19 . 09 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Валютні операції комерційного банку№ роботи: 1312
розділ: Банківська справа
тип: Курсова робота
об'єм: 34
винагорода автору: 70 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
1. Поняття та основні види валютних операцій комерційних банків.....................5
2. Аналіз операцій комерційних банків на валютному ринку України..................9
3. Аналіз валютних операцій ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»........................ .....14
4. Шляхи вдосконалення здійснення валютних операцій...................... ...............23
Висновки... .............................. .............................. .............................. .......................29
Спи сок використаних джерел........................ .............................. ............................31
Додатки..................... .............................. .............................. .............................. ........34
   
Список літератури

1. Закон України “Про порядок виконання розрахунків в іноземній валюті” № 185/94-ВР від 23.09.1994 // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом на 31 травня 2007 року N 1108-V
2. Закон України „Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 року N 2121-III (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 31 жовтня 2008 року N 639-VI)
3. Закон України “Про Національний банк України” від 20 травня 1999 року N 679-XIV (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 31 жовтня 2008 року N 639-VI)
4. Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України та змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України // Постанова Правління Національного банку України від 12 грудня 2002 року N 502 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 27 лютого 2008 року N 47)
5. Добровольский А.А. Теоретические вопросы стратегического управления банком // Компьютерное моделирование и информационные технологии в науке, экономике и образовании: збірник наукових праць. – Кривий Ріг: “Видавничий відділ КДПУ”. – 2001. – том 1. – с.86 - 91.
6. Добровольський О.В. Сутність і функціональне призначення банків в умовах ринкової трансформації // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України.-2002.-№1. - С. 105 -110.
7. Добровольский А.В. Направления совершенствования условий и механизма деятельности коммерческого банка // Современные тенденции и приоритеты развития переходной экономики: Материалы всеукраинской межвузовской научно-практической конференции (20 мая 2000г., г.Симферополь).- Симферополь: Научно-издательский центр КАПКС,2000.-С.102 - 105.
8. Довгань Ж.М. Оптимізація ресурсної бази комерційного банку // Фінанси України. – 2007. – №6. – с. 128-135.
9. Дзюблюк О. В. Валютна політика: підручник / О. В. Дзюблюк. - К.: Знання, 2007. - 423 с.
10. Коваленко, Микола Андрійович. Операції сучасного комерційного банку: навч. посібник / М. А. Коваленко, В. М. Білінкіс, Л. Є. Сухомлин. - Херсон: Олді-плюс, 2006. - 468 с.
11. Крахмалев С. В. Современная банковская практика проведения международных платежей / С. В. Крахмалев. – М.: ГроссМедиа: Росбух, 2007. – 208 с.
12. Міщенко В.І.. Банківські операції: підручник / В. І. Міщенко, Н. Г. Слав’янська, О. Г. Коренєва. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2007. – 797 с.
13. Петрашко Л.П. Валютні операції.- К.: КНЕУ, 2001.- 204 c.
14. Примостка Л.О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі: Монографія. — КНЕУ, 2002.— 316 с.
15. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. — 2-е вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ. 2004. — 468 с.
16. Руденко Л. В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції: підручник / Л. В. Руденко. – Вид. 2-ге, переробл. і доповн. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 632 с.
17. Череп, Алла Василівна. Банківські операції: навч. посібник/ А. В. Череп, О. Ф. Андросова. - К.: Кондор, 2008. - 410 с.
18. Шевченко Р. І. Банківські операції: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київський національний економічний ун-т - К.: КНЕУ, 2003. – 276с.
19. Щибиволок З.І. Аналіз банківської діяльності: Навчальний посібник/ З.І. Щибиволок; Відп. за вип. С.І. Шкарабан. - К.: Знання, 2006. - 312 с
20. HTTP://www.bank.gov.ua - Офіційний Інтернет-сайт НБУ
21. HTTP:// WWW.AUB.COM.UA - Офіційний Інтернет-сайт Асоціації банків України
22. HTTP://WWW.RAIFFAYZEN_AVAL.CO M.UA – Офіційний веб-сайт ВАТ «Райффайзен банк Аваль
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.