23 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Управління активами і пасивами комерційного банку на прикладі ВАТ „РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ”№ роботи: 1308
розділ: Банківська справа
тип: Дипломна робота
об'єм: 88
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА ПАСИВАМИ БАНКУ 7
1.1. Методи та підходи до управління активами та пасивами банку 7
1.2. Стратегія управління активами банку 14
1.3. Стратегія управління пасивами банку 22
РОЗДІЛ II. АНАЛІЗ ІСНУЮЧОЇ ПРАКТИКИ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА ПАСИВАМИ БАНКУ (НА МАТЕРІАЛАХ ВАТ „РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ”) 30
2.1. Аналіз організації управління активами та пасивами банку 30
2.2. Оцінка динаміки, складу та структури, управління активами 40
2.3. Аналіз динаміки, складу та структури, управління пасивами 48
РОЗДІЛ III: ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА ПАСИВАМИ БАНКУ 57
3.1. Досвід в зарубіжних банках управління активами та пасивами 57
3.2. Шляхи вдосконалення управління активами і пасивами в банках України 65
ВИСНОВКИ 78
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 81
ДОДАТКИ 88

У вітчизняній економічній літературі поки що немає єдиного підходу до аналізу управління активами та пасивами комерційного банку.
Управління активами і пасивами – це стратегічне планування, впровадження і контроль процесів, що впливають на обсяг, склад, терміни погашення, чутливість до коливань процентної ставки, якість та ліквідність активів і пасивів банку. Управління активами і пасивами включає також оцінку потенційних ризиків – процентної ставки, ліквідності і кредитного ризику – і управління ними. Головним завданням управління активами і пасивами у банку є забезпечення такої їхньої структури, яка дає змогу одержувати високий, стійкий і наростаючий прибуток, не виходячи за межі ліквідності.
Отже, проблеми банків мають комплексний характер. Водночас, їхнє вирішення базується, передусім, на підтримці функціональної спроможності банків як базової інфраструктурної ланки кредитних відносин в економічній системі для підтримки темпів кредитування економіки, створення можливостей для відновлення інвестиційних потоків та упередження появи економічних дисбалансів. В. Міщенко стверджує, що "реалізація завдань грошово-кредитної політики повинна здійснюватись Національним банком України на основі інструментів точного настроювання та реальної незалежності" (виділено автором). Важко не погодитись з думкою В. Геєця про те, що "в кризовій ситуації регулятор не може діяти лише на власний розсуд, він має узгоджувати свою політику з урядом і парламентом, але залежати від волі уряду центробанк не повинен".
Проте, незважаючи на суперечки різних гілок влади та НБУ, Національний банк України вжив антикризових заходів, що дало змогу не допустити зупинення платіжної системи, підтримати ліквідність банківської системи в умовах відтоку коштів клієнтів. Водночас, залишаються значними загрози для стабільності банків країни Світова фінансова криза виявила вразливість банківської системи. Тому для виходу з кризи потрібна стабілізація банківської системи, як ключова умова відновлення економічного зростання в Україні, підтримка ліквідності та платоспроможності українських банків, підвищення довіри населення до банківської системи загалом, удосконалення регулювання ліквідності банків, підвищення дієвості нормативів ліквідності, здійснення масштабної реформи банківського сектора.
В роботі було проаналізовано управління активами та пасивами ВАТ „Райффайзен Банк Аваль” за період 2006 – 2009рр. Статутний капітал Банку збільшився в порівнянні з 2006 роком на 3,003 млрд. грн. і складає станом на 1 липня 2009 року 5,103 млрд.грн. та є сплаченим.
Проведений GAP-аналіз показав, що у 2009 році у банка суттєво зріс розрив між короткостроковими активами та пасивами (зы строком погашення до 1-го року) – з 84,053 млн. грн. у 2006 році до 5 493,028 у 2009 році. Це негативно впливає на ліквідність банку, оскільки короткострокові пасиви не покриті короткостроковими активами. Тому керівництву банку варто залучати короткострокові пасиви для підтримання своєї ліквідності.
Зростання розривів ліквідності свідчить про незбалансовану політику банку щодо залучення та розміщення ресурсів. Тому в ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» варто розширити функції відділу управління ризиками та запровадити оперативного реагування на зміни розривів ліквідності. Це потребує тісної співпраці з казначейством банку та підрозділами обслуговування корпоративних, а особливо роздрібних клієнтів.
Адже якщо раніше першочерговими завданнями банку були зростання і прибуток, то нині банк має змістити фокус уваги на капітал, фондування, ризики, ефективність і витрати.
Впливаючи на організацію в цілому, економічна криза змусила змінити також пріоритети у сфері ризик-менеджменту. Менше значення сьогодні надається нарощуванню обсягів кредитів через підвищену увагу до якості існуючого портфеля, обмеження фондування, скорочення споживацького попиту, а також знижену схильність до ризиків. У свою чергу, надзвичайно зросло значення управління та контролю кредитного портфелю і збору заборгованості.
Тому необхідно:
1. Збільшити власний капітал банку шляхом випуску акції на суму 7,5 млрд. грн. Для того, щоб акції мали котирування на ринку необхідно, щоб банк отримав міжнародний рейтинг.
2. Додатково залучити на поточні рахунки понад 10 млрд. грн. шляхом збільшення процентних ставок за поточними рахунками підприємств та населення на 1-2%, прискорення обслуговування поточних рахунків, зменшення терміну перерахування коштів через поточні рахунки з 3-х до 1-го дня. Ефект від даного заходу складе 10 млн. грн.
3. Зменшити суму строкових депозитів на 15,541 млрд. грн. шляхом пониження процентних ставок на 2%.
Зрозуміло, що дані цифри є стратегічними, виконання плану по яких має термін 3-5 років. Здійснення запропонованих заходів дасть змогу оптимізувати структуру ресурсів ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», зробити більш керованою діяльність банку з позицій ліквідності.
   
Список літератури

1. Закон “Про Національний Банк України” від 21 серпня 2009 року N 1608-VI.
2. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 24 липня 2009 року N 1617-VI.
3. Постанова Правління НБУ №368 “Про затвердження інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні” від 10 вересня 2009 року N541.
4. Азарова А.О. Розробка математичних моделей, методик та алгоритмів формалізації СППР щодо банківських операцій: Автореф. дис. канд. техн. наук: 01.05.02 / Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". — К., 1999. — 19 с.
5. Алексєєв А.А. Модель оптимізації активно-пасивних операцій комерційного банку // Фінанси України. – 2000. – №8. – с. 123-130.
6. Алексеєнко М.Д. Капітал банку: питання теорії і практики Капітал / Київський національний економічний ун-т. — К.: КНЕУ, 2002. — 276 с.
7. Алексєєв І. В. Банківська система України: проблеми і моделі розвитку // Україна в ХХІ столітті: концепції та моделі економічного розвитку: Матеріали доп. V Міжнар. Конгр. Укр. Економістів, Львів, 22-26 трав. 2000 р. - Львів, 2000. - Ч. 1. - С. 262 - 264.
8. Ануфрієв В., Радзієвська В. Шляхи розвитку банківської діяльності у зв’язку з використанням новітніх технологій. Автоматизація у банк. секторі // Вісн. Укр. Акад. держ. управління. - 2000. - №4. - С. 88 - 93.
9. Беба П. Банки повинні підтримувати економіку: [Нарада з питань діяльності фінансово-кредитних установ] // Уряд. кур’єр. - 2000. - 4 лип. С. 1.
10. Васюренко О.В.. Методические основы принятия управленческих решений в сфере внешнеэкономической деятельности коммерческих банков // Вісник Української академії банківської справи. – 1998. – №5. – С. 3 - 6.
11. Васюренко Л.В., Федосік І.М. Ресурси комерційного банку: Теоретичний та прикладний аналіз. — Х.: ПП Яковлєва, 2003. — 87 с.
12. Васюренко О.В., Федосік І.М., Васюренко Л.В., Христофорова О.М., Семенюк Л.П. Управління діяльністю банку: методологія і практика: монографія / Національний банк України. Університет банківської справи / Олег Володимирович Васюренко (заг.ред.). — К.: УБС НБУ, 2008. — 231 с.
13. Вожжов А. Депозити до запитання у формуванні стабільної і керованої ресурсної бази банків // Вісник НБУ. – 2007. – №11. – с. 5-7.
14. Волошко І.В. Завдання фінансової стратегії банку // Вісник Сумського державного університету: Серія Економіка. – 2003. – №5 (51). – С. 119 – 122.
15. Гладких Д. Особливості планування доходів, витрат і податків банківської установи: [Робоча структура витрат і доходів] // Вісн. Нац. банку України. - 2001. - №1. - С. 6 - 8.
16. Голуб В. Методичні аспекти ціноутворення на кредитні послуги банку// Вісник НБУ. – 2002. - №7. – с.48 - 50.
17. Грудзевич У. Я. Шляхи розвитку банківських послуг України // Україна в ХХІ столітті: концепції та моделі економічного розвитку: Матеріали доп. V Міжнар. Конгр. укр. Економістів, Львів, 22-26 трав. 2000 р. - Львів, 2000. - Ч. 1. - С. 270 - 274.
18. Данильченко К.М., Раєвська Т.О. Ліквідність та активи банків. // Вісник НБУ. – 1996. – №5. – с. 56-59.
19. Деревська О. // Активно-пасивні операції та управління ліквідністю банківської установи // Вісник НБУ. – 2008. - №7. – с. 44–50.
20. Дмитрієва О.А. Депозитна політика комерційного банку в умовах стабілізації грошово-кредитного ринку України: Дис. канд. екон. наук: 08.04.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2004. — 189 арк.
21. Добровольский А.А. Основание и принцип построения динамической модели банка // Актуальні проблеми економіки. – Дніпропетровськ: “Навчальна книга”. – 2000. – том 8. – с. 56 - 62.
22. Добровольский А.А. Теоретические вопросы стратегического управления банком // Компьютерное моделирование и информационные технологии в науке, экономике и образовании: збірник наукових праць. – Кривий Ріг: “Видавничий відділ КДПУ”. – 2001. – том 1. – с.86 - 91.
23. Добровольський О.В. Сутність і функціональне призначення банків в умовах ринкової трансформації // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України.-2002.-№1. - С. 105 -110.
24. Добровольский А.В. Направления совершенствования условий и механизма деятельности коммерческого банка // Современные тенденции и приоритеты развития переходной экономики: Материалы всеукраинской межвузовской научно-практической конференции (20 мая 2000г., г.Симферополь).- Симферополь: Научно-издательский центр КАПКС,2000.-С.102 - 105.
25. Довгань Ж.М. Оптимізація ресурсної бази комерційного банку // Фінанси України. – 2007. – №6. – с. 128-135.
26. Дубілет О. Основні критерії ефективності українських банків // Вісн. Нац. банку України. - 1998. - №3. - С. 52 - 54.
27. Дяченко Т.О. Основи менеджменту і маркетингу: Курс лекцій / Національний авіаційний ун- т. — К.: НАУ, 2004. — 88 с.
28. Егоров П.В., Карева И.А. Концепция финансового менеджмента предпринимательской деятельности коммерческих банков // Економіка промисловості. Науково-практичний журнал. – Інститут економіки промисловості НАН України. – 2001. – №3 (13). – с. 110 – 120.
29. Заруба Ю.О. Визначення собівартості банківських послуг // Фінанси України. – 2002. – №8. – С. 96 - 101.
30. Заруба Ю.О. Конкурентоспроможність комерційного банку // Фінанси України. – 2001. – №2. – С. 119 - 124.
31. Зінченко В.О. Забезпечення стійкості банківської системи України: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.08 / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". — Суми, 2008. — 21 с.
32. Клюско Л.А. Фінансова стійкість комерційного банку, методи її оцінки та зміцнення: Дис. канд. екон. наук: 08.04.01 / Науково-дослідний фінансовий ін-т при Міністерстві фінансів України. — К., 2002. — 222 арк.
33. Коваль В.М. Фінансова стійкість комерційних банків як фактор стабільності банківської системи. - Суми: Вісник Сумського Державного Аграрного Університету. Серія: Фінанси і кредит, 1999.-№2.-ст.76-79.-0,25д.а.
34. Козьменко С.М., Шпиг Ф.І., Волошко І.В. Стратегічний менеджмент банку: Навч. посібник. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2003. – 734 с.
35. Коломієць О. В. Шляхи вдосконалення систем управління банками в Україні // Реформа фінансово-кредитної системи перехідної економіки України: Зб. наук. пр. - Луцьк, 1998. - С. 281-283.
36. Корнивская В.О.. Ликвидность в системе финансовых институтов переходной экономики: Дис. канд. экон. наук: 08.01.01 / Харьковский национальный ун-т им. В.Н.Каразина. — Х., 2004. — 206 л.
37. Корнієнко Т.В. Комплексне управління активами і пасивами комерційного банку в умовах ринкової трансформації економіки: Дис. канд. екон. наук: 08.04.01 / Національний банк України; Українська академія банківської справи. — Суми, 2004. — 193 арк. — Бібліогр.: арк. 153-165.
38. Кочетков В. М. Забезпечення фінансової стійкості як умова ефективного банківського менеджменту // Проблеми формування ринкової економіки: Міжвід. наук. зб. — Вип. 9. — К.: КНЕУ, 2001. — С. 340—352. — 0,61 друк. арк.
39. Кочетков В. М. Методологічні питання прогнозування фінансової стійкості комерційного банку на основі розробки виробничого і фінансового планів // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. Наук. праць. — Вип. 126. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. — С. 143—150.
40. Кулаков А.Е. Управление активами и пассивами банка: Практическое пособие. — М.: Издательская группа "БДЦ-пресс", 2004. — 256 с.
41. Ларионова И.В. Управление активами и пассивами в коммерческом банке. — М.: Консалтбанкир, 2003. — 268 с.
42. Міщенко В., Вядрова І. Проблеми реорганізації та реструктуризації комерційних банків // Банк. справа. - 2001. - №1. - С. 3 - 8.
43. Огієнко В.І., Кожель Н.О. Страхування депозитів: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Національний банк України; Львівський банківський ін-т. — Л.: ЛБІ НБУ, 2004. — 208 с.
44. Олійник Д.М. Ліквідність комерційного банку: управління та регулювання: Дис. канд. екон. наук: 08.04.01 / Київський національний економічний ун-т. — К., 2002. — 199 арк.
45. Перешибкін М.М. Ліквідність та платоспроможність комерційного банку: Дис. канд. екон. наук: 08.04.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2002. — 174 арк.
46. Пікуш Ю.П. Управління конкурентоспроможністю банку в умовах фінансової лібералізації: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Українська академія банківської справи Національного банку України. — Суми, 2006. — 21 с.
47. Пшик Б. Модель управління активами і пасивами банку // Фінанси України. – 2006. – №5. – с. 115-119.
48. Романенко О. // Управління активами та пасивами у процесі керівництва банком // Вісник НБУ. – 2000. - №8. – 26-28
49. Руденко І. Регулювання і аналіз діяльності банків зазнали чергової редакції: [Нац. Банк України підготував черговий проект інструкції “Про порядок регулювання і аналіз діяльності банків”] // Україна. - 2001. - 12-19 черв. - С. 12.
50. Салтинський В.В. Проблеми забезпечення фінансової стабільності комерційних банків // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. наук. праць. Т. 6. – Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД: Ініціатива, 2001. – С. 167-170, 0,3 друк. арк.
51. Сугоняко О., Кампо В., Жуков А. Дороговказ у діяльності банків: [Банківська система] // Уряд. кур’єр. - 2000. - 6 квіт. - С. 5.
52. Структура активів, пасивів та зобов’язань комерційних банків України станом на 01.01.2009 року // Вісник НБУ. – 2009. - №3. – с.50-71
53. Талейко А. М. Банкрутство банків: світовий досвід і Україна // Прометей: Регион. сб. науч. тр. по экон. - Донецк, 1999. - №1. - С. 120 - 126.
54. Чередник А. Л. Инвестиционная деятельность украинских банков // Пробл. развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: Сб. науч. Тр. - Донецк, 2000 - С. 242 - 243.
55. Черняк В. Шляхи реформування банківської системи // Уряд. кур’єр. - 2000. - 28 верес. - С. 4.
56. Шелудько Н. М. Проблемні кредити і фінансова стійкість банківської сфери // Фінанси України. - 2000. - №1. - С. 25-28.
57. Ширинская Е.Б., Пономарева Н.А., Купчинский В.А. Финансово-аналитическая служба в банке: Практическое пособие. - М.: ФБК-Пресс, 1998, - 144 с.
58. Офіційний інтернет-сайт Національного банку України URL: http://bank.gov.ua
59. http://indexbank.com.ua
60. Офіційний інтернет-сайт асоціації українських банків URL: http://aub.com.ua
61. Офіційний інтернет-сайт ВАТ „Райффайзен Банк Аваль” URL: http://aval.ua
62. Портал Олега Соскіна URL: http://www.soskin.info
63. Інтернет-сторінка журналу „Мир денег” URL: http://www.mirdeneg.com/
64. Основні показники діяльності банків України на 1 січня 2009 року, на 1 липня 2009 // Офіційний сайт НБУ. – www.bank.gov.ua
65. Фінансовий портал URL: http://finance.com.ua
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.