15 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Звіт з виробничої практики на МКП “Хмельницьктеплокомуненерго”№ роботи: 1300
розділ: Звіти з практики
тип: Курсова робота
об'єм: 61
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........................3
1 . Особливості функціонування МКП “Хмельницьктеплокомуненерго”…. ..4
2. Аналіз організаційної структури МКП “Хмельницьктеплокомуненерго”…… ………………………………….......9
3. Аналіз установчих документів МКП “Хмельницьктеплокомуненерго”…… ………………………………...….16
4. Аналіз основних техніко-економічних показників МКП “Хмельницьктеплокомуненерго”…… ………………………...………….17
5. Аналіз персоналу МКП “Хмельницьктеплокомуненерго”.. ..........................21
6. Аналіз функцій управління персоналом ……………………………………… 28
7. Аналіз функцій планування персоналу ……………………………………..… 30
8. Дослідження методів пошуку та підбору персоналу ……………………….34
9. Аналіз функцій планування та розвитку кар’єри персоналу………………38
10. Аналіз системи матеріального стимулювання……………………………...…41

11. Аналіз системи мотивації персоналу……………………………………………49
12. Оцінка ефективності управління на МКП “Хмельницьктеплокомуненерго”…… ……………………………………51
Висновки………… ……………………………………………………………………..56
Список використаних джерел……………………………………………………..61
Додатки

Вступ

Виробнич а практика є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки фахівців у Хмельницькому інституті МАУП. Вона проводиться на сучасних підприємствах, установах, банках та організаціях різних галузей народного господарства.
Виробнича практика дозволяє закріпити й поглибити теоретичні знання та отримати навички з організації економічної діяльності, аналізу, фінансів та менеджменту підприємства в умовах ринкових відносин та підготувати майбутніх спеціалістів до самостійної роботи.
Навчальним планом передбачено термін практики 4 тижні.
Мета практики — поглиблення та закріплення теоретичних знань студентів, отриманих у процесі навчання з економіки підприємства, фінансів, організації управління підприємством; набуття практичного досвіду з організації економічної роботи та управління на підприємстві тощо.
Завданням виробничої практики є:
- вивчення конкретних умов діяльності та економіки підприємства в ринковому середовищі;
- вивчення завдань підприємства в умовах переходу до ринкової економіки по вдосконаленні організації виробництва, фінансів, праці й управління;
- вивчення виробничої структури та структури управління підприємством;
- вивчення проблем забезпечення виробничими ресурсами та їх використання;
- вивчення структури управління на підприємстві;
- проведення економічного аналізу та вивчення напрямів підвищення економічної ефективності виробництва;
- набуття практичних навичок менеджера;
- збір та обробка матеріалів для написання звіту виробничої практики та подальшого використання в навчальному процесі.


Висновки

Прак тична підготовка (практика) студентів є невід’ємною частиною процесу підготовки майбутніх фахівців. Вона проводиться на сучасних підприємствах, в установах і організаціях різних галузей господарства будь-якої форми власності, які відповідають вимогам програми практики. Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня і є обов’язковою для студентів усіх форм навчання. Виробнича практика студентів проводиться в умовах, максимально наближених до умов професійної діяльності, і є її аналогом.
Метою проходження практики було поглиблення та закріплення теоретичних знань отриманих у процесі навчання з економіки підприємства, фінансів, організації управління підприємством; набуття практичного досвіду з організації економічної роботи та управління на підприємстві тощо.
“Хмельницьктеплокомунен ерго” одне з найбільших постачальників теплової енергії для громадян, його частина у загальних послугах теплопостачання у місті складає 75 %.
Метою діяльності МКП “Хмельницьктеплокомуненерго” є забезпечення споживачів доступними за ціною та безперебійними послугами теплопостачання і гарячого водопостачання.
Рівень зносу теплових мереж та обладнання становить 55 відсотків. У старому та аварійному стані сьогодні перебуває близько 70 км. мереж в двотрубному вимірі, що складає 30 % від загальної кількості, недовиконання ремонтних робіт складає 72 %. Безперечно обсяги робіт по замін зношених мереж, які виконує щорічно підприємство за рахунок власних коштів і своїми силами без залучення підрядних організацій недостатні. Це приводить до перевитрат енергоносіїв за рахунок зростання втрат тепла в теплових мережах.
Аналізуючи витрати виробництва, встановлено, що на протязі 2005-2007 років вони щорічно зростають. Збільшення вартості витрат спостерігається за всіма статтями витрат за винятком амортизації. Основною причиною такого зростання витрат є збільшення вартості матеріалів, послуг, підвищення заробітної плати згідно постанов КМУ та відповідно збільшення суми нарахувань на заробітну плату.
Аналізуючи доходи, виявлено зменшення з кожним роком. Аналогічна ситуація спостерігається з доходами, отриманими від надання послуг населенню.
На підприємстві “Хмельницьктеплокомуненерго” матеріальні затрати становлять велику частину собівартості продукції. Тому дуже важливим джерелом зменшення собівартості продукції є скорочення витрат сировини, матеріалів, палива, енергії на одиницю продукції.
Як показав аналіз, питома вага матеріальних статей в собівартості послуг може зменшуватись лише у випадку збільшення обсягів реалізації послуг.
Аналізуючи структуру витрат, можна побачити, що на даному підприємстві надзвичайно малі загальнозаводські витрати. Тому можна стверджувати, що важливим джерелом зменшення собівартості продукції є зменшення загально виробничих витрат, витрат апарату управління, непродуктивних витрат тощо.
Отже, розглянувши основні аспекти діяльності підприємства “Хмельницьктеплокомуненерго” можна зробити декілька висновків про діяльність даного підприємства,а також надати наступні пропозиції.
Підприємство потребує значних капітальних вкладень для модернізації та реконструкції теплового господарства для подальшого забезпечення споживачів якісним теплопостачанням, при цьому значно знижуючи витрати паливно-енергетичних ресурсів та викиди шкідливих речовин в атмосферу.
Для подолання ситуації слід провести ряд заходів:
• підвищити тарифи, що дасть змогу підвищити рівень рентабельності, та досягти беззбитковості.
• забезпечити дотацію підприємства з боку місцевого бюджету, що дасть змогу частково покрити, знижки на теплову енергію для пільгових категорій громадян;
• залучити інвестиції для впровадження нових технологій, які б дали змогу зменшити витрати в мережі, та знизити собівартість. Зокрема використання дахових та підвальних котелень, що дасть змогу уникнути 14 відсоткової втрати енергії при транспортуванні. Встановлення когенераційних установок, які дадуть змогу отримати додаткову електричну енергію відповідно зменшити собівартість;
• впровадити заходи стосовно більш ефективного взаємозв’язку з віддаленими підрозділами, що дасть змогу більш підняти якість обслуговування споживачів.
МКП “Хмельницьктеплокомуненерго” необхідно систематично готувати капітальний план і здійснювати капіталовкладення, спрямовані на скорочення операційних витрат.
• зменшення витрат у тепломережах;
• оптимізація систем теплопостачання через їх децентралізацію;
• автоматизація і вдосконалення контролю за виробництвом і постачанням тепла;
• поліпшення ефективності виробництва тепла та електроенергії (наприклад, завдяки когенерації);
• скорочення споживання електроенергії при виробництві і потяганні тепла, наприклад, завдяки ширшому застосуванню електроприводів з частотним регулюванням;
• заміна котлів і модернізація обладнання котелень.
Підприємству необхідно більш ширше впроваджувати в дію короткостроковий план капітальних інвестицій на 2002-2007 р.р.. Короткостроковий план капітальних інвестицій, підготовлений як складова частина процесу стратегічного планування, включає шість інвестиційних проектів у галузі виробництва і постачання тепла.
За умови підвищення тарифів до рівня без збитковості, реалізація призведе до скорочення щорічних оперативних витрат , що дозволить МКП “Хмельницьктеплокомуненерго” досягти фінансової стабільності до кінця 2007 року.
Підприємству необхідно тісніше співпрацювати з міськими органами влади створення фонду енергрозбереження. Фонд енергозбереження створюється для фінансування проектів капітальних інвестицій, спрямованих на скорочення споживання енергії і витрат на енергоресурси. За рішенням міськради, спрямовані до фонду енергозбереження кошти, можуть звільнитися від податку на прибуток підприємств, що значно розширить можливості першочергових капітальних заходів.
Керівництву підприємства необхідно визначити надзвичайну важливість обліку витрат тепла, виробництва тепла та обсягів його транспортування у магістральних та розподільчих мережах для точного визначення обсягів втрат та контролю за ними. Через великий обсяг необлікованих втрат тепла, що відповідно збільшують витрати підприємства необхідно розглядати можливість здійснення капіталовкладень, необхідних для поліпшення точності обліку та оцінок втрат тепла.
Підприємству неохідно розробити систему обміну інформацією про показники приладів обліку споживання води спільно з “Хмельницькводоканалом”.
Сьогодні для контролю за показниками індивідуальних приладів обліку холодної та гарячої води працівники “Хмельницьктеплокомуненерго” та “Хмельницьктеплокомуненерго” повинні контролювати показники у квартирах споживачів. При цьому працівники водоканалу перевіряють показники лічильників гарячої та холодної води, а працівники теплокомуненерго — гарячої води.
Така організація праці є неефективною, тому керівництву “Хмельницьктеплокомуненерго” необхідно обговорит з керівниками “Хмельницькводоканалу” можливість передачі теплокомуненерго можливості зчитування показників лічильників гарячої води для уникнення дублювання функцій.
   
Список літератури

1. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 року № 996 – XIV // www.rada.ua
2. Указ Президента від 04.04.1995 р. “Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України” // www.rada.ua
3. Бойчик І. М. Економіка підприємства: Навч. посібник. — К.: Атака, 2004. – 386 с.
4. Бойчук І.М. Економіка підприємства: Навч. посібник. – К:. Атака, 2002. – 480 с.
5. Бойчук І. М. Економіка підприємства: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, доповнено і перероблено. – К:. Атака, 2006. – 527 с.
6. Бранченко Г.Н. Менеджмент організації: посібник., Ж.: ЖІТІ, 2006.
7. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління.- К.: ЦУЛ, 2003.– 396 с.
8. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління підприємства. – К.: ЦНЛ, 2004. – 400 с.
9. Гавкалова Н. Теоретичні засади ефективного менеджменту персоналу // Україна: аспекти праці. – 2005. – №3. – С. 31-36
10. Гринькова В. М., Корда В.О. Фінанси підприємства: Навч. посібник. 3-є вид., перероблене і доповнене. – Х:. Видавничий дім „ІНЖЕК”, 2004. – 432 с.
11. Гринькова В.М., Корда В.О. Фінанси підприємства: Навч. посібник. 2-ге вид., перероблене і доповнене. – Х:. Видавничий дім „ІНЖЕК”, 2002. – 399 с.
12. Данюк В.М., Петюх В.М., Цимбалюк С.О., Крушельницька Я.В. Менеджмент персоналу: Навч. посіб./За ред. В.М. Данюка, В.М. Петюха.-2-ге вид., без змін.-К.:КНЕУ, 2006. – 398 с .
13. Економіка підприємства: Навч. посібник / А. В. Шегда, Т. М. Литвиненко, М. П. Нахаба та ін. ; За редакцією А. В. Шегди. – 2-ге вид., стер. – К:. Знання – прес, 2002 – 335 с
14. Ефремова Н. Альтернативные методы управления персоналом в международной практике/ Н.Ефремова, Д.Маляр // Вісник ТАНГ. – 2001. – №18.Ч.2. – С. 198-203.
15. Живко Я. Особливості управління підприємством в умовах соціальної напруги у колективі (методичні рекомендації) // Бюлетень національної служби посередництва і примирення. – 2004. – №11. – С. 46-54.
16. Крушельницька О.В. Управління персоналом: Навчальний посібник/ О.В.Крушельницька, Д.П.Мельничук.- К.: Кондор, 2003. – 296 с
17. Маних Є. В. Економічний аналіз: Підручник. – Київ: центр навчальної літератури, 2003. – 412 с
18. Менеджмент персоналу: Навчальний посібник / За ред.: Данюка В.М., Петюха В.М.- К.: КНЕУ, 2004. – 398 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.