20 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Звіт про проходження педагогічної практики№ роботи: 1337
розділ: Звіти з практики
тип: Курсова робота
об'єм: 42
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
Розділ 1. Аналіз викладення уроків........................ .............................. .....................5
1.1 Урок економіки..................... .............................. .............................. ....................5
1.2. Урок української літератури.................... .............................. ...........................16


1.3 Протокол обговорення уроку......................... .............................. ......................19
Розд іл 2 Позаурочна робота........................ .............................. .............................. ..21
2.1 Інтелектуальна гра........................... .............................. .............................. ........21
2.2. Сценарій засідання старшокласників на тему „Чи йдеться в Біблії про економіку”.................... .............................. .............................. .............................. ....27
Розділ 3 Аналіз організації навчальної роботи........................ .............................. .36
3.1. Основні результати відвідування уроків........................ .............................. ....36
3.2 Розклад уроків........................ .............................. .............................. ..................36
3.3 Розклад дзвінків...................... .............................. .............................. .................38
3.4 Індивідуальна характеристика учня.......................... .............................. ..........39
Висновки........ .............................. .............................. .............................. ..................41
Список використаних джерел........................ .............................. ............................42

Вступ
Надзвичайно важливою складовою частиною професійної підготовки майбутніх фахівців економічних спеціальностей є педагогічна практика.
В умовах державності України, становлення національної школи роль педагогічної практики у забезпеченні психологічної, дидактичної готовності студентів до реалізації навчальної, виховної і розвивальної функцій дисциплін економічного циклу в школі особливо зростає. Концепція неперервної економічної освіти України вимагає докорінної перебудови у формах і методах роботи вчителя.
Методичною основою для проходження педагогічної практики є курси: „Психологія і педагогіка”, „Методика викладання економіки”, „Комунікаційні процеси навчання”, „Психологія діяльності і навчальний менеджмент”.
Основні завдання педагогічної практики
Навчальні:
- забезпечити зв’язок теоретичних знань фахових дисциплін з реальним педагогічним процесом, використання їх у розв’язанні конкретних навчальних, розвивальних та виховних завдань;
- розвивати в практикантів уміння проводити уроки з використанням сучасних методів і прийомів навчально-пізнавальної діяльності;
- формувати у студентів психологічну готовність до роботи з учнівською молоддю.
Наукові:
- поглибити теоретичні знання студентів з фахових дисциплін і на основі індивідуальних завдань вивчення передового педагогічного досвіду вчителів виробити творчий підхід до педагогічної діяльності;
- формувати вміння проводити науково-дослідницьку роботу.
Виховні:
- виховувати у студентів інтерес до педагогічної діяльності;
- формувати вміння і навички, що сприяють розвиткові професійних якостей, потреби в самоосвіті;
- розвивати в практикантів уміння здійснювати виховну роботу.
Професійні:
- вивчати шкільну документацію: план роботи школи, особові справи учнів, щоденники, класні журнали, календарне планування вчителів;
- проводити психолого-педагогічні спостереження за учнями класу, виявляти їхні вікові та індивідуальні особливості, рівень розвитку, рівень вихованості;
- складати характеристику на учня, та колектив класу;
- на основі знань з педагогіки та психології, методики викладання проводити аналіз й узагальнення педагогічного досвіду вчителів школи;
- розробляти перспективний і поточний плани роботи вчителя;
- правильно визначати:
- типи уроків, їхню організаційну структуру залежно від мети, змісту, вікових особливостей учнів і конкретних умов проведення уроків;
- організаційні форми, методи й засоби проведення уроків у відповідності з дидактичними принципами навчання, враховуючи вікові, психологічні особливості учнів й конкретні умови навчання;
- навчальну, розвивальну мету уроку та в позакласних виховних заходах, а також організаційні форми й методи їх проведення;
- раціонально добирати, а в разі необхідності виготовляти роздатковий матеріал, наочність до уроків відповідно до їх пізнавальної мети;
- своєчасно й уміло застосовувати ТЗН і засоби мультимедіа для проведення уроків та в позакласній роботі;
- стимулювати інтерес та активність учнів до засвоєння знань, розвивати їхню увагу, мислення, мовлення.

Висновки
Отже, під час проходження практики було виконано наступні завдання
- забезпечено зв’язок теоретичних знань фахових дисциплін з реальним педагогічним процесом, використання їх у розв’язанні конкретних навчальних, розвивальних та виховних завдань;
- розвиенути в практикантів уміння проводити уроки з використанням сучасних методів і прийомів навчально-пізнавальної діяльності;
- сформовано психологічну готовність до роботи з учнівською молоддю.
- поглиблено теоретичні знання з фахових дисциплін і на основі індивідуальних завдань вивчено передовий педагогічний досвід вчителів вироблено творчий підхід до педагогічної діяльності;
- сформовано вміння проводити науково-дослідницьку роботу.
- виховано інтерес до педагогічної діяльності;
- сформовані вміння і навички, що сприяють розвиткові професійних якостей, потреби в самоосвіті;
- розвинуто уміння здійснювати виховну роботу.
- вивчено шкільну документацію: план роботи школи, особові справи учнів, щоденники, класні журнали, календарне планування вчителів;
- проведено психолого-педагогічні спостереження за учнями класу, виявлено їхні вікові та індивідуальні особливості, рівень розвитку, рівень вихованості;
- складено характеристику на учня, та колектив класу;
- на основі знань з педагогіки та психології, методики викладання проведено аналіз й узагальнення педагогічного досвіду вчителів школи;
- розроблено перспективний і поточний плани роботи вчителя;
- визначено типи уроків, їхню організаційну структуру залежно від мети, змісту, вікових особливостей учнів і конкретних умов проведення уроків; організаційні форми, методи й засоби проведення уроків у відповідності з дидактичними принципами навчання, враховуючи вікові, психологічні особливості учнів й конкретні умови навчання.
   
Список літератури

1. Аксьонова О.В. Методика викладання економічних дисциплін: Навч. посіб. – К.:КНЕУ, 2006. – 305 с.
2. Алексюк А. Загальні методи навчання в школі. – К.: Рад. школа, 1981.- 206 с.
3. Бабанский Ю. Оптимизация процесса обучения. – М.: Педагогика, 1977. С. 59 – 66.
4. Бєляєв О.М. Концепція інтенсивного навчання // Дивослово. – 1991. - №6. – С. 5-12.
5. Гін А.О. Прийоми педагогічної техніки: Вільний вибір. Відкритість. Діяльність. Зворотний зв’язок. Ідеальність: посібник для вчителів. – Луганськ: Навчальна книга. Янтар, 2004. – 84 с.
6. Гончаренко С. Український педагогічний словник. – Київ: Либідь, 1997. – 376с.
7. Ковальчук Г.О. Активізація навчання в економічній освіті: Навч. посіб. – Вид. 2-ге, доп. – К.: КНЕУ, 2003.- 198 с.
8. Ковальчук Г.О. Організація навчання з економіки / Навч. посібник. – Нац. пед. ун-т ім. М.Драгоманова, 2002.- 206 с.
9. Козаков В.А., Дзвінчук Д.І. Психолого-педагогічна підготовка фахівців у непедагогічних університетах: методологія та практика: Монографія. – ЗАТ „НІЧЛАВА”, 2003.- 456 с.
10. Методика викладання економіки: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення диск. / Під науковим керівництвом Л.М.Грущенко. – К.:КНЕУ, 2003.- 198 с.
11. Онищук В.О. Типи, структура і методика уроку в школі. – К., 1973.
12. Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. - К., 2002. -135 с.
13. Програма та методичні рекомендації з психолого-педагогічної практики / За заг. ред. В.А. Козакова. – К.: КНЕУ, 2002.- 566 с.
14. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.: метод. посібн. / Пометун О.І., Пироженко Л.В. За ред. О.І. Пометун. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 192 с.
15. Фурман А. Модульно-розвивальне навчання; принципи, умови, забезпечення. – К.: 1997. – 343 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.