11 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Ринковий механізм регулювання оплати праці робітників (проблеми теорії і практики)№ роботи: 1301
розділ: Економіка праці
тип: Дипломна робота
об'єм:
винагорода автору:

Зміст:

Вступ ………………………………………………………………………
Р озділ I. Заробітна плата як економічна категорія в системі розподільчих відносин............………………………… ………...
1.1 Сутність заробітної плати та її функції на етапі ринкової трансформації економіки……...…………………………………
1 .2 Теоретико-методологічні основи механізму регулювання оплати праці робітників у ринковій економіці..................……… ……………………………………...
1.3 Основні напрямки та проблематика реформування механізму регулювання оплати праці робітників в Україні.………………
Розділ II. Дослідження механізму регулювання оплати праці робітників на мікроекономічному рівні....…………....……………………
2.1 Ретроспективний аналіз розвитку теорії і практики оплати праці в Україні………………………………………………....… .
2.2 Особливості організаційно-економічного механізму регулювання оплати праці робітників в період становлення ринкової економіки………………………………………
2.3 Специфіка механізму регулювання оплати праці робітників у поточно-конвейєрному виробництві …....……………………..
Розділ III. Аналітична оцінка сучасних методів нормування праці ………………………………………………………………...
3 .1 Міра праці як оцінка якісних і кількісних витрат праці ………………………………………………………………...
3 .2 Недоліки методу хронометражних спостережень при визначенні необхідних витрат праці .……………………….
3.3 Мікроелементне нормування і проектування праці як науковий метод визначення норм витрат праці………………....
Розділ IV. Концептуальні основи побудови ринкового механізму регулювання оплати праці робітників (на прикладі поточно-конвейєрного виробництва) ……………...………………………

4.1 Індивідуалізація норм як оцінка витрат та результатів праці робітників……………...……………………………… ……….
4.2 Науково-теоретичні та методичні основи створення ринкової моделі системи оплати праці …….....………………..
4.3 Мотивація та стимулювання праці в умовах ринкового механізму регулювання оплати праці робітників ...…………..
Розділ V. Соціально-економічна ефективність переведення робітників на інтегральну систему оплати праці ……...…………………..
5.1 Організація впровадження інтегральної системи оплати праці на підприємстві ………………………………….....…………….
5.2 Економічне обґрунтування впровадження у виробництво інтегральної системи оплати праці ………………...…………...
5.3 Інтегральна система оплати праці в системі соціального захисту робітників ………………………………………………...
Висновк и ………………………………………………………………………
Л ітература ………………………………………………………………………


Дана робота викладена з метою ознайомлення
   
Список літератури

1. Абрамов В.М., Данюк В.М., Гриненко А.М., Колот А.М., Чернов В.І. Нормування праці / За ред. В.М. Данюка і В.М. Абрамова. - К.: ВІПОЛ, 1995. -203 с.
2. Арон Е.И. Нормирование труда по нормативам движений (система “МОДАПТС”). - Социалистический труд, 1971, №1.
3. Арон Е.И. Методы исследования и проектирования организации труда на предприятии. - М.: Экономика, 1972. - 160 с.
4. Арон Е.И., Калитич Г.И. Микроэлементное нормирование и проектирование труда. - К.: Техніка, 1983.
5. Андриенко В.Ф., Данюк В.М. Экономическое стимулирование трудовой активности. - К.: Наукова думка, 1991.
6. Аманский Н. Рынок труда со многими неизвестными // Человек и труд. 1993, №1.
7. Ананьева Ю., Кокин Ю. Оптимизация оплаты труда в бюджетной сфере // Человек и труд. - 1999. - №2.
8. Арсеенко А. Социально-экономический механизм регулирования трудовых отношений (на примере США, Канады, Великобритании). - К.: Наукова думка, 1995. - 184 с.
9. Білодід І.К. (голова) Словник української мови, Т.4. - К.: Наукова думка, 1973.- 840 с.
10. Білодід І.К. (голова) Словник української мови, Т.9. - К.: Наукова думка, 1978.- 916 с.
11. Богиня Д., Куліков Г. Концептуальні аспекти реформування оплати праці на етапі ринкової трансформації економіки // Україна: аспекти праці. - 1995. №1-2. -12 с.
12. Богиня Д.П. Соціально-демографічні аспекти формування трудового потенціалу населення України // Матеріали п’ятої міжнародної наук. - практ. конф. 22-25 травня 1997 р. “Етно - національний розвиток в Україні та стан української етнічності в діаспорі: сутність, реалії конфліктності, проблеми та прогнози на порозі ХХІ століття.” - Ч.П. - Київ - Чернівці, 1997. - с. 195 - 199.
13. Богиня Д.П. Ринок праці і економічна поведінка працівників // Україна: аспекти праці. - 1995. - №5-6. - с. 3-6.
14. Брагинский С.В., Певзнер Я.А. Политическая экономия: дискуссионные проблемы, пути обновления. – М.: Мысль, 1991.- 299 с.
15. Бухарин Н.И. Проблемы теории и практики социализма. - М., Политиздат, 1989. - 512 с.
16. Ведерников М.Д. Совершенствование управления на сборочном конвейере в условиях внедрения модульной системы нормативов трудовых движений “МОДАПТС”. –Хмельницкий: МТЦНТИ, 1989. Информ. листок о передовом производственном опыте №89-036.-0,25 п.л.
17. Ведерніков М.Д. Досвід застосування систем оплати праці робітників у країнах з розвиненою ринковою економікою // Зайнятість населення та оплата праці в перехідній економіці: Зб. наук. пр. НАН України. І-т економіки; Редкол.: Д.П. Богиня (відп. ред.) – Київ, 1998. – с. 45-49.
18. Ведерніков М.Д. Міра праці і міра винагороди в умовах переходу до ринкових відносин // Вісник Технологічного університету Поділля. – 1998. - №4.- с. 159-162.
19. Ведерников М.Д. Функции заработной платы на этапе рыночной трансформации экономики // Вісник Донецького університету. –1999. - №1.- с. 60-64.
20. Ведерников М.Д. Проблематика организации заработной платы рабочих в условиях рыночной экономики // Оплата праці: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Луцьк: Ред.- вид. відд. “Вежа” 2000.- с. 136-141.
21. Волгин Н.А. Методика разработки и внедрения бестарифной рыночной модели оплаты труда и ее разновидностей на предприятиях с различными формами собственности. - М.: Луч, 1991.
22. Волгин Н.А. Распределение по труду и собственности: проблемы, варианты, рекомендации // Человек и труд. - 1993. - №5-6.
23. Ванагас П.М. Разделение и кооперация труда на машиностроительных предприятиях (теория и методы оптимизации). - Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1988. - 147 с.
24. Врублевский В.К. Развитой социализм: Труд и НТР. Очерки теории труда. - М., 1984. - с. 116.
25. Величко А., Величко В. Становлення ринку праці та ефективної зайнятості в Україні // Україна: аспекти праці. - 1997. - №1. - с. 8-11.
26. Врублевский В.К. Труд на пороге третьего тысячелетия. К.: Изд. полит. литературы Украины, 1980. - 447 с.
27. Гусина В.Н. О моделях механизма мотивации трудовой деятельности в условиях рыночной экономики. – К.: Укр. АИН, 1996.- 8с.
28. Генкин Б.М. Эффективность труда и качество жизни: Учеб. пособие по курсу “Экономика и социология труда” для студ. всех спец./ СПбГИЭА. - СПб., 1997. -112 с.
29. Генкин Б.М. Введение в теорию эффективности труда: Учеб. пособие для инж. - экон. спец. - СПб.: Изд-во СПбГИЭА, 1992. - 83 с.
30. Генкин Б.М. Оптимизация норм труда. - М.: Экономика, 1982.
31. Генкин Б.М. Оплата труда в условиях перехода к рыночной экономике. - Л.: ЛДНТП, 1991. - 32 с.
32. Гастев А.К. Как надо работать. - М.: Экономика, 1972. - 480 с.
33. Генкин Б.М. Экономика и социология труда. Учебник для вузов. – М. Издательская группа НОРМА –ИНФРА•М, 1998.-384с.
34. Грачев М. Управление трудом (теория и практика капиталистического хозяйствования). - М., 1991.
35. Гальцов А.Д. Нормирование и основы научной организации труда в машиностроении. Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1973. - 512 с.
36. Гнібіденко І, Солдатенко М. Концептуальні напрями соціальної політики в Україні // Україна: аспекти праці. - 1997. - №6. - с. 24-28.
37. Герасимчук В.І. Організація соціального захисту населення, шляхи його вдосконалення у нових економічних умовах // Зайнятість та ринок праці. - 1995. - Вип. 3. К.: НЦ ЗРП НАН і Мінпраці України; АТ “Українська видавнича група”, 1995. - с. 197 - 205.
38. Горелов Н.А.Экономика трудовых ресурсов: Учебное пособие. - 2-ое издан. - М.: Высш. Школа, 1989. - 208 с.
39. Донсков В.Е., Зуева Р.В., Кружкова Р.В., Пономарева И.А., Хинкис Л.А., Шамин А.Н. Организация и планирование производства на предприятиях пищевой промышленности: Учебник для вузов. 4-ое изд., перераб. и доп. М.: Пищевая промышленность, 1972. - 591 с.
40. Джурабаев К.Т., Астафьев В.Е. и др. Организация и планирование электротехнического производства. Управление электротехническим предприятием: Учеб. для электротехнических специальностей вузов. М.: Высш. шк., 1989. - 367с.
41. Данюк В.М., Колот А.М.Заробітна плата в нових умовах господарювання. К.: Знання, 1993.
42. Данюк В.М., Кожаринов И.В., Москалюк В.Е. Организация труда на участке мастера машиностроительного завода. - К.: Техніка, 1980.
43. Джильберт Франк. Изучение движений, как способ повысить производительность при всякой работе. - СПб, 1913. - 111 с.
44. Денисов Н.А., Мальчинова Е.Г. Отношения распределения: современные модели // Общество и экономика. 1997. - №3-4.
45. Дон М. Повышение способности к решению проблем // Хинсицу Канри (Япония). - 1988. - №4, с.30-33.
46. Дзюбик С., Ривак О. Основи економічноі теорії. - Основи, 1994. - 286 с.
47. Деятельность рабочих групп // Хинсицу Канри (Япония). - 1983. - №2, с.92-93.
48. Динамика и факторы оплаты труда / Куприянова З.В. // Общество и экономика. - 1995. - №10. - с. 100-108.
49. Долишний М.І., Злупко С.В. Трудовий потенціал, зайнятість і ринок праці в Україні. - К.: 1997. - 240 с.
50. Демченко И.Л. Социально-экономические условия формирования рыночной мотивации труда: Автореф. дисс. ... канд. эконом. наук / Гос. ун-т. - К., 1991. - 21 с.
51. Дятлов С.С. Рабочая сила в системе рыночных отношений. - СПб.: Из-во СПбУЭиФ, 1992. - 116 с.
52. Давид Рикардо. Сочинения. - М.: Госполитоиздат, 194. - т. 1. - 49 с.
53. Дорогунцов С., Сологуб О. Структурні зрушення у сфері зайнятості // Україна: аспекти праці. - 1997. - №1. - с. 15-17.
54. Дубровский Ю.Н., Мельнов М.А. Совершенствование организации труда. - М.: Профиздат, 1976. - 63 с.
55. Долан Э. Дж. Макроэкономика. С-Пб., 1994.
56. Долан Э. Дж., Линдский Д.Е. Рынок – микроэкономическая модель. С-Пб., 1992.
57. Закон України “Про оплату праці” // Урядовий кур’єр, №72-73, 18 травня 1995 р.
58. Закон України “Про зайнятість населення” від 01.03.1991 р., Київ: Україна. 1991. - 30 с.
59. Зайдель Х., Теммен Р. Основы учения об экономике. Пер. с нем. - М.: “Депо ЛТД”, 1994. - 400 с.
60. Занятость в мире в 1995 г.: кризисные тенденции и позиция МОТ // Труд за рубежом. - 1995. - №2. - с.36.
61. Заробітна плата і собівартість: сутність, тенденції та чинники зміни / Харченко М., Мирошниченко В. // Україна: аспекти праці. - 1996. - №1. С. 26-29.
62. Иноземцев В.Л. К теории постэкономической общественной формации. М.: Таурус, 1995.
63. Зайцев Г.Г., Файбушевич С.И. Управление кадрами на предприятии: Персональный менеджмент. Текст лекций. С-Пб., 1992.
64. Завиновская Т.Г. Организация заработной платы в промышленности. – К., Вища школа, 1985.
65. За підсумками 1998 року // “Праця і зарплата” – 1999 - №4 - с.10.
66. Иоффе В.М. Новые идеи в техническом нормировании. Работа, ее сущность и ее элементы. - Л.: Гостехиздат, 1930. 57 с.
67. Иоффе В.М. Новый метод нормирования ручных приемов и работ. - Л.: Изд-во облисполкома и Ленсовета, 1932. - 152 с.
68. Иванцевич Д.С., Лобанов А.А. Человеческие ресурсы управления. М.: Дело, 1993.
69. Инохара Х. Кадровая политика в Японских корпорациях // Человек и труд. - 1995. - №8.
70. Исаенко А.Н. Кадры управления в корпорациях США. М., 1983.
71. Иноземцев В.Л. К теории постэкономической общественной информации. М.: Таурус, 1995.
72. Игумнов Б.Н. Автоматизированные системы проектирования и нормирования труда. - Львов: Свит, 1992.
73. Калина А.В. Организация и оплата труда в условиях рынка (аспект эффективности): Учеб.-метод. пособие. - К.: МАУП, 1995. - 228 с.
74. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу. – К.: КНЕУ, 1998.
75. Колот А.М. Оплата праці на підприємстві: організація та удосконалення - К.: фірма “Праця”. - 1997. - 192 с.
76. Кружки качества на японских предприятиях. - М.: Изд-во стандартов, 1990. - 70 с.
77. Колот А., Осовий Г. Соціально-економічні аспекти реформування системи оплати праці в Україні // Україна: аспекти праці. – 1995. - №7-8. – с.20-22.
78. Концепция реформы организации оплаты труда / “Праця і зарплата.”-1991, июнь.
79. Камплеев В.П. Основы структурного строения рабочих операций по элементам. Часть I. Понятие об элементе операции. - Харьков - Киев: Гос. научн. - техн. изд-во Украины, 1934. - 99 с.
80. Камплеев В.П. Основы структурного строения рабочих операций по элементам Часть II. Классификация элементов. - Харьков - Киев: Гос. научн. - техн. изд-во Украины, 1934. - 122 с.
81. Карпухин Д.Н. Эффективность труда в условиях нового хозяйственного механизма. М., 1992.
82. Кондо Е. Мотивация труда // Хёдзюнке то хинсицу канри (Япония). - 1985. - №9, с. 8-19.
83. Кодекс законів про працю України. - К.: Рено - прес, 1992.
84. Конвенции и Рекомендации МОТ по вопросам регулирования отношений на рынке труда “О прекращении трудовых отношений по инициативе предпринимателя”. // Вопросы экономики. - 1991. - №9. - с. 114-119.
85. Конвенция и Рекомендация МОТ “О принудительном или обязательном труде” от 29.06.1930 г. // Человек и работа. - 1995. - №1. - с. 51-63.
86. Конвенция и Рекомендация МОТ “О профессиональной ориентации и профессиональной подготовке в области развития людских ресурсов” от 4.06.1975 г. // Человек и работа. - 1995. - №6. - с. 35-68.
87. Концепция профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации незанятого населения. Постановление Кабинета Министров Украины от 1.01.1996 г., №150 // Человек и работа. - 1996. - №2. - с. 23-33.
88. Курганский С.А. Соотношение понятий рабочей силы и человеческий капитал. // Тем. Сборник научных трудов “Человек в системе рыночных отношений.” СПб.: Из-во СПб УЭи Ф, 1992. - 118 с.
89. Кузьмин С.А. Рыночная экономика и труд.- М.:наука, 1993.-144 с.
90. Курс экономической теории. Под общ. ред. Чепурина М.Н., Киселевой Е.А. - Киров: из-во “АСА”, 1995. - 623 с.
91. Кучма Л.Д. Шляхом радикальних реформ // Голос України, 13 жовтня 1994 р.
92. Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: Прогресс, 1991.
93. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. М., 1978.
94. Котляр А.З. Структура занятости населения: проблема совершенствования. М., 1989.
95. Кучер Г. Реформа заробітної плати в Україні // Економіст. - 1999. - №3.
96. Калитич Г.И. Совершенствование управления в производственных объединениях на основе научного проектирования методов труда. К.: Укр. НИИНТИ. 1980.
97. Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: Прогресс, 1991.
98. Кенэ Ф. Избранные экономические сочинения. М.: Соцэкгиз, 1969.
99. Кибанов А.Я. Зарубежный опыт подготовки специалистов служб управления персоналом: Материалы Всероссийской конференции “Проблемы управления в условиях перехода к рыночной экономике” ГАУ им. с. Орджоникидзе. М., 1992. с. 133.
100. Кириллова Н. Социальное партнёрство в сфере заработной платы // Человек и труд. – 1994. - №8 – с. 90-92.
101. Курганский С.А. Соотношение понятий рабочей силы и человеческий капитал // Тем. Сборник научных трудов “Человек в системе рыночных отношений”. СПб.: Из-во СПб. УЭиФ, 1992. - 118 с.
102.Кучер Г. Нові підходи до організації оплати і стимулювання праці // Економіст. - 1999.- №7.
103. Компенсація на затриману зарплату // Урядовий кур’єр, 25 грудня 1997 року. - №240 - 241, 9 с.
104. Конституция Украины. - Днепропетровск: Зоря, 1996. - 16 с.
105. Косьмин А.Д. Престижность труда (политэкономический аспект). - М.: Экономика, 1994. - 142 с.
106. Кольцов Н.А. Оценка уровня НОТ на предприятии. - М.: Экономика, 1983. - 88 с.
107. Кайм Р. Организация заработной платы на предприятии // Человек и труд. - 1994. № 1.
108. Костюков Н. Возможности применения микроэлементных нормативов. - Социалистический труд, 1979, №4.
109. Колесников И.Е. Рационализация и нормирование труда с помощью систем микроэлементов. - М.: Экономика, 1965. - 216 с.
Керженцев П.М. Принципы организации. - М.: Экономика, 1968. - 464 с.
110. Летенко В.А., Туровец О.Г. Организация машиностроительного производства: теория и практика. М.: Машиностроение, 1982. - 208 с.
111. Ліванов І. Заробітна плата і основні засади визначення її розподілу // Україна: аспекти праці. 1995 - №3-4. - 7с.
112. Леонтьев В. Распределение работы и дохода // Проблемы теории и практики управления. 1990. - №1.
113. Леонтьев. В. Экономические эссе. Теории, исследования, факты и политика: Пер. с англ. - М.: Политиздат, 1990. - 415 с.
114. Лагутин В.Д. Оплата труда в рыночной экономике. - Луцк, - 1992. - 97 с.
115. Лисовик Б.С. Труд и рынок. - СПб.: Из-во СПб.университета, 1991. - 176 с.
116. Лібанова Е. Ситуація на ринку праці в контексті новітних макроекономічних змін. // Україна: аспекти праці. - Київ.-1996. № 6. -с. 3-9.
117. Лукинов И.И. Некоторые проблемы воспроизводства и использования трудового потенциала // Соц. труд. - 1981. - 1981. - №8. - с. 101-110.
118. Лаперт Х. Социальная рыночная экономика. Германский путь. М.: Дело, 1994.
119. Локтев В.Г. Автоматизированный расчет режимов и норм времени. - М.: Машиностроение, 1990.
120. Либман Г., Преснякова Л. “Шведская модель”социальной политики // Российский экономический журнал. - 1993. - №8.
121. Лобанов Л., Яровая Е. Механизм общественного саморазвития: цивилизованный подход (на примере США) // Мировая экономика и международные отношения. 1993. -№3.
122. Ленин В.И. Полн. Собр. Соч., изд. 5-е, Т.44.
123. Методические основы создания системы базовых нормативов для нормирования умственного труда. - М.: НИИ труда, 1988.
124. Методические рекомендации по совершенствованию организации заработной платы работников учреждений, организаций и предприятий, находящихся на бюджетном фиксировании, на основе применения Единой тарифной сетки оплаты труда // Человек и труд. - 1993. - №2.
125. Методические основы нормирования труда рабочих в народном хозяйстве. - М.: Экономика, 1987.
126. Методические рекомендации по нормированию труда рабочих в условиях коллективных форм его организации и стимулирования. - М.: Экономика, 1987.
127. Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч., т. 20, с. 40-41.
128. Методические рекомендации по организации оплаты и стимулирования труда на предприятиях с разными формами собственности / Разработка и общая редакция В.Ф.Андриенко. - К.:фирма “Праця”, 1997. - 144 с.
129. Мандибура В.О. Аналіз економічних та правових методів регулювання мінімальної заробітної плати (Досвід країн ринкової економіки). К.: Київська правда, 1997.
130. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: Дело, 1992.
131. Медведева Е.К. Методы учёта качественных различий в труде работников на капиталистических предприятиях // Труд за рубежом. – М.: НИИ труда, 1989. - №1. – с.75-83.
132. Методы и средства повышения трудовой активности рабочих на капиталистических предприятиях (Великобритания, США). - М., 1989.
133. Мошенский М.Г. Микроэлементные нормативы и методы их укрупнения для исследования и нормирования трудовых процессов. - Социалистический труд, 1976, №3.
134. Межотраслевые методические рекомендации по определению критериев интенсивности труда рабочих при выполнении ручных работ. - М.: НИИ труда, 1989. -92 с.
135. Мамонтов В.С., Пискарев В.П., Опыт разработки и внедрения практической системы микроэлементных нормативов. - Киев, 1985. - 33 с. (Экспресс - информ.) / УкрНИИНТИ. Экономика. Сер. 3, Вып. 1.
136. Махоненко М. Матеріальне стимулювання працівників в умовах переходу до ринку // Україна: аспекти праці. - 1995. - №3-4. - 12 с.
137. Мотивація і стимулювання праці в умовах переходу до ринку / В.М. Абрамов, В.М. Данюк, А.М.Колот. - Одеса: ОКФА, 1995. - 96 с.
138. Мандибура В., Тімофєєв. Критерії визначення номінальної величини мінімальної заробітної плати в умовах ринкової економіки // Україна: аспекти праці. - 1997. - №6.
139. Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці // Праця і зарплата: додаток до газети “Демократична Україна”. - 1992. - №10. - с. 3-8.
140. Монден Я. “Тоёта” - методы эффективного управления: Сокр. пер. с англ. - М.: Экономика, 1989. - 262 с.
141. Макконнелл К.Р., Брю, Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. Пер. с англ. 11-го изд. К.6. Хагар-Демос, 1993.
142. Маршалл А. Принципы экономической науки. - М.: “Прогресс”, 1993.
143. 143. Маркс К., Энгельс Ф. соч. Т.26. Ч.1.
144. Маркс К., Энгельс Ф. соч. 2-ое изд.-Т.23.
145. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т.1.-М.: Гос. изд.-во полит. лит.1993.
146. Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. М.: Дело Витапресс, 1996.
147. Мерсер Д. ИБМ: Управление в самой преуспевающей корпорации мира. М.: Прогресс, 1991.
148. Мельник Е. Демографічна криза в Україні // Україна: аспекти праці. - 1997. - №1. с. 44-46.
149. Методика определения экономической эффективности мероприятий по НОТ. Под общ. ред. А.П. Голова. Изд. 3-е перераб. и доп. - М.: Экономика, 1978.
150. Методические рекомендации по НОТ рабочих на промышленном предприятии. - М.: Экономика, 1978. - 200 с.
151. Микроэлементные нормативы времени и отраслевые рекомендации по микроэлементному нормированию труда при массовом производстве. - К.: Центр НОТ и У, 1976. - 68 с.
152. Методические рекомендации по применению микроэлементных нормативов при организации и нормировании труда. - М.: НИИ труда, 1979. - 70 с.
153. Нормирование труда: Учебник для студентов вузов / Генкин Б.М., Петроченко П.Ф., Бухалков М.И. и др. - М.: Экономика, 1985. - 272 с.
154. Новый механизм оплаты труда рабочих / Панфилова Н. // Человек и труд. - 1994. - №5. с. 97-98.
155. Новожилов В.В. Проблемы измерения затрат и результатов при оптимальном планировании. - М.: Наука, 1972. - 434 с.
156. Направление развития нормирования труда в развитых капиталистических странах / Сост. Ю.Г. Одегов, М.М. Яковлев. - М.: 1985. - 11с. (Экспресс-информ. Сер. 4. Экономика и управление / ЦНИИТЭИ (тракторо-сельхозмаш).
157. Налог на фонд заработной платы / Есипов С. // Бизнес информ. - 1996. - №17. - с. 11-13.
158. Нетесин Ю.Н. О принципах экономического анализа воспроизводства населения // Личное потребление в механизме воспроизводства населения. - Рига, 1983. - с. 16-22.
159. Научная организация и нормирование труда в машиностроении. - М.: Машиностроение, 1991.
160. Нормирование труда в условиях интенсификации производства. - К.: Техніка, 1988.
161. Нечай Т. Заробітна плата як показник стану економіки // Розбудова держави. 1988. - №1/2.
162. Никифорова А.А. Типология рынков труда // Общество и экономика. - 1994. - №1. - с. 102-113.
163. Нормирование труда рабочих. - М.: Знание, 1981. - 96 с.
164. Новый механизм оплаты труда рабочих / Панфилова Н. // Человек и труд. 1994. №5. - с. 97-98.
165. Организация, планирование и управление деятельностью промышленного предприятия / А.В. Антонец, Н.А. Белов, С.М. Бухало и др.; Под ред. С.М.Бухало. - 2-е изд., перераб. и доп. - К.: Вища шк. Головное изд-во, 1989. -472 с.
166. Организация и планирование машиностроительного производства: Учебн. для машиностр. спец. вузов / М.И. Ипатов, М.К. Захарова, К.А. Грачева и др.; Под ред. М. И. Ипатова, В.И. Постникова и М.К. Захаровой. - М.: Высш. шк., 1988. - 367 с.
167. Организация оплаты труда работников предприятий в условиях либерализации цен и приватизации (Рекомендации). М.: НИИ труда. - 1995. - 204 с.
168. Образование фондов заработной платы методами экономического регулирования в странах Восточной Европы. - М., 1990.
169. Оплата по результатам труда и гибкая организация рабочего времени на предприятиях Италии: Сокр. пер. с англ. - Труд и социальные вопросы (Экспресс - информация, зарубежный опыт). - 1990, вып. 1.
170. Оцінка стану заробітної плати та її основні тенденції / Куліков Г. // Україна: аспекти праці - 1995. - №7-8. - с. 27-30.
171. Общемашиностроительные нормативы времени на слесарную обработку и слесарно-сборочные работы по сборке машин и приборов в условиях массового, крупносерийного и среднесерийного типов производства. - М.: Экономика, 1991.
172. Оцінка змін диференціації заробітної плати на галузевому рівні / Черниш Т.І. // Зайнятість та ринок праці. - Вип. 2. К.: НЦ ЗРП. - 1994. - с. 176-180.
173. Основы организации труда на предприятии / Под ред. А.И. Рофе. М., 1994.
174. Общемашиностроительные типовые нормы обслуживания, нормативы численности и нормативы времени обслуживания для вспомогательных рабочих цехов основного и вспомогательного производства. - М. НИИ труда, 1982.
175. Определение нормативной трудоемкости обслуживания и управления производством: методические рекомендации. - М.: Экономика, 1990.
176. Определение нормативов времени на отдых и личные надобности. Межотраслевые методические рекомндации. - М.: НИИ труда, 1982.
177. Оплата праці: проблеми теорії та практики: 36 наук. праць. - Луцьк: Ред.-вид. відд. “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. - 484с.
178. Онікієнко В. Деякі проблеми активної політики зайнятості населення на сучасному етапі // Україна: аспекти праці. - 1997. №2. с. 7-9.
179. Ойкен В. Основные принципы экономической политики. М.: Прогресс, 1995.
180. Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов / Под ред. докт. филол. наук, проф. Н.Ю. Шведовой. – 16-е из., испр. – М.: Рус. Яз., 1984.- 797 с.
181. Организация оплаты труда при переходе к рынку // Человек и труд. - 1994. - №7.
182. Организация, нормирование и оплата труда в поточно-массовом производстве. Из опыта работы коллектива Волжского автомобильного завода имени 50-летия СССР. М., НИИ труда, 1975.
183. Основные методические положения по нормированию труда рабочих в народном хозяйстве. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., Экономика, 1977.
184. Организация производства на промышленных предприятиях США. - М.: Прогресс, 1969. - 416 с.
185. Организация работы по совершенствованию нормирования труда на предприятиях. М.: НИИ труда, 1978. - 48 с.
186. Организация, нормирование и оплата труда рабочих на аппаратурных процессах: Метод. рекомендации / НИИ труда. - М., 1977. - 87 с.
187. Пронин А. Политика Японии в сфере занятости // Человек и труд. - 1993. - №2.
188. Прокопов Ф.Т. Наши проблемы за нас никто не решит // Человек и труд. - 1995. - №12.
189. Пронин С.О. О методологии исследования проблем занятости - безработицы // Рынок труда: становление и развитие. М., 1993.
190. Приймак В. Регіональні ринки праці України та вплив на них заробітної плати // Єкономіст. – 1999. - №11.
191. Петрова І. Зарплата як регулятор ринку праці // Україна: аспекти праці. - 1997. - №3-4. с.22-25.
192. Потуданская В.Ф. Трудовые отношения и социальное партнерство // Автоматизация и современные технологии. - 1994. - №11. - с. 27-35.
193. Пигу А. Економическая теория благосостояния, т. 1. Пер. с англ. - М.: ”Прогресс”, 1985. – 30с.
194. Панкратов А.С. Управление воспроизводством трудового потенциала. - М.: Изд-во Мгу, 1988.
195. Погорелов Н.И. Нормирование труда в промышленности. - Харьков: 1991.
196. Практическая система микроэлементного анализа трудовых процессов и применение ее в производстве полупроводниковых приборов и интегральных схем: (метод. пособике). - Херсон, 1977. 64 с.
197. Пути повышения эффективности труда (Опыт капиталистических предприятий). М.: НИИ труда. - 1992. - 72 с.
198. Президент про соціальну політику до 2000 року // Голос України 31 жовтня 1977 року . - 6 с.
199. Про застосування у суспільній практиці понять форми і системи оплати праці / Ломанов І. // Україна: аспекти праці. - 1998. - №5 - с. 31-32.
200. Политическая экономия: Учебник для экон. Вузов и фак. Т.2. социализм- первая фаза коммунистического способа производства./ Румянцев А.М., Козлов Г.А., Волков М.И. идр. - 4-е изд., доп. - М.: Политиздат, 1980.-573 с.
201. Поляков И.А. Ремизов К.С. Справочник экономиста по труду: (методика экономических расчетов по кадрам, труду и заработной плате на промышленных предприятиях ).-6-е изд., перераб. и доп.- М.: Экономика, 1988. 239 с.
202. Павловська Н., Анішина Н., Савкова С. Щодо посилення мотивації до праці // Україна: аспекти праці. - 1999. - №3.
203. Перковський А.Л. Якісні аспекти відтворення трудового потенціалу населення України // Матеріали наук. конф. “Демографічна ситуація в Україні”. - Ч. ІІІ: Демографічні аспекти відтворення трудового потенціалу. - К., 1993. - с. 4-7.
204. Пирожков С.И. Трудовой потенциал в демографическом измерении. - К.: Наук. думка, 1992. - 180 с.
205. Питилюч М., Микловда В. Концептуальные основы формирования региональной системы занятости // Экономика Украины. - 1995. - №2. - с. 46-50.
206. Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці // Праця і зарплата: додаток до газети “Демократична Україна”. - 1992. - №10. - с. 2-3.
207. Петти У. Трактат о налогах и сборах // Антология экономический классики. М.: Эконов. 1993. Т.1.
208. Петти В. Экономические и статистические работы / Пер. с франц. М., 1940.
209. Печчеи А. Человеческие качества. М.: Прогресс, 1980.
210. Послання Президента України до Верховної Ради України 2000 рік “Україна: поступ у XXI століття. Стратегія економічної то соціальної політики на 2000-2004 рр. ” // Голос України. - 2000. - №19. - с.3-10.
211. Рекомендации по разработке внутрипроизводственных тарифных условий оплаты труда работников предприятий. - М.: НИИ труда, 1995.
212. Регіональні відмінності в оплаті праці і шляхи їх регулювання / Краштан В.О. // Зайнятість та ринок праці. - Вип. 2. - К.: НЦ ЗРП. - 1994. - с. 164-168.
213. Регулювання заробітної плати: практика держав, що розвиваються / Саакадзе Л. // Україна: аспекти праці. 1997. - №1. - с. 20-21.
214. Рофе А. О содержании понятий “трудовые ресурсы” и “рабочая сила”// Человек и труд. –1997.- №3.- с. 23-25.
215. Разработка нормативных материалов для нормирования труда рабочих: Методические рекомендации. - М.: НИИ труда, 1983.
216. Регулювання зайнятості та оплати праці в перехідній економіці: 36 наук. пр./НАН України. - І-т економіки. Редкол.: Д.П.Богиня / відпов. ред. / - Київ, 1999. – 168 с.
217. Разработка и внедрение предложений по совершенствованию нормирования и оплаты труда рабочих, занятых на поточных линиях (опыт ГАЗа) на Харьковском заводе “Поршень”. Отчет НИР, №Б737632, 1979.
218. Расчеты экономической эффективности новой техники: Справочник / Под общ. ред. К.М. Великанова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1990. - 448 с.
219. Реформа заробітної плати в Україні // Економіст. 1999. - №3. – с. 66-68.
220. Слезингер Г.Э. Труд в условиях рыночной экономики. Учебное пособие. - М.: ИНФРА - М, 1996. - 336 с.
221. Самуэльсон П. Экономика, - М.: Прогресс, 1964. - 595 с.
222. Струмилин С.Г. Избранные произведения в пяти томах. - М.: Наука, 1962. - 1965.
223. Струмилин С.Г. Проблемы экономики труда. М., 1982.
224. Совершенствование организации и нормирования труда в условиях перехода к рыночной экономике. Концепция // Соц. труд. 1990, №10.
225. Совершенствование оплаты труда (Опыт Канады, Японии). - М., 1989.
226. Супян В.Б. Сфера труда в США: Новые тенденции // США: экономика, политика, идеология. – 1998. - №6. – с.3-16.
227. Салтыкова Г.А. Рынок труда и заработная плата. - СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1992. - 147 с.
228. Сафонов А. Минимальная заработная плата и минимальный потребительский бюджет // человек и труд. - 1994. - № 4. - 18 с.
229. Система оплаты, которая может стимулировать эффективный труд / Дмитроченко Н. // Человек и труд. - 1996. - №11. - с. 88-89.
230. Система оплаты труда / Шнетер А., Каз М. // Человек и труд. - 1996. - №8. - с. 68-69.
231. Саруханов Э.Р. Трудовой потенциал человека // Социалист. Труд. - 1989. - №4. - с. 50-54.
232. Сборник новых законодательных актов о труде Украины / Укр. юридич. Академия. - Харьков - Запорожье: Гамма, 1997. - 326 с.
233. Солдатенко М., Колот А.Політика заробітної плати: потреби часу // “Урядовий кур’єр” – 1998 – 12 листопада. – с.19.
234. Способы обеспечения выплаты заработной платы: зарубежный опыт и международно-правовые стандарты: Обзор // Человек и труд. – 1997. № 1. - с.96-100.
235. Синк Д.С. Управление производительностью: планирование, измерение и оценка, контроль и повышение. М., 1989.
236. Соколик М. Оплата праці в доходах і витратах населення України // Україна: аспекти праці. - 1998. - №3. - с.21-22.
237. Столерю Л. Равновесие и экономический рост. М., 1974.
238. Стендинг Г. От “нерегулируемого” рынка труда к активной политике занятости // Соц. труд. 1991, №2.
239. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: СоцЭКГИЗ, 1962.
240. Современная концепция трудового потенциала: Сб. научн. тр. - К.: Ин-т эк-ки, 1990. - 76 с.
241. Сердюк О. Комплексний підхід до управління трудовою мотивацією // Трудовий потенціал України і його реалізація в умовах розбудови національної економіки - Львів: ЛДУ ім. І.Франка, 1997, с.235-239.
242. Степенко В.С. Изучение воспроизводства населения. - К.: Наук. думка, 1981. - 325 с.
243. Трудовая активность: мотивация и стимулы. Межвузовский сборник научных трудов. М., 1991.
244. Турко Ф.М., Балущак Р.Г., Михайлов З.В. Методы разработки и внедрения микроэлементных нормативов трудовых процессов. (Методические рекомендации). - К., 1992.
245. Турко Ф.М., Балущак Р.Г., Руденко О.А. Микроэлементные нормативы и рекомендации по их применению. - К., 1992.
246. Точность и гласность оценок / Храмцева Г. // Журнал для акционеров. - 1996. - №4. - с. 35-36.
247. Труд и заработная плата в СССР: Словарь - справочник / Сост. и общ. ред. З.С. Богатыренко. - 2-е изд., доп. и перераб.- М.: Экономика, 1989. - 447 с.
248. Титова Н., Замковой И. Проблемы занятости и воспроизводства трудового потенциала региона. // Экономика Украины. - 1992. - №1. - с. 43.
249. Трубич С. Особенности современного этапа использования трудового потенциала // Экономика Украины. - 1996. - №11. - с.52-56.
250. Турецький О.А. Економіка України на порозі XXI століття: уроки минулого і кроки в майбутнє.- Одеса: АСП, 1999.-196 с.
251. Турецкий О.А. Заработная плата и реформы. Вопросы теории и практики. - Одесса. - 1995. - 47с.
252. Татенси Кадзума. Вечный дух предпринимательства. К.: Укринтур, 1992. - 204с.
253. Теория фирмы / Под ред. В.М. Гальперина, СПб.: Экон. школа, 1995 (“Вехи экономической мысли”).
254. Теория и практика экономических реформ. Международный опыт / Под ред. А.Е. Когута. СПб.: Наука, 1994.
255. Травин В.В., Дятлов В.А. Основы кадрового менеджмента. М., 1995.
256. Трудовая активность: мотивация и стимулы. Межвузовский сборник научных трудов. М., 1991.
257. Уманский О., Першукова Т. Вартість, ціна робочої сили та заробітна плата // Україна: аспекти праці. - 1999. - №3.
258. Україна в цифрах у 1998 році: Короткий статистичний довідник. - К.: Наукова думка, 1998.
259. У истоков НОТ. Забытые дискуссии и нереализованные идеи. Социально-экономическая литература 20-30-х годов. Л., 1990.
260. Україна у цифрах у 1999 році: Короткий статистичний довідник.  К.: Наукова думка, 1999.
261. Указ президента України “Про концепцію дальшого реформування оплати праці в Україні// Праця і зарплата. - 2001.- №2.-с.4-6.
262. Управление трудовыми ресурсами: Справ. Пособие / Под общ. ред. Л.А. Костина. - М.: Экономика, 1987. - 343 с.
263. Указ Президента України “Про основні напрями політики щодо грошових доходів населення України” // Праця і зарплата. - 1999. - №19. - с.1-3.
264. Формування ринку праці і реформа заробітної плати в Україні: зб. наук. пр. / НАН України, Ін-тут економіки; Редкол.: Д.П. Богиня /відп. ред. / та інш. - Київ, 1995. -90 с.
265. Файоль А., Эмерсон Г., Тейлор Ф., Форд Г. Управление - это наука и искусство. М., 1992.
266. Фридберг Л. Разработка теории производительности труда.
267. Физиологические принципы разработки режимов труда и отдыха. - Л.: Наука, 1984.
268. Фомин И.С. Система трудовых показателей. Ижевск, 1993.
269. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. со 2-го изд. - М.: “Дело ЛТД”, 1993. -864 с.
270. Философский словарь. Под ред. Фролова И.Т. Изд. 5-ое. - М.: Политиздат, 1987. - 590 с.
271. Филипповский В., Харченко И. Применение Украиной конвенций МОТ: опыт и проблемы. // Экономика Украины. - 1992. - №9. - с. 17; 1995. - № 9. с. 24.
272. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию или переговоры без поражения. М.: Наука, 1992.
273. Физиологические нормы напряжения организма при физическом труде. Методические рекомендации. М., 1980. (Министерство здравоохранения СССР).
274. Фионова М.Н. Оценка персонала как инструмент мотивации и повышения трудовой активности на предприятиях стран с развитой рыночной экономикой // Персонал. - К. - 1995. - №2. - с. 74-91.
275. Хикс Дж. Р. Стоимость и капитал. М., 1988.
276. Херцберг Ф., Майнер М. Побуждения к труду и производственная мотивация // Социол. Исслед.1990. - №1. - с.125-126.
277. Хромушин А. Заработать зарплату // Человек и труд. - 1992. №1, с.64-67.
278. Холодная Г.Н. Нормирование труда в промышленности. - М.: Экономика, 1978. - 256 с.
279. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. - М.: Педагогика, 1986. - т.8. - 407с.
280. Чтобы усилить заинтересованность в результатах работы / Бирюков Г. // Человек и труд. - 1996. - №8. - с. 61-65.
281. Чангли И.И. Труд. - М.: Наука, 1973. - 588 с.
282. Чернышев В.Н., Двинин А.П. Человек и персонал в управлении. СПб.: Энергоатомиздат, 1997.
283. Шутов Н.И. Оплата труда: от административных принципов организации к экономическим. - К.: Лыбидь, 1991.
284. Шапиро И. Оптимизация организационно- технических условий производства и нормировании труда // Соц. труд. - 1982. - №4. - с. 93-101.
285. Шмидт Г. Социальные проблемы управления персоналом // Человек и труд. - 1993. - №12.
286. Шнейдер Г., Цандер Э. Долевое участие сотрудников в результатах и капитале малых и средних предприятий. Обнинск: ГЦИПК, 1995.
287. Шевченко Л. Рынок труда: анализ экономических концепций // Экономика Украины. - 1994. -№4. - с. 26-28.
288. Шевченко Л. Занятость в рыночной экономике. // Бизнес - Информ. - 1995. - №3. - с. 22-25.
289. Щербаков В.И. Рынок труда и занятость: состояние, проблемы, перспективы // Соц. труд. 1991, №1.
290. Щербаков В.И. Кардинальная перестройка оплаты труда // ЭКО: Экономика и орг. пром. пр-ва. - 1987. - №1. - с.37-52.
291. Щербина Н.Н., Маслова Л.Я. Принципы сегментации и статистическая оценка рынка труда // Тезисы докладов международного научно-практического семинара. г. Донецк, Украина, апрель 1996. - Донецк: ДТУ, 1996. - с. 216-217.
292. Экономика труда и социально-трудовые отношения / Под ред. Г.Г. Меликьяна, Р.П. Колосовой. - М.: Изд-во МГУ, Изд-во ЧеРо, 1996. - 623 с.
293. Эренберг Р.Дж., Смит Р.С. Современная экономика труда. Теория и государственная политика. - М.: Изд-во МГУ, 1996.
294. Эрхард Л. Благосостояние для всех: Пер. с нем. - М.: Начала - Пресс, 1991. - 332 с.
295. Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг: Сокр. пер. с англ. / Научн. ред. Горячев А.А. - М.: Прогресс, 1990. - 384 с.
296. Эмерсон Г. Двенадцать принципов производительности. - М.: Экономика, 1972. - 222 с.
297. Экономика и рынок труда: Учебное пособие. Под общ. ред. Головачева А.С. - Мн.: “Высш. школа”, 1994. - 245 с.
298. Економіка України у 1998р. // “Урядовий кур’єр” - 1999 - 4 лютого - с.7-8.
299. Экономика труда .Под ред. Н.А.Иванова и Г.И.Мечковского. Учебное пособие для вузов. М., «Высш.школа»,1976.
300. Яковлев Р. Вариант организации заработной платы на основе внутризаводской тарифной системы // Человек и труд, 1994. №8.
301. Якокка Л. Карьера менеджера / пер. с англ. М., 1990.
302. Яковлев Р., Фёдорова М. Формирование и порядок определения цены рабочей силы // Человек и труд. - 1996. - №1. - с.83-87.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.