12 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Поняття застосування норм права№ роботи: 1320
розділ: Теорія держави та права
тип: Курсова робота
об'єм: 31
винагорода автору:

Зміст:

Вступ 3
Розділ 1 Поняття застосування норм права: відмінність застосування
норм права від реалізації правових норм 5
Розділ 2. Основні стадії процесу застосування норм права 12
Розділ 3 Акти застосування юридичних норм: поняття, властивості, види……........................ .............................. .............................. ...............21
Розділ 4. Поняття колізії правових норм 24
Висновки 29
Список використаних джерел 31
   
Список літератури

1. Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України - 1996.- №30.- Ст. 141
2. Цивільний кодекс Украьни.
3. Господарський кодекс Украьни.
4. Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами: Закон України від 21 грудня 2000 р. №2181.
5. Про державну виконавчу службу: Закон України від 24 березня 1998 р.
6. Про закони й законодавчу діяльність: Законопроект від 30 липня 2001 р.
7. Алексеев С.С. Теория права. М. - 1994.
8. Андрусяк Т., Теорія 'держави і права. Львів.: Фонд "Право для України", 1997р.
9. Комаров С.А. Общая теория государства и права: Курс лекций. -М., 1996.
10. Загальна теорія держави і права / За заг. ред. В.В.Копейчикова. -К., 1997.
11. Кравчук М.В. Проблеми теорії держави і права (опорні конспекти).-К., 2004.
12.Мухаев Т.Т. Теория государства и права: Учебник для вузов. М., 2002
13. Общая теория государства и права:Учебное пособие/А.Ф.Вишневский, Н.А. Горбаток, В.А. Кучинский; Под общ. ред. проф. В.А. Кучинского. - Мн., 2002.
14. Общая теория права и государства: Учебник/Под ред. В.В. Лазарсва. - 3-є изд., перераб. и доп. - М., 2002.
15.Подберезский Н.К., Скакун О.Ф. Теория права и государства. - Харьков, 1997. іб.Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави: Навчальний посібник. - К., 2001.
17.Комаров С.А., Малько А. В. Теория государства и права. - М., 1999. 18.Котюк В.О. Теорія права: Курс лекцій. Навч. посібник для юрид. фак.
вузів., К.: Вентурі, 1996.
19. Проблеми теории государства и права: Учебное пособие / Под ред. М.Н. Марченко. - М, 2001.
20. Проблеми общей теории права и государства: Учебник для вузов / Под общ. ред. проф. В. С. Нерсесянца. - М., 2001.
21. Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник. - Харьков, 2000. 22.Спиридонов Л.И. Теория государства и права. - М., 1995.
23. Теория государства и права/Под общ. ред. А.Б. Венгерова. - М., 1995.
24. Теорія держави і права / Під ред. проф. В.В. Копейчикова. - К., 1999.
25. Теорія держави та права: Посіб. Для підготов. До іспитів / С.М. Тимченко, Р.А. Калюжний, Н.М. Пархоменко, С.М. Легша.-2-ге вид. виправ. Та перероб.- К.:Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2006.- 176с.
26.Хропанюк В.Н. Теория государства и права. - М, 1996.
27.Хропанюк В.Н. Теория государства и права: Хрестоматия. -М., 1998 28.Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учебник для вухов. - М, 2002.
29.Явич Л.С. Общая теория права. - Л., 1971.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.