24 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Звіт з практики по приватному підприємстві “Агропродукт”№ роботи: 1325
розділ: Звіти з практики
тип: Курсова робота
об'єм: 36
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. .........3
1. Загальна характеристика підприємства.................. .............................. ................5
1.1. Історія утворення і розвитку підприємства.................. .............................. .......5
1.2. Юридичний статус підприємства.................. .............................. .......................5
1.3. Напрями діяльності підприємства.................. .............................. ......................6
1.4. Організаційна структура підприємства.................. .............................. ..............7
2. Аналіз основних техніко-економічних показників підприємства.................. ..12
3. Аналіз виробництва та реалізації продукції..................... .............................. ....18
4. Аналіз стану та використання основних фондів підприємства.................. .....22
5. Аналіз складу, структури та ефективності використання оборотних фондів підприємства.................. .............................. .............................. .............................. ..27
6. Аналіз витрат........................ .............................. .............................. .....................31
Висно вки........................... .............................. .............................. .............................3 3
Список використаної літератури.................... .............................. ............................36
Додатки..................... .............................. .............................. .............................. ........38

Висновки
Об’єкт ом дослідження стало ПП „Агропродукт”. Метою діяльності підприємства:
• сприяння збільшенню виробництва цукру, крохмалю, цикорію, сільськогосподарської та іншої продукції, робіт та послуг з метою отримання максимального прибутку;
• створення зусиллями підприємства умов для найбільш ефективного господарювання, нарощування виробничого потенціалу, раціонального використання сировиних, матеріальних і трудових ресурсів з метою отримання максимального прибутку;
• зниження енергетичних та матеріальних витрат, собівартості продукції, впровадження прогресивних технологій, засобів автоматизації та механізації, обчислювальної техніки, інших досягнень науково-технічного прогресу на підприємствах - контрагентах;
• зміцнення матеріально-технічної бази, підвищення рівня використання основних фондів та капітальних вкладень шляхом широкого сприяння переозброєння та реконструкції об’єктів виробництва підприємств-контрагентів.
Орг анізаційна структура ПП „Агро продукт” базується на лінійно-функціональному принципі. В ній можна виділити три рівні управління.
Аналізуючи основні техніко-економічні показники підприємства можна зробити наступні висновки.
За період з 2007 р. по 2009 р. обсяги реалізації підприємства зросли відповідно з 2169,8 тис. грн. до 4176,9 тис. грн., на 2007,1 тис. грн. в абсолютному вимірі, або в 2,2 раза у відносному.
Якщо співставити динаміку середньої заробітної плати та продуктивність праці то виникає така характеристика:
1) середньорічна заробітна плата починаючи з 2007 року (2268,0 грн.) і закінчуючи 2009 роком ( 2940,0 грн.) збільшилась в 1,3 раза;
2) виробіток одного працюючого з 2007 року до 2009 року збільшився в 1,2 раза.
3) починаючи з 2007 року кількість персоналу (194 чоловіка) збільшується і в 2009 році становить 292 чоловіка, що становить зростання в 1,5 раза.
4) річний фонд заробітної плати протягом трьох років збільшився з 439,9 тис. грн. до 858,4 тис. грн., збільшення складає 1,9 раза.
Щодо витрат на 1 грн. реалізованої продукції, то даний показник показує скільки потрібно затрати грошових одиниць на одну гривню реалізованої продукції. Аналізуючи витрати на одну гривню товарної продукції помітно, що даний показник постійно зменшується. У 2007 році рівень даного показника становив 0,97 грн., а у 2009 році 0,91 грн., тобто витрати на одну гривню реалізованої продукції зменшились на 0,06 грн, що є позитивним явищем.
Найбільш узагальнюючими показниками, характеризуючими використання промислово-виробничих фондів є показники фондовіддачі та фондомісткості.
У фондовіддачі спостерігатьєся стійка тенденція росту. Збільшення фондовіддачі також сприяло збільшення товарної продукції, що є позитивним для підприємства.
У динаміці - фондомісткість зменшується, і у 2009 році становила 0,7 грн.
Фондоозброєність на даному підприємстві протягом періоду, що аналізується – зменшується. В цілому можна сказати, що показник озброєності фондами підприємства є досить високим, а його незначне зменшення не матиме значного впливу на підприємство.
Коефіцієнт оновлення на підприємстві також дуже низький. Якщо у 2007 році (38,97 тис. грн.) у 2008 році (1145,8 тис грн) спостерігається хоча б незначні надходження, то в 2009 на підприємстві взагалі не було ніяких надходжень.
Щодо коефіцієнта вибуття, то він зростає невеликими темпами (по відношенн до 2007 року він зріс в 12,3 раза). Це свідчить про швидке фізичне та моральне старіння устаткування.
Аналізуючи ситуацію на ПП “Агропродукт” можна зробити висновок, що за період з 2008 по 2009 роки наявні оборотні фонди зменшились.
Виробничі запаси у 2008 році становили 156,5 тис. грн., у 2009 році їх величина зменшилась до 142,6 тис. грн., тобто на 13,8 тис. грн. щодо частки виробничих запасів в загальному обсязі оборотних активів, то вона також зменшилась з 14,5% (2008 р.) до 13,5% (2009 р.).
Незавершене виробництво навпаки зростає як у відносному вираженні, так і в абсолютному. У 2008 році величина незавершеного виробництва становила 375,5 тис. грн., а у 2009 році – 367,7 тис. грн. Щодо питомої ваги незавершеного виробництва, то вона зросла з 34,5 % до 35,3%.
Також зростає і готова продукція. За період, що аналізується вона збільшилась на 49,8 тис. грн. і у 2009 році становила 367,7 тис. грн. У відносному вираженні готова продукція зросла з 29,2% до 34,9%, відхилення становить 5,7%.
Товари за даний період залишились майже без зміни як у відносному вираженні, так і в абсолютному.
Аналізуючи структуру витрат за елементами помітно, що найбільшу питомі вагу в них займають матеріальні витрати. І на протязі періоду, який аналізується питома вага матеріальних витрат зросла з 49,4% до 51,7%.
Щодо витрат на оплату праці, то вони зростають як в абсолютному виразі, так і зростає їх структура. У 2007 році питома вага витрат на оплату праці становила 23,8%, а у 2009 році їх частка зросла до 37%.
   
Список літератури

1. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 1998.
2. Бандурка А.М., Червяков И.И., Посылкина О.В. Финансово-экономический анализ: Учеб. – Харьков: Ун-т внутр. дел., 1999.
3. Бойдел Т. Как улучшить управление организацией: Пособие для руководителей. – М.: ИНФРА-М: Премьер, 1995. – 202с.
4. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум: Навч. посібник, - Житомир: ЖІТІ, 2000,
5. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. Підручник. Київ: КНЕУ, 2004, 608 с.
6. Берзинь И. Э. Экономика фирмы.-М., 1997.
7. Богиня Н. Та ін. Основи ринкової економіки.-К., 1992.
8. Бойчук В. Г. Економіка підприємства. -Л., 2005.
9. Бондар Н. М. Економіка підприємства: Навч. посіб. / Бондар Н. М. - К.: А.С.К., 2005. - 400 с.
10. Гризунов В. П., Грибов В. Д. Экономика предприятия. – М., 1997. – с. 160.
11. Горняк О.В. Напрямки та чинники підвищення ефективності сучасного підприємництва. // Актуальні проблеми економіки №6, 2003, с.35-39.
12. Економіка підприємства: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. 1-4 рівнів акредитації / Бойчик І. М., Харів П. С. та ін. - 2-е вид., випр. і допов. - К.; Львів: Каравела: Новий Світ, 2001. - 292 с.:.
13. Економіка виробничого підприємництва / За редакцією Й. М. Петровича.-Л., 2001.
14. Житна И.П., Несреба А.М. Экономический анализ хозяйственной деятельности предприятий. М.: 1992 г.
15. Каракоз И.И. Экономический анализ работы предприятий и объединений. К.: Вища школа, 1998 г.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.