24 . 05 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Звіт з практики за матеріалами ПУ «Укоопювелірторг»№ роботи: 1341
розділ: Звіти з практики
тип: Курсова робота
об'єм: 110
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ
1 Організація обліку ПУ "Укоопювелірторг"
1.1 Характеристика діяльності ПУ "Укоопювелірторг" м.Хмельницький
1.1.1 Загальна характеристика діяльності підприємства
1.1.2 Облікова політика підприємства
1.2 Облік основних засобів
1.2.1. Поняття основних засобів, їх класифікація та характеристика
1.2.2 Облік основних засобів
1.3. Облік запасів
1.3.1 Поняття, визначення та первісна оцінка запасів
1.3.2 Оцінка вибуття запасів
1.4 Облік праці та заробітної плати
1.4.1 Організація трудових відносин на підприємстві
1.4.2 Форми та види оплати праці
1.4.3 Облік праці та її оплати
1.4.4 Облік нарахування заробітної плати
1.4.5 Облік нарахувань на заробітну плату
1.5. Облік доходів і витрат
1.5.1 Поняття доходів, їх сутність та характеристика
1.5.2 Облік доходів від реалізації продукції, робіт, послуг
1.5.3 Облік доходів і витрат від іншої операційної діяльності
1.5.4 Облік доходів і витрат від надзвичайних подій
1.5.5 Облік податку на прибуток
1.5.6 Формування нерозподіленого прибутку (некомпенсованого збитку)
1.6. Облік грошових коштів
1.6.1 Облік касових операцій
1.6.2 Облік банківських операцій
1.6.3 Облік грошових коштів в іноземній валюті, курсові різниці
2 Аудит діяльності ПУ "Укоопювелірторг"
2.1 Загальні основи організації аудиторської перевірки
2.2 Аудит необоротних активів
2.3 Аудит запасів
2.4 Аудит розрахунків по оплаті праці
2.5 Аудит доходів і витрат
2.6 Аудит грошових коштів та банківських операцій
2.6.1 Перевірка дотримання касової дисципліни
2.6.2 Аудит банківських операцій
2.7 Аудит звітності
Висновки
Список використаних джерел

ВСТУП
В процесі проходження практики було закріплено теоретичні знання з бухгалтерського обліку та аудиту. Набуто практичні навички та досвід виконання облікових і аудиторських робіт на всіх ділянках надання послуг й управління ПУ "Укоопювелірторг".
В результаті проходження практики було вивчено всі первинні документи, що застосовуються на підприємстві для оформлення господарських операцій, порядок їх оформлення і документообіг від виписування до передачі в архів, порядок проведення інвентаризації різних облікових об"єктів (матеріалів, розрахунків і т.д.). Також освоєно навички складання первинних та зведених документів, навчилася перевіряти та обробляти їх, здійснювати інвентаризацію різних облікових об"єктів і оформляти результати інвентаризації, складати та обробляти первинні і зведені документи на персональних ЕОМ, одержувати і перевіряти документи в умовах їх обробки обчислювальною технікою.
В період проходження практики було ознайомлено з правовими засадами функціонування підприємства, його галузевим напрямком, структурою, характером технології та організації виробництва, організацією управління. Вивчено організацію облікового процесу, а також, рівень застосування механізованих засобів обробки облікової інформації на підприємстві. Вивчено практику оформлення первинних та зведених документів по господарських операціях, що мають місце в різних підрозділах підприємства. Було виконано практичні розрахунки і вправи по різних ланках бухгалтерії і, звичайно, оформлено бухгалтерські документи.
   
Список літератури

1 Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник / За ред. проф.
Ф.Ф. Бутинця - 3-є вид., перероб. і доп. - Житомир: ЖІТІ, 2001.
2 Бутинець Ф.Ф. Бардаш С.В., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль і ревізія. Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". Житомир: ЖІТІ, 2000.
3 Войтенко Т. Облікова політика: стратегія підприємства-2003//Податки та бухгалтерський облік.-2003.-№1-2.
4 Должанський М.І., Должанський А.М. Бухгалтерський облік в Україні з використанням положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Навч. посіб., Л.: Львівський банківський інститут НБУ, 2003.
5 Жила В.Г. Ревізія та аудит: Навч. посібник. - К.: МАУП, 1998.
6 Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. - Київ:
Вид-во "Центр учбової літератури", 2003.
7 Постанова правління Національного банку України "Про затвердження змін і доповнень до Порядку ведення касових операцій в національній валюті України" №16 від 15.12.2004р. № 637.
8 Посібник з переходу на нову систему бухгалтерського обліку. Київ - 2000.
9 Сопко В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник - 3 -тє вид., перероб. і доп. -К.:КНЕУ, 2000.
10 9) Сопко В., Зав городній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник .- К.: КНЕУ, 2000.
11 Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підручник - 4-те вид., стер.- К: Знання -Прес, 2005.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.