до того, що підприємство-постачальник товарів за замовленням роздрібного торговельного підприємства повинне відібрати, скомплектувати партію товарів у кількості та асортименті, достатніх для безперебійної торгівлі ними в кожному магазині протягом певного обумовленого періоду, підготувати і доставити замовлені товари власним або найманим транспортом до відповідного пункту продажу або ж надати ці товари представникові роздрібного торговельного підприємства для самостійного їх вивезення.
Товаропостачання роздрібної торгової мережі при складській і транзитній формах може здійснюватися централізовано і децентралізовано. При централізованій доставці в процесі перевезень беруть участь вантажовідправник, перевізник і вантажоодержувач.
Децентраліз ованою вважається доставка, коли товари транспортує саме торгове підприємство. При цьому навантаження товарів на транспорт одержувача здійснює самий одержувач, для цього в роздрібній торгівлі передбачені штати вантажників і експедиторів, транспортні засоби.
Об’єктом дослідження даної роботи є супермаркет «Еко Маркет», який знаходиться у м. Києві по вул. Ольжича, 14.
Супермаркет «Еко Маркет» за день відвідують від 1,5 до 10 тис. осіб.
Магазин знаходиться у будівлі загальною площею 3500 кв. м. В магазині здійснено капітальний ремонт, використовуються сучасні форми та методи обслуговування покупців.
Режим роботи магазину з 8.00 - 23.00 год. без перерв та вихідних, вівторок санітарна година з 8.00 – 9.00 години.
Аналізуючи обсяги реалізованої продукції в діючих цінах помітно, що у 2009 році порівняно з попереднім роком відбулося зростання показника на 34,2%, а в 2010 році – обсяги виручки від реалізації продукції зменшились на 10%. Таке зменшення пов’язане із скороченням попиту на продукцію магазину у зв’язку з зменшення купівельної спроможності населення.
На основі АВС-аналізу можна зробити висновок про перевагу роботи з певними постачальниками для даного магазину.
Через виявлення значення окремих товарів для магазину потрібно досягнути концентрації зусиль на конкретних заходах із закупівлі. Таким чином можна визначити ключові завдання для системи складування.
Безперервне зростання промислового виробництва і розширення в сфері торгівлі все більшої кількості товарів народного господарства вимагають раціоналізації і вдосконалення процесу товаропостачання. Народногосподарські інтереси вимагають створення таких умов для постачання роздрібної мережі товарами, при яких було б забезпечене максимальне прискорення оборотності товарів, зменшення товарних запасів при одночасному збільшенні обсягу їхнього продажу.
Для ефективної організації товаропостачання ми пропонуємо застосувати економіко-математичні методи.
Основна ціль оптимізованої організації перевезень – мінімізація витрат на їх виконання. В економіко-матиматичному моделюванні ця задача отримала назву транспортної задачі.
   
Список літератури

1. Апопій В.В. Організація торгівлі /В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребицький, Ю.М. Хом’як. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 616 с.
2. Герасимчук З.В. Організація та технологія торгівлі /Герасимчук З.В., Ковальська Л.Л., Вахович І.М. – Луцьк: Надстир’я, 2005. – 324 с.
3. Голошубова Н.О. Організація торгівлі /Голошубова Н.О. – К.: Книга, 2004. – 560 с.
4. Платонов В.Н. Организация торговли /Платонов В.Н.. — Мн.: БГЭУ, 2002. – 287 с.
5. Ковалев К. Логистика в розничной торговле: как построить эффективную сеть / Ковалев К., Уваров С., Щеглов П. – СПб.: Питер, 2008. – 272 с.
6. Круминьш Н., Витолиньш К. Логистика в Восточной Европе: Справочник по управлению системами логистики в Восточной Европе, или что неолбходимо знать, чтобы система логистики была на 30 % эффективнее. – Рига, Schenker, 2008. – 190 с.
7. Миротин Л. Б., Ташбаев И. Э. Логистика для предпринимателя: основные понятия, положения и процедуры. – М. ИНФРА-М, 2002. – 252 с.
8. Фролова Л. В. Механізми логістичного управління торговельним підприємством / Фролова Л. В. – Донецьк, донДУЕТ, 2005.
9. Задоя О.А. Комерційна діяльність. – К.: Четверта хвиля, 2005 – 347 с.
10. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005. –156 с.
11. Организация и технология торговых процесов/Под ред. Ф.Г. Панкратова. – М.: Экономика, 2004. – 311 с.
12. Парсяк В.Н. Рогов Г. К. Комерційна діяльність. – К.: Наук. Думка, 2005. – 128с.
13. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности: Учебник для студентов средних специальных учебных заведений.— 2-е изд., перераб. и доп.— М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2001.— 450 с.
14. Панкратов Ф.Г. и др. Практикум по коммерческой деятельности: Учебное пособие.— М.: Информационно-аналитический центр "Маркетинг", 1999. — 248 с.
15. Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К. Коммерческая деятельность:
Учебник для высших и средних специальных учебных заведений.— М.: Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 1996.—328 с.
16. Пигунова О.В., Аниськова О.Г. Стратегия коммерческой деятельности предприятия розничной торговли.— М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2002.— 117с.
17. Пікус Р.В. Управління інвестиційними ризиками // Фінанси України. – 2001. - №11. – С. 105 – 109.
18. Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность: Учебник.— М.:
ИНФРА-М, 2000.— 248 с— (Серия "Высшее образование").
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.