17 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Звіт з практики на ВАТ ЕК „Хмельницькобленерго”№ роботи: 1327
розділ: Звіти з практики
тип: Курсова робота
об'єм: 34
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
1. Організаційно-правовий статус ВАТ ЕК „Хмельницькобленерго”......... ......5
1.1. Історія розвитку та основні напрями діяльності.................... .......................5
1.2. Основні види продукції та послуг........................ .............................. ............9
1.3. Організаційна структура Управління.................... .............................. .........11
2. Основні показники економічного розвитку підприємств................... .............................. .............................. ............................14
2.1. Аналіз основних техніко-економічних показників.................... .................14
2.2. Аналіз основних засобів....................... .............................. ...........................18

2.3. Аналіз трудових ресурсів...................... .............................. ...........................20

2.4. Аналіз фінансового стану......................... .............................. .......................22
3. Аналіз програм подальшого розвитку підприємства.................. ...................24
4. Механізм, форми, методи використання сучасних інноваційних технологій, їх ефективність.................. .............................. .............................. .........................26
В исновки....................... .............................. .............................. .............................2 9
Список використаних джерел........................ .............................. ........................32
До датки......................... .............................. .............................. .............................. 34

Висновки

Відкрите акціонерне товариство енергопостачальна компанія "Хмельницькобленерго" (ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго") є невід"ємною частиною об"єднаної енергетичної системи України і забезпечує безперебійне та надійне постачання електроенергії споживачам Хмельницької області за регульованим тарифом.
ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго" засновано у формі відкритого акціонерного товариства відповідно до Указу Президента України від 04.04.95 р. "Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України" в процесі корпоратизації та наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 17.08.95 р. № 157 шляхом перетворення державного енергопостачального підприємства "Хмельницькобленерго" у державну акціонерну енергопостачальну компанію "Хмельницькобленерго" (ДАЕК "Хмельницькобленерго") та подальшого перейменування її у відкрите акціонерне товариство енергопостачальну компанію "Хмельницькобленерго" (ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго") з правонаступництвом усіх прав та обов"язків, яка є юридичною особою-суб"єктом підприємницької діяльності та відноситься до стратегічно важливих підприємств.
Головною метою діяльності Компанії є передача та надійне постачання електричної енергії споживачам Хмельницької області на умовах укладених договорів за тарифами, що регулюються відповідно до чинного законодавства в умовах функціонування єдиної енергетичної системи України.
До основних споживачів електроенергії Компанії належать:
• промислові споживачі - 40,8%
• побутові споживачі - 25 %
• непромислові споживачі - 12,1%
• сільськогосподарські споживачі - 10,4%.
До складу Компанiї входять 25 вiдокремлених пiдроздiли без права юридичної особи, якi дiють на пiдставi Положень:
- 22 райони електричних мереж (РЕМiв), дiючих за територiальним принципом в кожному районi Хмельницької областi;
- Старосинявський цех централiзованого ремонту;
- Лiкувально-оздоровчий комплекс (ЛОК) "Яблуневий сад" для оздоровлення працiвникiв та їх сiмей, особливо дiтей у лiтнiй перiод, надання рiзноманiтних послуг з органiзацiї вiдпочинку та проведення розважальних заходiв, дiлових зустрiчей, навчання з пiдвищення квалiфiкацiї та iнше;
- Санаторiй -профiлакторiй - на базi ЛОК "Яблуневий сад".
За останнi три роки основнi показники дiяльностi мають тенденцiю до позитивної динамiки.
У 2007 році обсяг реалізації продукції на підприємстві становив 463621 тис. грн., а у 2009 році його величина зросла до 638327 тис. грн. Темпи росту в цьому році по відношенню до попереднього року становили 137,68%.
Собівартість продукції теж зростає. З 2007 року по 2009 рік собівартість продукції зросла з 337289 тис. грн. до 551735 тис. грн.
Щодо прибутку, то в 2008 році значення показника зросло на 8,9%, а в 2009 році на 258,74%, що пов’язане із підвищенням тарифів на послуги та виплатою заборгованостей за послуги минулих років.
Аналiз фiнансового стану свiдчить про високу лiквiднiсть та платоспроможнiсть ВАТ, незалежнiсть вiд залучених засобiв, рентабельнiсть активiв, капiталу i дiяльностi підприємства.
Компанiя першою серед енергокомпанiй України впровадила, отримала сертифiкат та успiшно експлуатує систему управлiння якiстю за мiжнародними та державними стандартами ДСТУ ISO 9001-2001 стосовно основних видiв дiяльностi - передачi та постачання електричної енергiї.
Силами фахiвцiв Компанiї розроблено, зареєстровано авторськi права та успiшно застосовуються бiлiнговi програмнi комплекси системи розрахункiв з юридичними особами та побутовими споживачами електроенергiї, інформацiйної системи контролю та управлiння реалiзацiєю електричної енергiї, iнформацiйно-телекомунiкацiйно го оповiщення побутових споживачiв про суми заборгованостi.
Програма переспективного розвитку включає:
• здійснення науково-технічної підтримки продовження терміну експлуатації діючого устаткування понад розрахунковий, реалізація системи діагностики обладнання і прогнозування його залишкового ресурсу;
• впровадження організаційних та технічних заходів для зниження технологічних витрат електроенергії;
• автоматизацію систем розрахунків за електричну енергію, налагодження контролю обліку постачання електроенергії з метою її повної оплати споживачами;
• проведення реконструкції та відновлювальних робіт в електромережах та заміна обладнання, яке відпрацювало свій нормативний термін;
• вдосконалення фінансової політики та отримання прибутку шляхом застосування методу бюджетування на рівні структурних підрозділів та контролю за бізнеспроцесами та грошовими потоками;
• залучення інвестицій для розвитку та досягнення високого технічного та економічного рівня Компанії.
   
Список літератури

1. Про інноваційну діяльність: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - №36.
2. Про інвестиційну діяльність Закон України // Відомості Верховної Ради України -1991 - №9.
3. Бажал Ю.М. Економічна теорія технологічних змін.-К. :3аповіт, 1996.
4. Беленький П.Е., Гиттик Ю.Л., Ландина Т.В. Управление техническим и организационным развитием предприятия. - К.: Техника, 1992.
5. Большаков А.С., Михайлов В.Й. Современный менеджмент: теория и практика. - СПб.:Питер,2000.-416с.- (ил.).- Теория и практика менеджмента.
6. Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент: Навч.посіб. За ред. В.О. Василенко. – К.:ЦУЛ, Фенікс, 2003. – 440с.
7. Власова А.М., Краснокутська М.В. Інноваційний менеджмент: Навч.посібник. - К.:КНЕУ,1997.-92с.
8. Гончарова Н.П., Перерва П.Г. Маркетинг инновационного процесса: Учебное пособие/ Отв.ред.А.Н.Альімов.-К.:ВИРА-Р ,1998.-267с.
9. Гринев В.Ф. Инновационный менеджмент: Учеб. пособ. - К.: МАУП, 2000.-148с.
10. Гунин В.Н. й др. Управление инновациями: модульная программа для менеджеров. - М.,1999.
11. Ермошенко Н.Н. Экономика: НТП, инвестиционная политика, управления. - К.: Наук.думка, 1990.
12. Инновационный менеджмент: Учебник/ Под ред. С.Д. Ильенковой. - М.: "Банки и биржи","ЮНИТИ",1997.-327с.

13. Инновационный менеджмент: Справочное пособие/ Под ред. П.Н. Завлина и др. - СПб.: Наука,1997.-559с.
14. Инновационный менеджмент.: Метод. пособие, Ч.1. - К.: Издание концерна "РАМО",, 1991.-112с.
15. Инновационный менеджмент: Метод. пособие, 4.2. - К.: Издание концерна "РАМО",1991. - 134с.
16. Житна І. П., Нескреба А. М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 1992. – 191 с.
17. Кац И. Я. Экономическая эффективность деятельности предприятий (анализ и оценка). – М.: Финансы и статистика, 1991. – 192 с.
18. Ковалёв В. В. Агнализ и управление дебиторской задолженностью // Бухучёт. – 1995. - №10. – с. 37-42.
19. Кодацкий В. П. Анализ прибыли предприятия // Финансы. – 1996. - №12. - с. 18-20.
20. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – К.: Знання. – 2000 – 378 с.
21. Кожанова Є. П. ,Колода О. П. Факторний аналіз прибутку // Фінанси України. – 19999. - №4 – с. 33-40.
22. Крымов В. Ф. Сравнительный анализ деятельности предприятий. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 72 с.
23. Кучкина Л. А. Анализ функциональной деятельности с помощью коэффициентов // Бухучёт. – 1997. - №12. – с. 17-19.
24. Лихачова. Анализ доходности предприятия // Финансы – 1997. - №12 – с. 17-19.
25. Литвин О. О. О факторном методе планирования прибыли и рентабельности // Финансы -1994. – с. 29 -35.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.