14 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Кадровий аудит ТОВ ”Завод ”Альфа - Газпромкомплект”№ роботи: 1319
розділ: Аудит
тип: Контрольна робота
об'єм: 19
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Статутні дані

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю ”Завод газового обладнання ”Альфа - Газпромкомплект”.
Скорочена назва : ТОВ ”Завод ”Альфа - Газпромкомплект”.
Ідентифікац ійний код за ЄДРПОУ: 21131600 Підприємство зареєстроване вперше: 25.08.1993 року
Підприємство перереєстроване: Хмельницькою райдержадміністрацією 23.05.1999 № 16511050001000078.
Юридична адреса і місцезнаходження: вул. Подільська, 12, м. Хмельницький, Україна, 29020.
Підприємство обслуговується в таких банках: ТФ КБ „Приватбанк”, від. ”Ватра” АКБ УСБ; Філія ВАТ ”Держексімбанк”; філія Хмельн. ЦВ Промінвестбанку; ТОД АППБ ”Аваль”; в Хмель. облупр.ВАТ ”Держощадбанк”
Індивідуальний податковий номер: 211316719155.
Свідоцтво номер: 26752869
Підприємство взято на облік в Хмельницькій ОДПІ 23.12.1994 № 257
Форма власності: приватна.
2. Вивчення організації
2.1. Аналіз нормативних документів
3. Позитивний висновок


Додатки

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Сторонами цього колективного договору є: Товариство з обмеженою відповідальністю ”Завод газового обладнання ”Альфа - Газпромкомплект”
в особі Іванова Андрія Вадимовича (надалі іменується "Власник"), та трудовий колектив підприємства.

1.2. Цей колективний договір (надалі іменується "колдоговір") укладений відповідно до чинного законодавства України і є актом, який регулює виробничі, трудові і соціально-економічні відносини між Власником (уповноваженим ним органом) та трудовим колективом ТОВ ”Завод газового обладнання ”Альфа - Газпромкомплект” на основі взаємного узгодження інтересів сторін.
1.3. Цей колдоговір укладений з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників та Власника (уповноваженого ним органу), а також визначення додаткових заходів соціального захисту працівників ТОВ ”Завод газового обладнання ”Альфа - Газпромкомплект” з урахуванням фінансового стану Власника, який залежить від діяльності кожного працівника.
1.4. Цей колдоговір укладено для:
а) чіткого визначення прав та обов"язків Сторін цього Договору;
б) регулювання та удосконалення умов оплати праці, винагород за висококваліфіковану, продуктивну та якісну працю;
в) покращення умов праці, побуту та відпочинку працівників Власника;
г) визначення основних положень та створення умов для додержання правил внутрішнього трудового розпорядку працівниками Власника;
д) вирішення інших питань, пов"язаних з фінансово-господарською та виробничою діяльністю Власника;
є) забезпечення ділових взаємовідносин між Власником та його працівниками.
1.5. Положення цього колдоговору поширюються на всіх працівників Власника і є обов"язками як для Власника, так і для кожного члена трудового колективу Власника, незалежно від того, чи є вони членами профспілки.
1.6. Сторони підтверджують обов"язковість, з урахуванням фінансового стану Власника, виконання умов цього колдоговору і реальність забезпечення прийнятих зобов"язань.
1.7. Жодна зі Сторін, що підписала колдоговір, не може в односторонньому порядку припинити виконання його положень.
1.8. Колдоговір набуває чинності з дня його підписання уповноваженими представниками сторін.
1.9. Колдоговір підлягає повідомній реєстрації в органах місцевого самоврядування.
1.10. Строк чинності колдоговору – 3 роки.
1.11. Особливі питання чинності колдоговору:
- після закінчення строку чинності колдоговір продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть цей колдоговір;
- колдоговір зберігає чинність у разі зміни складу, структури, найменування уповноваженого Власником органу від імені якого укладено цей колдоговір;
- у разі реорганізації ТОВ ”Завод газового обладнання ”Альфа - Газпромкомплект” цей колдоговір зберігає свою чинність протягом строку, на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою сторін;
- у разі зміни Власника чинність колдоговору зберігається протягом строку його чинності, але не більше одного року, протягом якого сторони зобов"язані розпочати переговори про укладення нового чи зміну або доповнення цього колдоговору;
- у разі ліквідації ТОВ ”Завод газового обладнання ”Альфа - Газпромкомплект”,
цей колдоговір діє протягом усього строку проведення ліквідації.
1.12. Для ведення переговорів по укладанню колдоговору, поточної оцінки стану виконання, підбиття підсумків його виконання, а також для розгляду конфліктних ситуацій по колдоговору, створюється двостороння робоча комісія з представників Сторін у складі, визначеному в додатку до цього Договору.
1.13. Власник визнає Профорган єдиним повноважним представником трудового колективу у переговорах з питань регулювання трудових відносин, норм та оплати праці.
1.14. Сторони зобов"язуються один раз на півріччя інформувати трудовий колектив про виконання взятих на себе зобов"язань.

II. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ, ЗМІНИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА І ПРАЦІ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ
2.1. Власник затверджує розроблені Профорганом для кожного працівника посадові інструкції та інші документи, що визначають його функціональні обов"язки, і вимагає їх виконання.
2.2. Кожний працівник зобов"язаний добросовісно і якісно виконувати свої обов"язки, працювати чесно і сумлінно, дотримуватися дисципліни праці, своєчасно і точно виконувати розпорядження
2.3. Всі працівники Власника зобов"язуються не розголошувати конфіденційну інформацію Власника, що була оголошена такою в установленому порядку і яка стала їм відома при виконанні їх трудових обов"язків.
2.4. При проведенні реорганізації, скороченні чисельності чи штату працівників Власник не пізніше як за два місяці персонально письмово попереджає своїх працівників про наступне звільнення та водночас пропонує іншу роботу.

III. ОПЛАТА ПРАЦІ, ВСТАНОВЛЕННЯ ФОРМИ, СИСТЕМИ, РОЗМІРІВ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ Й ІНШИХ ВИДІВ ТРУДОВИХ ВИПЛАТ
3.1. Основна заробітна плата працівників Власника встановлюється у вигляді посадових окладів, що закріплені у штатному розписі, який є додатком N ___ до цього Договору.
3.2. Власник і Профорган домовились, що основна заробітна плата не може бути меншою від встановленої законодавством України мінімальної заробітної плати.
3.3. Конкретні розміри посадових окладів працівників Власника встановлюються у кожному випадку індивідуально у відповідності з посадою, кваліфікацією, складністю та умовами виконуваної роботи, і доводяться до його відома при ознайомленні працівника з наказом. Водночас до відома працівника доводиться порядок і строк виплати заробітної плати, умови, згідно з якими можуть здійснюватися утримання із заробітної плати.
3.4. Заробітна плата виплачується за місцем роботи відповідно до чинного законодавства України.
Якщо, день виплати заробітної плати збігається з вихідним днем, то заробітна плата виплачується напередодні цього дня.
3.5. Відомості про оплату праці працівників Власника надаються третім особам лише у випадках, прямо передбачених законодавством.
3.6. Власник за погодженням з Профорганом встановлює систему преміювання своїх працівників за виконання місячних показників роботи, що затверджується Положенням про преміювання, яке є додатком до цього Договору. При формуванні фонду оплати праці на виплату премій Власник щорічно передбачає кошти в розмірі не менше чотирьох місячних фондів заробітної плати на рік.
3.7. При наявності чистого прибутку за результатами роботи за поточний рік Власник за погодженням з Профорганом, пропорційно відпрацьованому працівником часу у даному році, виплачує своїм працівникам винагороду за підсумками річної роботи в розмірі до 10 % посадового окладу при наявності коштів у фонді соціального розвитку.

IV. СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЖИТЛОВО-ПОБУТОВЕ ТА МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
4.1. При наявності коштів у фонді соціального розвитку Власник надає своїм працівникам:
а) грошову допомогу у зв"язку із сімейними обставинами (народження дитини, одруження, поховання членів сім"ї) в розмірі не більше 5 мінімальних зарплат;
б) матеріальну допомогу на оздоровлення в зв"язку з наданням відпустки в розмірі окладу за штатним розкладом;
в) матеріальну допомогу на оздоровлення кожної дитини в строк 10 днів:
- в розмірі трьох мінімальних заробітних плат - для дітей до 5 років;
- в розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат - для дітей віком до 12 років;
- в розмірі п"яти мінімальних заробітних плат - для дітей віком до 18 років.
4.2. Профорган надає пільгові путівки до санаторіїв для своїх працівників які потребують реабілітації після хвороби на визначених ним умовах.


VI. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЗДОРОВ"Я
6.1. Власник визнає, що створення здорових і безпечних умов праці працюючих є його обов"язком, і він несе за це відповідальність.
6.2. Працівники Власника зобов"язані знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці відповідно до своїх функціональних обов"язків.
6.3. Профорган зобов"язується сприяти проведенню й вимагати виконання у повному обсязі комплексних організаційно-технічних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці.

VII. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІВ ТА ІНШИХ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНІВ ТРУДЯЩИХ
7.1. Власник зобов"язаний:
- надавати Профоргану необхідну інформацію з питань соціально-економічного розвитку ТОВ ”Завод газового обладнання ”Альфа - Газпромкомплект”, сприяти
Профоргану та іншим представницьким органам трудящих.
7.2. Профорган зобов"язаний:
- проводити профспілкові збори трудового колективу;
- ознайомлювати трудовий колектив із інформацією, одержаною від Власника з питань, пов"язаних з працею і соціально-економічним розвитком трудового колективу Власника.

VIII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Доповнення та зміни до колдоговору під час його дії можуть бути внесені за погодженням сторін та мають ті ж стадії прийняття та реєстрації, що й сам колдоговір.
8.2. Контроль за виконанням цього колдоговору здійснюється сторонами, які його уклали. Для цього створюється двостороння комісія та її робоча група. При порушенні виконання колдоговору комісія у письмовій формі інформує осіб, які його підписали. Сторони проводять взаємні консультації з цього питання та приймають рішення, які є додатками до колдоговору.
ПРАВИЛА
внутріш нього трудового розпорядку
1. Загальні положення
Ці Правила розроблені відповідно до вимог чинного законодавства.
Правила регулюють трудові відносини між керівництвом і працівниками, сприяють зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, зміцненню трудової і виконавчої дисципліни, раціональному використанню робочого часу.
Питання, пов"язані із застосуванням цих Правил, вирішуються керівництвом у межах наданих йому прав, а у випадках, передбачених чинним законодавством України і цими Правилами.

2. Прийняття та звільнення працівників.

Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору відповідно до Кодексу законів про працю України.
При прийомі на роботу між працівником та адміністрацією укладається трудовий договір, відповідно до якого працівник зобов"язується виконувати роботу по певній спеціальності, кваліфікації чи посаді з підпорядкуванням внутрішньому розпорядку.
При прийнятті на роботу працівник зобов"язаний надати: трудову книжку, оформлену в установленому порядку, заяву, паспорт, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, документ про освіту, військовий квиток чи приписне посвідчення, 2 фотокартки розміром 3х4 см.
При укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається, строком до трьох місяців. Якщо працівник в період випробування був відсутній на роботі у зв"язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування може бути продовжено на відповідну кількість днів, протягом яких він був відсутній.
Коли строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, то він вважається таким, що витримав випробування, і наступне розірвання трудового договору допускається лише на загальних підставах.
До початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов"язаний:
1) роз"яснити працівникові його права і обов"язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров"я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства;
2) ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку;
3) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
4) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.
Працівник повинен виконувати доручену йому роботу особисто і не має права передоручати її виконання іншій особі, за винятком випадків, передбачених законодавством.
Власник або уповноважений ним орган не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором.
Тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, допускається лише за його згодою відповідно до вимог ст.33 КЗпП України.
Простій - це призупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами.
У разі простою працівники можуть бути переведені за їх згодою з урахуванням спеціальності і кваліфікації на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації на весь час простою або на інше підприємство, в установу, організацію, але в тій самій місцевості на строк до одного місяця.
У разі простою працівники за їх згодою можуть також брати відпустку за власний рахунок.
Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім"ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.
Якщо працівник після закінчення строку попередження про звільнення не залишив роботи і не вимагає розірвання трудового договору, власник або уповноважений ним орган не вправі звільнити його за поданою раніше заявою, крім випадків, коли на його місце запрошено іншого працівника, якому відповідно до законодавства не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.
Працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо власник або уповноважений ним орган не виконує законодавство про працю, умови трудового договору.
Розірвання трудового договору оформлюється наказом, який оголошується працівникові під розписку. Керівництво у день звільнення працівника зобов"язане видати останньому трудову книжку та провести з ним відповідні розрахунки.
Власник або уповноважений ним орган зобов"язаний видати працівникові на його вимогу довідку про його роботу на даному підприємстві, в установі, організації із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади, часу роботи і розміру заробітної плати.

3. Основні обов"язки працівників

3.1 Працівники зобов"язані:
3.1.1 працювати чесно і сумлінно, додержуватися дисципліни праці, своєчасно і точно виконувати розпорядження керівництва, а також функції, які визначені посадовими інструкціями;
3.1.2. постійно вдосконалювати організацію своєї праці, підвищувати професійний рівень і ділову кваліфікацію;
3.1.3. додержуватись вимог охорони праці, техніки безпеки та протипожежної охорони;
3.1.4. вживати заходів до термінового усунення причин і умов, які перешкоджають або утруднюють нормальну роботу, інформувати про це керівництво фірми;
3.1.5. утримувати своє робоче місце у чистоті і порядку , не палити в службових приміщеннях
3.1.6. ефективно використовувати обчислювальну та іншу оргтехніку, бережливо ставитись до майна фірми, економно і раціонально витрачати матеріали, електроенергію та інші матеріальні ресурси;
3.1.7. не розголошувати стороннім особам інформацію, що стосується діяльності фірми і становить комерційну таємницю чи є конфіденційними відомостями;
3.1.8. уважно ставитись до колег по роботі, сприяти створенню нормального психологічного мікроклімату у колективі.
3.2. Обов"язки, які виконують працівники за своєю посадою, визначаються посадовими інструкціями.

4. Основні права працівників

Працівники мають право:
1. на отримання заробітної плати залежно від посади
2. на просування по службі відповідно до чинного законодавства з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх службових обов"язків
3. на здорові, безпечні та належні умови праці
4. на соціальний і правовий захист відповідно до чинного законодавства
5. на допомогу фірми у правовому захисті, якщо така необхідність виникла у результаті виконання службових обов"язків в інтересах фірми
6. захищати свої законні права й інтереси у порядку, передбаченому чинним законодавством.

5. Основні обов"язки керівництва

Керівництво фірми зобов"язане:
1. правильно організувати працю працівників, закріпити за кожним робоче місце, створити для них здорові і безпечні умови праці
2. забезпечити працівників обчислювальною та іншою оргтехнікою, необхідними для роботи матеріалами і приладами
3. створювати умови для зацікавленості працівників у результатах їх особистої праці, видавати заробітну плату в установлені строки
4. постійно здійснювати організаторську та виховну роботу, спрямовану на зміцнення трудової і виконавчої дисципліни
5. неухильно додержуватись законодавства і правил охорони праці, вживати заходи до своєчасного усунення причин і умов, що перешкоджають нормальній роботі працівників
6. забезпечити належні умови для ефективної і високопродуктивної праці, систематичного підвищення кваліфікації працівників
7. уважно ставитися до потреб і запитів працівників, надавати їм в установленому порядку матеріальну допомогу

6. Робочий час і його використання. Час відпочинку.

Для працівників установлюється п"ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.
Напередодні святкових і неробочих днів, визначених статтею 73 КЗпП, тривалість роботи скорочується на одну годину (святкові дні: 1 січня - Новий рік; 7 січня - Різдво Христове; 8 березня - Міжнародний жіночий день; 1 і 2 травня - День міжнародної солідарності трудящих; 9 травня - День Перемоги; 28 червня - День Конституції України; 24 серпня - День незалежності України; дні релігійних свят: 7 січня - Різдво Христове; один день (неділя) - Пасха (Великдень); один день (неділя) - Трійця.)
Тривалість робочого часу працівників становить 40 годин на тиждень.
Час початку і закінчення роботи, перерви на обід.
- понеділок -четвер - з 9.00 до 18.15 год (8 годин 15 хвилин)
- п"ятниця - з 9.00 до 17.00 год (7 годин)
- передсвяткові п"ятниці - з 9.00 до 16.00 год (6 годин)
- передсвяткові інші дні - з 9.00 до 17.15 год (7 годин 15 хвилин)
- перерва на обід (в усі робочі дні) - з 13.00 до 14.00 (1 година)
Працівникам надаються щорічні та додаткові відпустки відповідно до чинного законодавства та затвердженого графіку відпусток.
Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менше 24 календарних дні.
Додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці встановлюються трудовим договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах.
Щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.
Невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.
У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткові відпустки працівникам, які мають дітей.
За бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні.
За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік.
Відкликання з щорічної відпустки допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства з додержанням вимог частини першої цієї статті та в інших випадках, передбачених законодавством. У разі відкликання працівника з відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.
Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд, а також ненадання їх протягом робочого року особам віком до вісімнадцяти років та працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами чи з особливим характером праці.

7. Заохочення за успіхи у роботі:

За зразкове виконання трудових обов"язків, сумлінне ставлення до роботи та вагомі досягнення в роботі до працівників застосовуються такі види заохочень:
- оголошення подяки
- оголошення подяки з врученням грошової премії або цінного подарунка
Заохочення оголошуються наказом, доводяться до відома всього колективу і заносяться до трудових книжок згідно з правилами їх ведення.

8. Стягнення за порушення трудової дисципліни.

Дисциплінарні стягнення застосовуються до працівників за порушення трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, невиконання або неналежне виконання покладених на них трудових обов"язків.
За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:
1) догана;
2) звільнення.
Дисциплінарні стягнення здійснюються відповідно до вимог КЗпП України.

9. Відсторонення від роботи

Відсторонення працівників від роботи власником або уповноваженим ним органом допускається у разі: появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп"яніння; відмови або ухилення від обов"язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони; в інших випадках, передбачених законодавством.

Від власника:
Від трудового колективу:
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.