19 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналіз стану майна підприємства та джерел його формування№ роботи: 1306
розділ: Фінанси
тип: Курсова робота
об'єм: 40
винагорода автору: 90 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .......3
РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ СТАНУ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ..................... .............................. .............................. .........5
1.1 Теоретичні аспекти оцінки майна підприємства та джерел його формування.................... .............................. .............................. .............................. ....5
1.2 Організаційно-економічна характеристика діяльності підприємства ДП „Плаза”....................... .............................. .............................. .............................. ......11
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА ДП „ПЛАЗА”....................... .............................. .............................. ............................15
2.1 Оцінка основних фондів та їх відтворення................... .............................. ......15
2.2 Аналіз складу та ефективності використання оборотних коштів...................19
2 .3 Аналіз структури балансу....................... .............................. .............................. 22
2.4. Аналіз джерел формування майна ДП „Плаза"...................... .........................24
Р ОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПОКРАЩАННЯ ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ДЖЕРЕЛ ЙОГО ФОРМУВАННЯ.........32
ВИСНОВК И............................. .............................. .............................. ......................35
СПИС ОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ...........38
ДОДАТКИ........ .............................. .............................. .............................. ................40

АНОТАЦІЯ

На курсову роботу „Аналіз стану майна підприємства та джерел його формування ( на прикладі ДП „Плаза”)”.


Загальний обсяг роботи 40 сторінок. Робота містить 13 таблиць та 7 рисунків.
В курсовій роботі розглядається проблема аналізу майна підприємства та джерел його поповнення на прикладі ДП „Плаза”.
В першому розділі розглянуто теоретичні аспекти аналізу майна підприємства та наведено організаційно-економічну характеристику досліджуваного підприємства.
Аналіз стану підприємства проведено за такими напрямками: аналіз виробничого потенціалу, аналіз оборотних коштів, аналіз структури балансу, аналіз джерел формування майна. Зроблено відповідні висновки.
З метою підвищення ефективності використання майна підприємства запропоновано певні заходи.


Вступ
Стабільніс ть фінансового стану підприємства залежить від правильності та доцільності вкладення фінансових ресурсів у активи, тому для його оцінки необхідно вивчити передусім склад, структуру майна та джерела його утворення, а також причини їх зміни.
Детальний аналіз цього питання дає можливість установити, якою мірою підприємство може спиратися на власні кошти і скільки треба позичити, а також наскільки ефективно використовуються власні й позичені кошти. Отже, менеджер матиме змогу вирішити, наскільки надійними є джерела засобів і що треба зробити в майбутньому для забезпечення грошових надходжень. Цей аналіз уможливлює також визначення відповідності стратегії підприємства (фірми) напрямкам використання коштів з тим, щоб у разі необхідності вжити заходів для виправлення ситуації.
Зважаючи на вище вказане, дана тема є надзвичайно актуальною в умовах сьогодення.
Питання аналізу стану майна підприємств та джерел його формування розглядалися в працях таких науковців і практиків: М.І.Баканова, І.Т.Балабанова, Л.Бернстайна, С. Дж. Брауна, С.Б.Барнгольца, Д.Блейка, О.М.Волкової, А.І.Гінзбурга, А.Гропелі, О.В.Єфімова, Т.Карліна, А.І.Ковальова, В.В.Ковальова, Б.Коласса, М.Н.Крейніної, Е.А.Маркар’яна, М.Р.Метьюса, Д.Міддлтона, Д.С.Молякова, Е.Нікбахта, В.Д.Новодворського, Н.Н.Погостинської, Ю.А.Погостинського, В.П.Привалова, Ж.Рішара, В.М.Родіонової, Н.О.Русак, В.А.Русак, Р.С.Сайфуліна, Г.В.Савицької, Д.Стоуна, А. Дж.Стрікленда, А.А.Томпсона, М.О.Федотової, Е.Хелферта, А.Д.Шеремета та ін., проте ще залишається досить багато дискусійних питань, зокрема: методика та напрями дослідження.
Об’єкт дослідження курсової роботи – державне підприємство „Оріон”, предмет – коло питань, що стосуються аналізу стану майна підпароиємств ата джерел його формування.
Мета роботи – дослідити теоретичні та практичні аспекти аналізу майна підприємства і джерел його формування.
В курсовій роботі були поставлено та вирішено наступні завдання:
- розглянуто теоретичні аспекти оцінки майна підприємства та джерел його формування;
- наведено організаційно-економічну характеристику діяльності підприємства ДП „Плаза”;
- здійснено оцінка основних фондів та їх відтворення;
- проаналізовано складу та ефективності використання оборотних коштів;
- проведено аналіз структури балансу;
- досліджено джерела формування майна ДП „Плаза”;
- запропоновано шляхи покращення використання майна підприємства та оптимізації джерел його формування.
Теоретичними й методичними засадами курсової роботи є фундаментальні та сучасні положення економічної теорії, менеджменту, фінансового аналізу тощо.
Інформаційна база роботи – чинне законодавство України, наукові посібники, монографії, підручники, періодична література, звітність підприємства.
   
Список літератури

1. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-14 від 16.07.99 р. зі змінами та доповненнями
2. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ – М.: ДИС, 1997.
3. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. —М.: Финансы и статистика, 2001. — 416с.
4. Бандурка О.М., Коробов М.Я. та ін. Фінансова діяльність підприємства – К.: ЛИБІДЬ, 1998.
5. Білик М. Державні підприємства як об'єкт фінансового управління в умовах переходу до ринкової економіки // Український журнал "Економіст" – 1999. №1.
6. Білик М.Д. Сутність і оцінка фінансового стану підприємств // Фінанси України. – 2005. - №3. – с. 117 – 128
7. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента – К.: НИКА-ЦЕНТР, 1999.
8. Бріхем Є. Основи фінансового менеджменту – К.: Молодь, 1994.
9. Бутинець Ф.Ф. Економічний аналіз. Навч. посібник. — Житомир: ПП “РУТА”, 2003р. — 680с.
10. Бутинець Ф. Ф., Мних Є. В., Олійник О. В. Економічний аналіз: Практикум: Навч. посіб, для студентів вузів. — Житомир: ФІТІ, 2000. — 406с.
11. Економічний аналіз : Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – Київ: КНЕУ, 2001. – 540 с.
12. Ефимова О.В. Финансовый анализ. 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: издательство «Бухгалтерский учет», 1998. – 320 с.
13. Захарченко В.О., Счасна С.І. Систематизація методів оцінки фінансового стану підприємства // Фінанси України. – 2005. - №1. – с. 137 – 144
14. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – Москва: «Финансы и статистика», 1996. – 430 с.
15. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент : Навчальний посібник. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2001. – 456 с.
16. Конторщикова О. Аналіз фінансового стану як передумова ефективного управління підприємством // Економіка. Фінанси. Право. – 2002. - №6. – с. 3-5
17. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. – 2-ге вид., стер. – Київ: т-во «Знання», 2001. – 378 с.
18. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. – Київ: Вища школа, 2003. – 278 с.
19. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности. – Минск: ИП «Экоперспектива», 1997. – 498 с.
20. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств : Навч. посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 460 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.