20 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналіз та вдосконалення калькуляції продукції на підприємстві№ роботи: 132
розділ: Економіка підприємства
тип: Курсова робота
об'єм: 41
винагорода автору: 90 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
Розділ 1. Теоретичні засади калькулювання витрат на підприємстві................5


1.1. Сутність та поняття калькуляції................... .............................. ....................5
1.2. Зміст статей калькуляції................... .............................. .............................. ...8
1.3. Вибір методу калькуляції................... .............................. .............................1 1
Розділ 2. Аналіз калькулювання витрат на ВАТ «Укрелектроапарат»……....15
2. 1. Загальна характеристика господарської діяльності ВАТ «Укрелектроапарат»……………………………… …………………………..…15
2.2. Калькулювання собівартості продукцуії продукції на ВАТ «Укрелектроапарат»……………………………… …………………………..…30
2.3. Шляхи вдосконалення організації та методики аналізу витрат на виробництво та калькуляцію собівартості.................. .............................. ..........34
Висновки........ .............................. .............................. .............................. ..............36
Список використаної літератури.................... .............................. ........................39
До датки......................... .............................. .............................. .............................4 1

Вступ
Калькулювання - це процес розрахунку собівартості партії виробів, одиниці виробів, групи однорідних продуктів підприємства, набору продуктів (замовлення), окремій виробничій операції, окремій стадії виробництва або реалізації товару, окремої послуги або роботи. Результати цього процесу виходять більш достовірними, якщо об'єкти калькулювання встановлюються стосовно до технологічних процесів виробництва і реалізації товару. У залежності від цілей калькулювання його об'єктом може виступати як готовий виріб (товар), так і незавершене виробництвом виріб або окрема операція по просуванню товару на ринок.
Як кількісні вимірники об'єкта калькулювання застосовуються наступні одиниці виміру:
- натуральні (штуки, тонни, метри і т.д. );
- вартісні;
- одиниці роботи персоналу або засобів праці (нормо-година роботи фахівця, машино-час, тонно-кілометр перевезень і ін.).
За часом складання калькуляції розділяють на дві групи:
- попередні (планові);
- наступні (контрольні).
У групі попередніх калькуляцій виділяються:
- проектні калькуляції (при розрахунках проектів будівництва, реконструкції, розробки нових продуктів і технологій);
- нормативні (на основі витрат, установлених підприємствами або спеціалізованими організаціями норм); кошторисні (на вироби і роботи, виконувані у виді окремих замовлень).
Наступні калькуляції складаються після виготовлення продукту або виконання робіт на основі фактичних даних про витрати.
Метод калькуляції - система прийомів, використовуваних для вирахування собівартості. Метод калькуляції залежить від організації і технології виробництва, а також від характеру продукції, що випускається. Метод калькуляції визначає порядок оцінки незавершеного виробництва, браку продукції, відходів виробництва й інших витрат на виробництво.
Незважаючи на значну кількість публікацій, що освітлюють окремі аспекти проблем калькулювання, дослідження цього процесу, його сутності, особливостей вимагають подальшої розробки.
Актуальність і важливість питань калькулювання продукції на підприємстві в сучасних ринкових умовах господарювання обумовили вибір теми, мету і послідовність наукового дослідження.
Мета даної роботи – аналіз та вдосконалення калькуляції продукції на підприємстві.
Дослідження проводяться на матеріалах фінансової звітності та облікової інформації відкритого акціонерного товариства „Укрелектроапарат”, також при написанні роботи були використані нормативні документи України, наукові розробки та навчальні посібники, періодична література.
При вивченні даної теми і скористалися методикою техніко-економічного та фінансового аналізу, методами абстракції, індукції та дедукції.


Висновки
Кальк улювання - це процес розрахунку собівартості партії виробів, одиниці виробів, групи однорідних продуктів підприємства, набору продуктів (замовлення), окремій виробничій операції, окремій стадії виробництва або реалізації товару, окремої послуги або роботи. Результати цього процесу виходять більш достовірними, якщо об'єкти калькулювання встановлюються стосовно до технологічних процесів виробництва і реалізації товару. У залежності від цілей калькулювання його об'єктом може виступати як готовий виріб (товар), так і незавершене виробництвом виріб або окрема операція по просуванню товару на ринок.
Як кількісні вимірники об'єкта калькулювання застосовуються наступні одиниці виміру:
- натуральні (штуки, тонни, метри і т.д. );
- вартісні;
- одиниці роботи персоналу або засобів праці (нормо-година роботи фахівця, машино-час, тонно-кілометр перевезень і ін.).
У залежності від характеру бізнесу застосовують різні методи калькуляції витрат. Важливо, щоб система калькулювання собівартості відповідала характерові бізнесу і вимогам виробничої структури підприємства.
Розрізняють наступні системи калькулювання:
- позаказна;
- попроцессна;
- проміжні методи калькулювання з використанням прийомів позаказного і попроцесного калькулювання.
ВАТ “Укрелектроапарат” є одним із провідних підприємств електротехнічної промисловості України та СНД.
ВАТ “Укрелектроапарат” було засноване 22.09.94р. шляхом перетворення державного заводу “Укрелектроапарат” в ВАТ “Укрелектроапарат”.
Основна мета діяльності товариства – це забезпечення ринку України, Росії, інших країн високоякісними виробами електротехнічної промисловості і машинобудування, газорозподільчим обладнанням, населення – товарами широкого споживання, направлене на повне задоволення вимог до продукції, яка доставляється споживачу, забезпечення стабільної якості виробів, планомірне підвищення їх технічного рівня і технології виробництва шляхом впровадження в товаристві міжнародного стандарту систем якості.
Аналізуючи основні техніко-економічні показники діяльності підприємства виникає наступна характеристика:
- дохід від реалізації продукції у 2009 році порівняно з 2007 роком зріс 56894,0 тис. грн. до 64523,0 тис. грн., збільшення становить 7629,0 тис. грн.;
- середньоспискова чисельність працюючих у 2007 році становила 2082 особи, в тому числі робітники – 1488 осіб, у 2009 році дані показники відповідно становили 1663 та 1087 осіб;
- фонд оплати праці у 2008 році зріс на 32,3%, у 2009 році – на 58,86% та становив 9751,0 тис. грн..;
- собівартість реалізованої продукції протягом періоду, який аналізується зросла з 43458,0 тис. грн. до 52255,0 тис. грн.. що пов’язано із збільшенням обсягів виробництва;
- щодо валового прибутку, то даний показник у 2008 році зріс на 13,98%, а у 2009 році – зменшився майже на 20,0%, що є негативним явищем у діяльності підприємства;
- витрати на 1 грн. реалізованої продукції зросли з 0,76 грн. (2007 р.) до 0,81 грн. (2009 р.);
- фондовіддача зросла з 0,84 грн. до 1,11 грн.
Аналізуючи відхилення фактичних витрат звичайної діяльності на виробництво продукції по підприємству, зробимо висновок, що фактичні дані порівняно з плановими збільшились на 336,1 тис. грн. у 2007 р. та зменшились на 78,4 тис. грн. у 2008 р. та на 96,6 тис. грн. – у 2009 р.
Протягом даного періоду спостерігається економія по таким статтям:
- сировина і матеріали - за рахунок різниці цін планових та фактичних та понаднормового списання матеріалів;
- транспортно-заготівельні витрати - за рахунок економії допоміжних матеріалів та зменшення витрат на митні сплати і декларування продукції;
- загально-виробничі витрати - за рахунок економії палива, електроенергії, води на технологію, амортизації, витрат на відрядження, на випробування нових виробів;
- витрати на збут - за рахунок невикористання запланованих коштів рекламу і дослідження ринку, зменшення витрат на відрядження, послуг зв’язку, митних послуг, декларування продукції, оплату праці.
У 2008 році та у 2009 році спостерігалась економія фінансових витрат на суму 67,8 тис. грн. та 43,7 тис. грн. відповідно. Це відбулось за рахунок зменшення короткострокових кредитів банку.
Отже, на досліджуваному підприємстві за 2007-2009 рр. спостерігаються перевитрати по таким статтям:
- У 2007 р. та 2009 р. – на покупні вироби та напівфабрикати за рахунок підвищення цін на них, перевитрати 566,1 тис. грн. та 678,6 тис. грн. відповідно, лише у 2008 р. відбулась економія за рахунок понаднормового списання покупних виробів на напівфабрикатів на суму 258,1 тис. грн.;
- Заробітна плата за рахунок ремонту, переробки виробів, доплат за відхилення від техпроцесу та згідно технічних рішень; виплат премій; оплати робіт, не пов’язаних з основним виробництвом;
- Адміністративні витрати через понаднормові відрядження та перевитрати по допоміжним матеріалам;
- Інші операційні витрати за рахунок понаднормових витрат на теплоенергію та виплату штрафів, пені, що не передбачалось.
   
Список літератури

1. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 1998.
2. Бондар Н. М. Економіка підприємства: Навч. посіб. / Бондар Н. М. - К.: А.С.К., 2006. - 400 с.
3. Бандурка А.М., Червяков И.И., Посылкина О.В. Финансово-экономический анализ: Учеб. – Харьков: Ун-т внутр. дел., 1999.
4. Бойдел Т. Как улучшить управление организацией: Пособие для руководителей. – М.: ИНФРА-М: Премьер, 1995. – 202с.
5. Бойчук В. Г. Економіка підприємства. -Л., 2006.
6. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум: Навч. посібник, - Житомир: ЖІТІ, 2000
7. Гризунов В. П., Грибов В. Д. Экономика предприятия. – М., 1997. – с. 160.
8. Житна И.П., Несреба А.М. Экономический анализ хозяйственной деятельности предприятий. М.: 1992 г.
9. Каракоз И.И. Экономический анализ работы предприятий и объединений. К.: Вища школа, 1998 г.
10. Каракоз И.И., Самборский В.И. Теория экономического анализа. К.: Вища школа, 1999 г.
11. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. Навч. посібник. – К.: "Знання" КОО, 2000. – 378 с.
12. Королев М.Н., Фигурнов В.Г. Статистика и экономический анализ. М.:1990г.
13. Економіка підприємства: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. 1-4 рівнів акредитації / Бойчик І. М., Харів П. С. та ін. - 2-е вид., випр. і допов. - К.; Львів: Каравела: Новий Світ, 2001. - 292 с.
14. Шаповал, В.М. Економіка підприємства: Уведення в спеціальність: Навч. посіб. / В. М. Шаповал, Р. Н. Аврамчук, О. В. Ткаченко; загал. ред. В.А.Ткаченка. Д, 2002. - 286 с.
15. Протопопова В. О. Економіка підприємства: Навч. посіб. К.: ЦУЛ, 2002. - 219 с.
16. Каньоса М. І. Економіка підприємства: Посіб. для екон. спец. вищ. навч. закл. / Каньоса М. І.; - Кам'янець-Подільський: Абетка, 2002. - 185 с.
17. Економіка виробничого підприємництва / За редакцією Й. М. Петровича.-Л., 2001. – 516 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.