18 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Звіт з практики на ВАТ „Взутекс”№ роботи: 1340
розділ: Звіти з практики
тип: Курсова робота
об'єм: 59
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
1. Організація фінансової діяльності ВАТ „Взутекс”..................... .....................4
2. Здійснення грошових розрахунків ВАТ „Взутекс”..................... ...................10
3. Формування доходів підприємства.................. .............................. ..................15
4. Оподаткування підприємств................... .............................. ............................19
5. Формування і використання фінансових ресурсів ВАТ „Взутекс”..............21
6. Аналіз ефективності використання основних фондів........................ ............26
7. Визначення фінансового стану підприємства.................. .............................. 31
8. Фінансове планування і прогнозування на підприємствах................. ..........39
9. Фінансова санація підприємства.................. .............................. ......................46
Висн овки.......................... .............................. .............................. ..........................54
Список використаних джерел........................ .............................. ........................57
До датки......................... .............................. .............................. .............................5 9

Вступ
Необхідною умовою прибуткової діяльності суб’єкта господарювання є правильна і раціональна організація його фінансування. Для успішного функціонування на ринку кожне підприємство зобов’язане формувати, розподіляти і використовувати фонди грошових коштів, обґрунтовано залучати зовнішні джерела фінансування.
Фінанси впливають на кількісні і якісні параметри будь-якого економічного явища чи процесу на підприємстві, а також на кінцеві результати його діяльності. Кваліфіковане управління фінансами сприяє швидкій адаптації підприємств до діяльності у конкурентному ринковому середовищі та її трансформації відповідно до змін чинного законодавства.
Об"єктом дослідження роботи є ВАТ „Взутекс”, предметом – фінансово-господарська діяльність підприємства.
Мета роботи полягає аналізі фінансової діяльності ВАТ „Взутекс”.
Поставлена мета зумовила необхідність вирішення таких завдань:
- дослідити організацію фінансової діяльності ВАТ «Взутекс»;
- вивчити здійснення грошових розрахунків ВАТ „Взутекс”;
- дослідити формування доходів підприємства;
- охарактеризувати оподаткування підприємств;
- проаналізувати формування і використання фінансових ресурсів ВАТ „Взутекс”;
- здійснити аналіз ефективності використання основних фондів;
- проаналізувати фінансовий стану підприємства;
- дослідити фінансове планування і прогнозування на підприємствах;
- розглянути фінансову санацію підприємства.
При дослідженні даної теми для проведення глибокого та всеохоплюючого аналізу були використані методи технік - економічного та фінансового аналізу, а також методи абстракції, індукції та дедукції, синтезу.
   
Список літератури

1. Аналіз фінансового стану підприємства// Дебет – Кредит. Нова бухгалтерія 3. – 2000 – с.212 – 224.
2. Абрютина М.С. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учебно-практическое пособие / М.С. Абрютина, А.В. Грачев. – М.: Дело и Сервис, 1998.
3. Абрютина М.С. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учебно-практическое пособие / М.С. Абрютина, А.В. Грачев. – 2-е изд., испр. – М.: Дело и Сервис, 2000.
4. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности: Учеб. Пособие. – М.: ИНФРА – М, 2001.
5. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: Теория, практика и интерпретация / Гл. ред. Я.В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 1996
6. Білик М. Удосконалення методичних підходів до аналізу фінансового стану підприємства // Економіст – 2001 - №11, с. 40-42.
7. Горицкая М. Расчет показателей рентабельности предприятий, продукции (работ, услуг) и их анализ на основе финансовой отчетности // Бухгалтерия. Налоги. Бизнес. – 2000 - №2, с. 26-31.
8. Дарманская Г.А. Компьютерный анализ хозяйственной деятельности предприятия/ Г.А. Дарманская, А.В. Бармак, Ю.А. Осипов – Хмельницкий: Подилля – 2001.
9. Дарманська Г. О., Осадчий В.П. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі „Хмельницькмолоко”). – Хмельницький: Поділля – 2000.
10. Джулій Л.В. Розробка моделей та методів дослідження фінансово-господарської діяльності підприємства: Автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня к.е.н. спец. 08.03.02 – економіко-математичне моделювання. – К.: Між нар. науково-навч. центр інформаційних технологій і систем, 2001.
11. Іващенко В.І. Економічний аналіз господарської діяльності: Навчальний посібник /В.І. Іващенко, М.А. Болюх. – К.: „НІЧЛАВА”, 1999.
12. Карлин Т.П. Анализ финансовых отчетов (на основе GAAP): Учебник/ Т.П. Карлин, А.Р. Макмин; Перевод четвертого англ. издания. – М.: ИНФРА –М, 1998.
13. Ковалев А.И. Анализ финансового состояния предприятия. Кн. 4(13) / А.И. Ковалев, В.П. Привалов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1997.
14. Конторщиковва О. Аналіз фінансового стану як передумова ефективного управління підприємством// Економіка. Фінанси. Право. – 2002 - №6, с. 3-5.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.