21 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Методи та засоби візуалізації географічних об’єктів з просторово-часовими координатами та моделювання екозагроз№ роботи: 1335
розділ: Геоінформатика
тип: Курсова робота
об'єм: 33
винагорода автору: 90 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
1. Методи формалізації просторово-розподіленої інформації географічних об’єктів...................... .............................. .............................. .............................. .........5
1.1. Растрове подання просторових даних......................... .............................. .........5
1.2. Векторне подання метричних даних......................... .............................. ...........9
1.3. Вибір способу формалізації і перетворення структур даних......................... 14
2. Програмні і технічні засоби візуалізації картографічної інформації...............17
3 . Геоінфомаційні технології просторового аналізу та моделювання екологічних систем як засіб управління довкіллям та попередження екозагроз..................... .21
Висновки................. .............................. .............................. .............................. .........30
Список використаних джерел........................ .............................. ............................32

Вступ

Протягом останнього періоду розвитку економіки України існує проблема конфлікту між наслідками економічних процесів і екологічною безпекою. Отже, необхідним є застосування методів та засобів візуалізації географічних об’єктів, моделей, здатних забезпечити належний рівень екологічної безпеки, враховуючи наслідки економічних процесів.
Питання методів та засобів візуалізації географічних об’єктів з просторово-часовими координатами присвячено багато праць. Зокрема даними питаннями займались такі дослідики: А. Берлянт, Т. Козаченко, А Кошкарєв, М. Цепенда, Я. Скрипник, М. Потокій, Н. Караваєва, Р. Корпан, Т. Коцко та інші. Проте, в літературі і досі відсутня система даних методів, погляди на деякі питання суттєво різняться, мало дослідженою залишається проблема моделювання екозагроз. Саме тому для наукової роботи було обрано тему „методи та засоби візуалізації географічних об’єктів з просторово-часовими координатами та моделювання екозагроз” яке є на надзвичайно актуальною в умовах сьогодення.
Об’єктом дослідження даної роботи геоінформаційні системи, предметом – коло питань, що стосуються методів та засобів візуалізації географічних об’єктів з просторово-часовими координатами.
Мета роботи – аналіз методів та засобів візуалізації географічних об’єктів з просторово-часовими координатами та моделювання екозагроз. Для досягнення поставленої мети в даній роботі необхідно було розв’язати низку завдань, а саме:
- дослідити методи формалізації просторово-розподіленої інформації геграфічних об’єктів;
- проаналізувати програмні і технічні засоби візуалізації картографічної інформації;
- здійснити оцінку геоінфомаційних технологій просторового аналізу та моделювання екологічних систем як засіб управління довкіллям та попередження екозагроз;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.
Інформаційна база роботи – навчальні посібники, монографії, періодична література, а також матеріали різних конференцій та Інтернет-ресурси.
   
Список літератури

1. Берлянт А.М. Геоизображения и геоиконика. / Серия «Новое в жизни, науке, технике», Науки о Земле, №11, 1990 г. - М.: Изд-во Знание. 1990. – 48 с.
2. Берлянт А.М. Образ пространства: карта и информация. - М.: Мысль. 1986. – 48 с.
3. Геоинформационные системы с дистанционным потоком информации. / Географическое обеспечение управления народным хозяйством // Под ред. Ю.Г.Симонова. - М.: Изд-во МГУ, 1990. – 182 с.
4. Инвент-Град. Система автоматизированной обработки результатов топографо-геодезических и кадастровых работ, выполняемых при инвентаризации земель. Руководство пользователя. Версия 2.007. – Киев, 2001.
5. Козаченко T.I. та ін. Картографічне моделювання: Навчальний посібник / T.I. Козаченко, Г.О. Пархоменко, А.М. Молочко; Під. ред. А.П. Золовського. - Вінниця: Антексу-У ЛТД, 1999.
6. Кошкарев А.В., Каракин В.П. Региональные геоинформационные системы. - М.: Наука, 1987. - 126с.
7. Кошкарев А.В., Тикунов В.С. Геоинформатика. - М.: Картгеоцентр. Геоиздат.1993. - 213с.
8. Линник В.Г. Построение геоиформационных систем в физической географии. – М.: Изд. МГУ, 1990. – 80 с.
9. Основи геоінформатики: Методичні та програмні матеріали для студентів географічних спеціальностей університетів та інститутів / Укладачі: М. В. Цепенда, Я. П. Скрипник, М.В. Потокій - Терношль: 1998.
10. Основи геоінформатики: Методичні вказівки i завдання до практичних робіт / Укл, Я.П. Скрипник - Чернівці; Рута, 2000.
11. Портянский И.А. Компьютерный арсенал географии. - М.: Мысль, 1989.
12. Самсонов В.С. Автоматизированные системы управления. - М.: Высшая школа, 1991. – 240 с.
13. Светличный А.А., Андерсон В.Н., Плотницкий С.В. Географические информационные системы: технология и приложения. – Одесса: Астропринт, 1997. – 196 с.
14. Сербенюк С.Н. Картография и геоинформатика - их взаимодействие. - М.: Изд-во МГУ, 1990.
15. Сталий розвиток: еколого-економічна оптимізація територіально-виробничих систем : Навч. посібник / Н.В.Караваєва, Р.В.Корпан, Т.А. Коцко та ін. / За заг. ред. І.В. Недіна. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – С.73.
16. Тикунов В.С. Географические информационные системы: сущность, структура, перспективы. / Итоги науки и техники. Серия «Картография», Т.14., Картография и геоинформатика. - М., 1991/ -С. 6 - 79.
17. Трофимов AM., Панасюк М.В. Геоинформационные системы и проблемы управления окружающей средой.- Казань, Изд-во Казан, ун-та, 1984.
18. Геоінформатика: конспект лекцій / Укл. Цепенда М.В. – Чернівці: Рута, 2005. – 39 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.