21 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Звіт з виробничої практики на ВО "Новатор"№ роботи: 1318
розділ: Звіти з практики
тип: Курсова робота
об'єм: 57
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ...........3
1. Загальна характеристика підприємства та його зовнішнього середовища........5
2. Організація менеджменту на підприємстві.................. .............................. ..........14
3. Місце планування діяльності підприємства у формуванні його позиції на ринку......................... .............................. .............................. .............................. .........24
4. Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.................. ............................32
5. Робота на посаді економіста……………………………………………….. ……37
6. Аналіз фінансового стану………………………………………………………..46
Висновки…………………………………………………… ………………….……55
Список використаної літератури……………………………………………..… …57

Вступ

Перехід до ринкової економіки потребує від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарування та управління і т. д. Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств. З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обгрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і робітників.
Під аналізом розуміється засіб пізнання предметів і явищ навколишнього середовища, заснований на розчленуванні цілого на складові частини і вивчення їх у всьому різноманітті зв’язків і залежностей.
Метою проходження практики є: поглибити та закріпити одержані теоретичні знання, навчитися застосовувати їх у аналізі фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання.
Для досягнення поставленої мети в даній роботі необхідно було розв’язати низку завдань:
• ознайомитись з діяльністю підприємства та дати його загальну характеристику;
• проаналізувати організацію бухгалтерського обліку на підприємстві;
• проаналізувати основні техніко-економічні показники діяльності підприємства;
• дослідити ефективність діяльності підприємства;
• зробити висновки та вказати можливі шляхи покращення ситуації на підприємстві по даних питаннях.
Під час проходження практики відбулося знайомство з організаційно-виробничою структурою підприємства, окремими підрозділами, з основними напрямками діяльності підприємства, з метою поглибити та закріпити отримані теоретичні знання, а також навчитися застосовувати їх у аналізі фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання.
При написанні роботи були використані нормативні документи України, наукові розробки та навчальні посібники, періодична література, а також матеріали, що відображають господарську та фінансову діяльність об’єкту дослідження.
   
Список літератури

1. Закон України від 22.05.97р. № 283/97 ВР “Про оподаткування прибутку підприємств” : Баланс. 2000.- травень. –с. 4-5.
2. Закон України від 16.07.99р. № 996-ХІV “Про бухгалтерський облік та звітність” : Баланс. – 2000. – лютий. – с.2-7.
3. Типове положення по плануванню і калькулюванню собівартості продукції. – Х., 1997. – 167 с.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку, 16 “Витрати” від 28.12.99р. № 318 : Податки і бухгалтерський облік. – 2000. - № 9. – с.36-41.
5. Безруких П.С., Чумаченько Н.Г. Бухгалтерський учт. – М.: Финансі и статистика. 1982. – 386 с.
6. Белобородова В.К. Бухгалтерський учет с основами экономического анализа. – М.: Финансы и статистика. 1982. – 352 с.
7. Бороненкова С.А. Экономический анализ – основа поиска резервов. – М.: Финансы и статистика. 1988. – 91 с.
8. Бражник А.С., Щеглов Б.С. Бухгалтерский учет в производственном объединении (предприятии). – Минск: Техника. 1981. – 494 с.
9. Ващук М.Д. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности. – Минск: Техника. 1997. – с. 75 –150.
10. Голов Фінансова звітність за національними положеннями (стандарти бухгалтерського обліку). – К.: Лібра. 1999. -
11. Гура Н. Облік доходів і витрат в сфері матеріального виробництва і послуг: Все про бухгалтерський облік. – 2000. - № 18. – с. 12 – 15.
12. Ефимов Н.В. Финансовый анализ. – М.:
13. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в системе управления предприятием. – К.: Техника. 1997. – 968 с.
14. Виханский О., Наумов А. Менеджмент: Человек, стратегия, организация, процесс. - М., 1995.
15. Кокорев Д. Я. Мотивация в управлении. -Курс лекций. Рекомендовано Советом учебно-методического объединения по образованию в области менеджмента.- М., 1998.
16. Кокорев В.П. Развитие систем мотивации в управлении инженерно-управленческим трудом в России и КНР. - Барнаул: Изд-во Алтайского ГУ, 1996 г.
17. Маслоу А. Мотивация и личность. // Вестник Московского университета. Сер. Философия. N3, 1991.
18. Мескон М.Х., Альберт М, Хедоури Ф. Основы менеджмента. -М, 1992.
19. Економіка підприємства: Підручник. - В 2т. т1 / За ред. С.Ф.Покропивного. - К.: Вид-во" Хвиля - Прес ", Донецьк: Мале підприємство" Поиск ", Т-во книголюбів,2003. - 400с.
20. Ластовецкий В.О., Миронюк О.В. Ефективність господарювання і оцінка, аналіз, фактори, резерви. - Чернівці,1999. - 90с.
21. Коробов М.Я. Фінансово - економічний аналіз діяльності підприємств: Навчальний посібник. - К.: Т-во " Знання ", КОО, 2000. - 388с.
22. Коробов М.Я. Фінанси промислового підприємства: Підручник. - К.: Либідь, 1995. - 160с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.