23 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Звіт з практики з менеджменту на ТОВ «Корвет»№ роботи: 1332
розділ: Звіти з практики
тип: Курсова робота
об'єм: 37
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ 3
1. Загальна характеристика ТОВ «Корвет» як об’єкта менеджменту 4
2. Характеристика апарату управління ТОВ «Корвет» 16
3.Функції управління 21
4. Організація праці управлінських працівників 23
5. Управлінська діяльність менеджера 25
6. Ефективність менеджменту 27
Висновки 36
Література 37
   
Список літератури

1. Анисимов В. М. Кадровая служба и управление персоналом организа-ции. — М.: Экономика, 2003. — 703с.
2. Бабаєв В. М., Шаронова Н. В. Організаційна культура керівника. — Х.: НТУ "ХПІ", 2005. — 260с.
3. Багрова І. В., Редіна Н. І., Власюк В. Є., Гетьман О. О. Зовнішньоеко-номічна діяльність підприємств. — Д.: ДДФЕІ, 2002. — 585с.
4. Беляцкий Н. П., Велесько С. Е. Управление персоналом. — Минск: ООО "Интерпрессервис", 2003. — 349с.
5. Будзан Б. П. Менеджмент в Україні: сучасність і перспективи. — К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2001. — 349 с.
6. Веснин В. Р. Менеджмент персонала. — М.: Элит-2000, 2003. — 300с.
7. Власова Е. Как организовать работу с персоналом. — Х.: Центр "Кон-сульт", 2003. — 296с.
8. Гавкалова Н.Л. Менеджмент персоналу—Х. ВД "ІНЖЕК", 2004.- 276с.
9. Гавриленко А. В., Гаврилко Т. О. Основи менеджменту та маркетингу. — К.: НАУ, 2005. — 68с.
10. Гірняк О. М. Менеджмент: теоретичні основи і практикум. — К.: Магнолія плюс, 2003. — 335с.
11. Гутгарц Р.Д. Эволюция подходов к проблеме управления кадрами предприятия // Менеджмент в Росии и за рубежом. - № 5. - 2002. - С.116
12. Данюк В. М., Петюх В. М. Менеджмент персоналу. — К.: КНЕУ, 2004. — 398с.
13. Дорощук Н. Элементы НЛП в подборе кадров // Менеджмент и ме-неджер. - № 11. - 2001. - С.136.
14. Зиновьев Ф. В., Зиновьев И. Ф. Управление персоналом. — Симф.: Таврия, 2003. — 203с.
15. Измайлова Н. Нравственность руководителя - залог его профессиона-лизма // Отель. - № 2. - 2001. - С.72.
16. Кибанов А. Я. Основы управления персоналом. — М.: ИНФРА-М, 2003. — 304с.
17. Кибанов А. Я., Дуракова И. Б. Управление персоналом организации. — М.: Экзамен, 2003. — 334с.
18. Крамаренко В. І., Холод Б. І. Управління персоналом фірми. — К.: ЦУЛ, 2003. — 271с.
19. Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом. — К.: Кондор, 2003. — 296с.
20. Менеджмент та маркетинг: досягнення і перспективи: Матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції, 13 березня 2002 р. - К.: По-літехніка, 2002. — 308 с.
21. Слиньков В. Н. Управление персоналом. — К.: Алерта, 2004. — 240с.
22. Стадник В. В. Менеджмент. — К.: Академвидав, 2003. — 464с.
23. Хомяков В. І. Менеджмент підприємства. — К.: Кондор, 2005. — 432с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.