16 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналіз кредитоспроможності підприємства№ роботи: 1305
розділ: Фінанси
тип: Курсова робота
об'єм: 44
винагорода автору: 90 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. ...........3
РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
1.1 Поняття та методика оцінки кредитоспроможності підприємства.................. ....5
1.2 Організаційно-економічна характеристика діяльності підприємства ТОВ „Захід”....................... .............................. .............................. ...............8
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВ „ЗАХІД”
2.1 Аналіз ліквідності та платоспроможності............. .............................. ..................20
2.2 Аналіз показників, що характеризують структуру капіталу та майна підприємства.................. .............................. .............................. .............................. ......23
2.3 Аналіз показників прибутковості та самофінансування.............. ........................24
2. 4 Аналіз показників оборотності................... .............................. .............................. 27
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВ „ЗАХІД”
ВИСНОВКИ............. .............................. .............................. .............................. ............39
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ................41
ДОДАТКИ... .............................. .............................. .............................. .........................44


АНОТАЦІЯ

На курсову роботу не тему „Аналіз кредитоспроможності підприємства (на прикладі ТОВ „ЗАХІД”)”.

Загальний обсяг роботи 43 сторінки та 18 сторінок додатків. Робота містить 19 таблиць та 30 позицій використаних джерел.

В курсовій роботі розглядається проблема аналізу кредиспроможності підприємства на прикладі ТОВ „Захід”.
У вступі курсової роботи розкрито актуальність теми, мету та завдання, предмет і об’єкт, методи дослідження, інформаційну базу та практичну цінність отриманих результатів.
В першому розділі з’ясовано поняття кредитоспроможності підприємств, методику оцінки; досліджено організаційно-економічну підприємства.
В другому розділі курсової роботи проаналізовано основні показник кредитоспроможності підприємства.
В третьому розділі надано пропозиції щодо підвищення кредитоспроможності даного підприємстві.
У висновках підсумовується опрацьований матеріал.
   
Список літератури

1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року №436-IV (діє з 01.01.2004) // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 9 січня 2007 року №549-V, ОВУ, 2007 р., №8, ст. 276
2. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про господарські товариства» // від 19 вересня 1991 року №1576-XII (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом на 19 лютого 2004 року №1519-IV)
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", Затверджено наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. №87 // (http://www.dtkt.com.ua/docume nts/dovidnyk/nsbo/32temd1.htm) .
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", Затверджено наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. №87 // (http://www.dtkt.com.ua/docume nts/dovidnyk/nsbo/49sc3.html).
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", Затверджено наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. №87 //(http://www.dtkt.com.ua/docu ments/dovidnyk/nsbo/50sc3.html ).
6. Азарова В. О., Рузакова О. В. Підходи до формалізації механізму оцінювання фінансового стану підприємства // Фінанси України. – 2006. - №12. - с. 121-125.
7. Бандурака О.М., Коробов Н. Л., Орлов П. І., Петрова К. Л. Фінансова діяльність підприємств: Підручник. - К.: Либідь, 1998. – 253 с.
8. Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту. - К., 1997. 369 с.
9. Білик М. Д. Сутність і оцінка фінансового стану підприємства. // Фінанси України. – 2005. - №3. - с. 13-17.
10. Внукова Н. М., Зінченко Н. І. Формування системи кількісних показників оцінки фінансового стану підприємств. // Фінанси України. – 2006. - №12. - с. 112-116.
11. Д . Янок. Аудит фінансової звітності у вирішенні проблем підвищення якості інформації про фінансові результати діяльності підприємства. // Банківська справа. – 2006. - №1. - с. 21-29.
12. Гаєвська Л.М. Економіка та організація діяльності фірми: Навч. посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2000. – 164 с.
13. Грещак М.Г., Гребешкова О.М., Коцюба О.С. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2001 – 228 с.
14. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ, Центр навчальної літератури, 2006. – 488 с.
15. Економіка підприємств: Навчальний посібник / Ред. П.С. Харів. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – 500 с.
16. Економіка підприємства: Навчальний посібник / Ред. Л.М. Гаєвська. – Ірпінь, 2001. – 145 с.
17. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч.посібник. – К.: МАУП, 2000. – 152 c.
18. Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. Фінансовий менеджмент. – Киів: Центр навчальної літератури, 2006 р. –520 с.
19. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз та планування. – Дніпропет-ровськ: Видавництво ДАУБП, 2001. – 224 с.
20. Кредитний ризик комерційного банку. Навч. посіб./ В.В.Вітлінський, О.В. Пернарівський, Я.С. Наконечний, Г.І. Великоіваненко; за ред В.В.Вітлінського. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – 251 с.
21. Лагутин В.Д. Кредитование: теория и практика. Учебное пособие. – 3 – е изд – К.: «Знание», 2002, 215 с.
22. Мельник Г.Г., Букаев А.С. Вероятностная оценка кредитоспособности хозяйствующего субъекта // Финансы, 2003, №5, с. 19–22
23. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. – 2-е вид., доп. і перероб. – К.: КНЕУ. 2004. – 468 с.
24. Руководство по кредитному менеджменту / Пер. с англ. Под ред. Б. Эдвардса 3-е изд. – М.:ИНФРА-М, 1996. – 464 с.
25. Синки Дж. Управление кредитным портфелем / Пер.с англ. – М.: Catallaxy, 1994. – 820 с.
26. Тиводар Т.М. Методика комплексної оцінки кредитоспроможності позичальника при наданні товарних кредитів // Фінанси, 2005, №5, с. 19 – 23
27. Шевченко Р. І. Кредитування і контроль: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т. К.: КНЕУ, 2002. – 183 с.
28. Савчук В.П. Финансовый менеджмент предприятий: прикладные вопросы с анализом деловых ситуаций. – К.: Издательский дом «Максимум», 2001. – 600 с.
29. Фінансова звітність за 2007 рік. // Все про бухгалтерський облік. – 2007. - №106. - с. 6-25.
30. Фінанси підприємств. Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. - К.: КНЕУ, 2001. – 369 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.