24 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Фінансовий стан підприємства, оцінка та шляхи покращення№ роботи: 1344
розділ: Фінанси
тип: Курсова робота
об'єм: 43
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .......3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ОЦІНКИ........................ .............................. ...............5
1.1. Поняття фінансового стану підприємства.................. .............................. .........5
1.2. Оцінка фінансового стану підприємства та її значення...................... ..............7
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПО ЗЕЛЕНОМУ БУДІВНИЦТВУ ТА БЛАГОУСТРОЮ МІСТА......................... .............................. .............................. ....11
2.1. Загальна характеристика підприємства.................. .............................. ............11
2.2. Аналіз фінансових результатів................... .............................. .........................14
2 .3. Аналіз активів та пасивів підприємства.................. .............................. ...........17
2.4. Аналіз фінансової стійкості, платоспроможності, ліквідності................... ...24
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА.................. .............................. .............................. .......................35
ВИС НОВКИ......................... .............................. .............................. ..........................38
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ...........41
ДОДАТКИ........ .............................. .............................. .............................. ................43

ВСТУП


Одним із інструментів з"ясування реальної конкурентоспроможності є аналіз фінансового стану підприємства. Аналіз фінансового стану навіть найблагополучнішого підприємства є постійною необхідністю, бо не можна вести господарство без аналізу його доходів і витрат. Це було важливо завжди, а тим більше - нині, коли на зміну безгосподарності й безвідповідальності приходить підприємництво, сувора дисципліна й ощадливість. Закони ринкової економіки потребують відповідного способу мислення й поведінки всіх її учасників. Ринкова економіка приводить у рух усі ресурси, аби кожна вкладена в підприємство гривня давала найвищий прибуток. Щоб забезпечити це, необхідно постійно аналізувати фінансовий стан, проводити обґрунтоване наукове дослідження фінансових відносин і руху фінансових ресурсів у процесі господарської і торговельної діяльності кожного підприємства.
Фінансовий стан підприємства - це показник його фінансової конкурентоспроможності, тобто кредитоспроможності, платоспроможності, виконання зобов"язань перед державою та іншими підприємствами.
Фінансовий аналіз - це засіб оцінювання і прогнозування фінансового стану підприємства на основі його бухгалтерської звітності. Новий план рахунків бухгалтерського обліку, приведення форм бухгалтерського обліку та звітності у відповідність із міжнародними стандартами зумовили необхідність використання нової методики фінансового аналізу, яка відповідала б умовам ринкової економіки. Така методика необхідна для вибору ділового партнера, забезпечення фінансової стабільності підприємства, оцінки ділової активності підприємницької діяльності, прогнозування фінансового стану підприємства.
Об"єктом дослідження курсової роботи є Хмельницьке комунальне підприємство по зеленому будівництву та благоустрою міста, предметом – фінансово-господарська діяльність підприємства.
Мета даної роботи – визначити основні напрямки проведення оцінки фінансового стану та шляхів його покращення.
Завдання роботи:
- розкрити поняття фінансового стану підприємства;
- дослідити основні напрями оцінки фінансового стану підприємства;
- дати оцінку фінансового стану Хмельницького комунального підприємства по зеленому будівництву та благоустрою міста;
- розробити заходи покращення фінансового стану досліджуваного підприємства.
Інформаційною базою даної роботи є чинне законодавство України, наукові розробки та навчальні посібники, а також матеріали, що відображають гоподарську та фінанову діяльніть об’єкту долідження.

ВИСНОВКИ

Отж е, дослідивши сутність фінансового стану та проаналізувавши різні точки зору щодо його визначення, пропонуємо окреслити концептуальні основи цього поняття: а) фінансовий стан – результат фінансово-господарської діяльності підприємства; б) фінансовий стан – поняття, сутність якого проявляється як у статиці (на певний момент часу), так і в динаміці (у визначеному періоді); в) фінансовий стан – поняття, що характеризується різними складовими елементами, а не лише платоспроможністю та фінансовою стійкістю; г) фінансовий стан – міра забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресурсами й ступінь раціональності їх розміщення.
Метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи підприємства і виконання ним зобов"язань перед бюджетом, банком та іншими установами.
Основними завданнями аналізу фінансового стану є:
• дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства;
• дослідження ефективності використання майна (капіталу) підприємства, забезпечення підприємства власними оборотними коштами;
• об"єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства;
• оцінка становища суб"єкта господарювання на фінансовому ринку та кількісна оцінка його конкурентоспроможності;
• аналіз ділової активності підприємства та його становища на ринку цінних паперів;
• визначення ефективності використання фінансових ресурсів.
Основними напрямками діяльності досліджуваного підприємства є озеленення і благоустрій міста, створення ландшафтної архітектури, забезпечення збереження зелених насаджень, квітників, газонів та належний догляд за ними.
Аналіз роботи підприємства в 2009 році свідчить, що порівняно з 2008р. збільшився загальний дохід підприємства на 160,0 тис.грн. або на 9%. При цьому в порівняні з 2008 роком збільшились доходи від виконання робіт, послуг, реалізації матеріалів на замовлення інших організацій, населення на 44,03 тис. грн. або на 19%
Спостерігається збільшення витрат усіх видів господарської діяльності. Як бачимо, з-поміж витрат найбільшу питому вагу має собівартість реалізованої продукції — 77,7% минулого року, 78,7% у звітному році. Значну частку становлять адміністративні витрати: відповідно 20,8% та 20,3% в попередньому та звітному році.
Збільшення активів зумовлене збільшенням величини необоротних активів на 164,1тис. грн. або 12,2 %
Збільшення величини пасивів обумовлені як збільшенням величини джерел, так і величини зебезпечення наступних витрат.
Досліджуване підприємство є забезпеченим власними коштами для покриття величини запасів. Загальна величина джерел перекриває залишки утворених запасів. У 2009 році залишок зменшується, що свідчить про погіршення фінансової стійкості.
На досліджуваному підприємстві спостерігається досить високий ступінь фінансової незалежності від зовнішніх джерел фінансування, про що свідчать визначені коефіцієнти незалежності (концентрації власного капіталу). Це означає, що всі зобов’язання підприємства можуть бути покриті його власними коштами. Коефіцієнт незалежності свідчить про збільшення фінансової незалежності підприємства, зниження ризику фінансових труднощів у майбутньому. Негативно характеризується зменшення цього показника на кінець року.
Відповідно коефіцієнт концентрації залученого капіталу знизився; на 1 грн. власного капіталу на кінець року приходиться всього 9 коп. залучених коштів.
На досліджуваному підприємстві нормальний рівень швидкої платоспроможності. Підприємство здатне негайно погасити 39,1% поточних боргів на початок року, і всього 34,6% на кінець року. Воно здатне розрахуватися з своїми поточними зобов’язаннями, залучивши дебіторську заборгованість й інші поточні активи. Значення коефіцієнта критичної ліквідності більше теоретично-допустимого як на початок, так і на кінець року.
Як і в інших підприємств, в умовах кризи неплатежів у даного підприємства є нестача фінансових ресурсів, проблеми зі збутом та з отриманням дебіторської заборгованості.
Для поповнення фінансових ресурсів треба, перш за все, оцінити вартість їх залучення з різних джерел. До того, як звертатись до зовнішніх джерел формування фінансових ресурсів, повинні бути реалізовані всі можливості їх формування за рахунок внутрішніх джерел.
Щодо джерел отримання грошових коштів, то на підприємстві можна було б скористатися наступними:
Реалізація продукції з негайною оплатою.
Отримання дебіторської заборгованості.
   
Список літератури

Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, які підлягають приватизації, затверджене наказом Міністерства фінансів України № 49/121 від 26.01.2001 р.
2. Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы: Курс лекций / Под ред. И.П. Мерзлякова. – М.: Инфра-М, 1999. – 298 с.
3. Внукова Н. М., Зінченко Н. І. Формування системи кількісних показників оцінки фінансового стану підприємств. // Фінанси України. – 2006. - №12. - с. 112-116.
4. Економічний аналіз: Навч. посіб. / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток / За ред. М.Г. Чумаченко. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.
5. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – К.: Знання, 2004. – 566 с.
6. Карпенко Г.В. Шляхи удосконалення фінансового стану підприємства // Економіка та держава. – 2008. - №12. – С.61-62.
7. Кондратьев О. В., Оцінка фінансової стійкості підприємства та її показники // Фінанси України – 2006. – №11. – С. 44-52.
8. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій // Українська інвестиційна газета. – 2008. – №3. – С.9-12.
9. Обущак Т.А. Сутність фінансового стану підприємств // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 9. – С. 92–100.
10. Русак Н.А., Русак В.А. Финансовый анализ субъекта хозяйствования. – М.: Перспектива, 2005. – 309 с.
11. Тинний І. Джерела та механізми фінансування реструктуризаційних перетворень на промислових підприємствах України. // Банківська справа.-2000. - № 3. - с.17 – 20.
12. Третяк О.А. Оцінка фінансового стану акціонерних товариств//Фінанси України. – 2000.- № 12.
13. Туккель Н. П. Реструктуризацыя промышленных предприятий, как проблема инновационного развития. // Вестник машиностроения. - 2002. - № 1 – с.60 –64.
14. Томас П. Кармен, Альберт Р. Макмин. Анализ финансових отчетов. - М.: Инфра-М, 1998. – 231 с.
15. Хотомлянський О. Л., Знахуренко П. А. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства // Фінанси України. – 2007. - №1. - 2007 с. 111-114.
16. Финансы / Под ред. В. М. Родионовой.-М.: Финансы и статистика, 1995. – 217 с.
17. Фінанси підприємств. Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. - К.: КНЕУ, 2001. – 369 с.
18. Финансы предприятий / Л. М. Павлова - М.: Финансы ЮНИТИ, 1998. – 328 с.
19. Фисенко М. А. Финансы предприятий. -Минск, 1995. – 249 с.
20. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. А.М. Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 2002. – 406 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.