21 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Капітальні вкладення підприємства та ефективність їх використання№ роботи: 133
розділ: Економіка підприємства
тип: Курсова робота
об'єм: 50
винагорода автору: 90 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
Розділ 1. Теоретичні аспекти формування капітальних вкладень та економічна ефективність їх використання.................. .............................. ............6
1. 1. Сутність інвестицій та загальні положення їх ефективності.................. ...6
1.2. Джерела та порядок фінансування капітальних вкладень...................... .....9
1.3. Оцінка ефективності виробничих інвестицій.................... ..........................14
1.4. Чинники підвищення ефективності використання капітальних вкладень...................... .............................. .............................. .............................. ..20
Розділ 2. Аналіз використання капіталовкладень на ВАТ „Пригма-Прес”................. .............................. .............................. .............................. ............23
2.1. Загальна характеристика підприємства.................. .............................. ........23
2.2. Аналіз стану та ефективності використання основних засобів на підприємстві.................. .............................. .............................. .............................3 2
Розділ 3. Напрямки підвищення ефективності використання капітальних вкладень на ВАТ „Пригма-Прес”................. .............................. .........................39
В исновки....................... .............................. .............................. .............................4 4
Список використаної літератури.................... .............................. ........................48
До датки......................... .............................. .............................. .............................. 50

Вступ

Інвестиції є основою розвитку підприємств, окремих галузей та економіки країни в цілому. Від уміння інвестувати залежить розквіт чи занепад власного виробництва, можливості вирішення соціальних й екологічних проблем, сучасний рівень і потенційний динамізм фізичного, фінансового та людського капіталів.
Інвестиційна діяльність - це широкий комплекс цілеспрямованих проектних, організаційних, фінансових, управлінських робіт, що виконуються в інтересах ефективної реалізації інвестицій. Основною метою сучасної інвестиційної діяльності є переведення економіки на інтенсивний шлях розвитку в умовах переходу до ринкових відносин з послідовним скороченням витрат на екстенсивне зростання виробничого потенціалу та збільшення вкладень в інтенсифікацію використання вже створених основних виробничих фондів.
Термін “капітальні інвестиції” різні автори трактують майже однаково, хоча існують деякі відмінності у визначенні даного поняття.
Якщо розглядати визначення капітальних інвестицій в підручниках за 1967, 1971, 1977, 1982, 1983 роки, авторами яких є І.І. Поклад П.С. Безруких, то вони трактують це поняття як витрати на розширення і відтворення основних фондів, але ми вважаємо, що таке визначення є досить спрощеним, тому що воно не повністю розкриває суть досліджуваного питання.
Такі автори як М.І. Ладутько, М.П. Кондраков, В.І. Петрова, І.Є. Тішков, А.І. Прищепа, П.П. Новиченко, М.Г. Волков, Г.П. Журавель, , на наш погляд, не дають досить повного визначення капітальних інвестицій, дотримуючись такої ж думки, як і автори видань за 60-80-ті роки, вважаючи, що це витрати на розширення і відтворення основних фондів.
Працюючи з словниками, ми зробили висновок, що визначення, які в них розглядаються, є неповними та не охоплюють всього значення капітальних інвестицій. У словнику за редакцією професора Ф.Ф. Бутинця стверджується, що це сукупність витрат, спрямованих на відновлення виробничих потужностей. А в довіднику-словнику бухгалтера автори А.Ю. Редько, В.Г. Барановська та інші надають визначення капітальних інвестицій як витрат, в результаті яких здійснюється збільшення основних засобів.
Досить цікавим є те, що автор Ткаченко Н.М. змінила свій погляд на визначення капітальних інвестицій, яка у підручнику за 1998 рік стверджувала, що це інвестиції підприємства, установи, а у 2000 р. вона, як і Ф.Ф. Бутинець у виданні “Фінансовий облік”, трактує цей термін як витрати на будівельно-монтажні роботи, придбання будівель або їх частин, обладнання, інструменту, інвентарю, інші капітальні роботи і витрати на проектно-пошукові роботи, геологорозвідувальні і бурові роботи, а також витрати на відведення земельних ділянок і переселення у зв’язку з будівництвом, на підготовку кадрів для підприємств, що будуються та ін.
На нашу думку це є найбільш вдале визначення капітальних інвестицій, яке повністю розкриває трактування данаго поняття, але ми хочемо запропонувати свій термін.
Отож, капітальні інвестиції – це витрати на будівельно-монтажні роботи, реконструкцію, розширення, технічне переозброєння вже діючих виробничих потужностей та придбання необоротних активів.
На сучасному етапі розвитку економіки ефективність інвестиційної діяльності залежить від відродження фінансового, фінансово-кредитного та інвестиційного ринків у економіці нашої країни. Економічне піднесення та активність інвестиційної діяльності можуть бути досягнуті тільки шляхом створення діючого ринку капіталів та інвестицій.
В Україні триває економічна реформа. Тому сьогодні як ніколи необхідні зусилля для пожвавлення господарчого життя з метою забезпечення стабілізації економіки й економічного зростання. Такого результату можна досягти на основі фінансової стабілізації, заохочення заощаджень та інвестицій, структурної перебудови, приватизації, створення ринку капіталів.
Об'єктом дослідження курсової роботи є відкрите акціонерне товариство „Пригма-Прес”; предметом - коло питань, що регулюють економічно-правові аспекти формування капітальних вкладень на даному підприємстві.
Мета даної роботи – розкрити організаційно-правові капітальних вкладень та ефективність їх використання. Для досягнення поставленої мети при виконанні курсової роботи необхідно було розв'язати низку завдань:
- дослідити актуальність даної теми;
- розкрити понятійно-термінологічний апарат теми дослідження;
- охарактеризувати джерела та порядок формування капітальних вкладень;
- розглянути чинники ефективного використання капітальних вкладень;
- провести аналіз господарської діяльності об’єкту дослідження;
- проаналізувати стан та ефективність використання основних засобів на ВАТ „Пригма-Прес”;
- розробити можливі заходи для покращення ситуації на підприємстві в даній сфері;
- узагальнити опрацьований матеріал та зробити висновки.
Для всеохоплюючого та глибокого вивчення теми в роботі були використані наступні методи: графічний метод, індукції, дедукції, метод математичного і статистичного аналізу, метод аналізу і синтезу, метод абстракції.
Дана робота базується на використанні найсучаснішої економічної літератури та чинному законодавстві України, також при її написанні був врахований закордонний досвід та особливості розвитку української економіки на сучасному етапі.
   
Список літератури

1. Бойчук В. Г. Економіка підприємства. -Л., 2004.
2. Економіка виробничого підприємництва / За редакцією Й. М. Петровича.-Л., 2001.
3. Економіка підприємства: Підручник. / За редекцією С. Ф Покропивного.-К., 2001.
4. Экономика предприятия / Под ред. Волкова.-М., 1997.
5. Економіка підприємства: Підручник. / За редекцією С. Ф Покропивного.-К., 2003.
6. Ф. Котлер. Основы маркетинга. – М.: Дело и сервис, 1991.
7. Варковенко І. І. Маркетинг. - К.: Вища школа, 1998.
8. Ассель В. Маркетинг: принципы и стратегия. – М.: Дело и сервис, 1999.
9. Кардаш О. Л. Маркетингова товарна політика. – К.: КНЕУ, 1999. – 204 с.
10. Азоев Г.Л, Конкуренция: анализ, стратегия и практика. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1996
11. Васильев В.С, Конкурентоспособность продукции//СТИН, № 10, 1992г
12. Герчикова И. Маркетинг и международное коммерческое дело.-М.: Внешториздат, 1990.
13. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посібник, - К.: Знання-Прес, 2000. – 207 с.
14. Абрютина М. С. Экономический анализ торговой деятельности. – М.: Дело и сервис, 2000.
15. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 1998.
16. Житна И.П., Несреба А.М. Экономический анализ хозяйственной деятельности предприятий. М.: 1992 г.
17. Каракоз И.И. Экономический анализ работы предприятий и объединений. К.: Вища школа, 1998 г.
18. Мних В.Є., Ференц І.Д. Економічний аналіз. – Львів: Армія України, 2000. – 144 с.
19. Каракоз И.И., Самборский В.И. Теория экономического анализа. К.: Вища школа, 1999 г.
20. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум: Навч. посібник, - Житомир: ЖІТІ, 2000,
21. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. Навч. посібник. – К.: "Знання" КОО, 2000, - 378 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.