21 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Звіт про проходження практики в органах місцевого самоврядування№ роботи: 1289
розділ: Звіти з практики
тип: Курсова робота
об'єм: 68
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. .....3
Розділ 1. Організація та практична діяльність місцевих державних адміністрацій................. .............................. .............................. .............................. .5
1.1. Місце місцевих державних адміністрацій в системі органів виконавчої влади, їх основні завдання, принципи діяльності, статус та атрибути, склад і структура, правові засади діяльності.................... .............................. ...................5
1.2. Порядок і практика формування районних державних адміністрацій................. .............................. .............................. .............................1 4
1.3. Практика підготовки та видання нормативних актів………………….….16
1.4. Практика здійснення місцевими……………………………………...…... .19
1.5. Практика здійснення державного контролю місцевими державними адміністраціями............... .............................. .............................. ..........................20
1.6. Порядок і практика взаємодії місцевих державних адміністрацій з Президентом України, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями................. .............................. .............................. ............................21
1.7. Фінансове, матеріально-технічне та кадрове забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій................. .............................. .......................27
1.8 . Відповідальність державних службовців.................... .............................. ...28
Висновки та пропозиції до розділу 1............................. .............................. .......30
Розділ 2. Аналіз організації інвестиційної діяльності Летичівської райдержадміністрації.......... .............................. .............................. ......................31
2.1. Нормативно-правове забезпечення діяльності управління економіки….31
2.2. Основні завдання функції управління та його спеціалістів………….......31
2.3 . Основні напрями діяльності.................... .............................. ........................52
2. 4. Залучення інвестицій та розподіл між підприємствами управління.................... .............................. .............................. .............................. 58
Висновки та пропозиції до розділу 2............................. .............................. ........62
Висновки.......... .............................. .............................. .............................. ............64
Список використаних джерел........................ .............................. ........................66
До датки......................... .............................. .............................. .............................6 8
   
Список літератури

1. Конституція України від 28.06.1996 р. з змінами та доповненнями, внесеними Законом України «Про внесення змін до Конституції України» від 8.12.2004 р.
2. Закон України „Про місцеві державні адміністрації” вiд 09.04.1999 № 586-XIV.
3. Закон України „Про державну службу” вiд 16.12.1993 № 3723-XII.
4. Закон України «Про звернення громадян» вiд 02.10.1996 № 393/96-ВР.
5. Кодекс адміністративного судочинства України вiд 06.07.2005 № 2747-IV.
6. Кодекс України про адміністративні правопорушення. - Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до N 51, ст. 1122.
7. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003, № 436-IV.
8. Гончарук С. Т. Адміністративне право України: Навчальний посібник. — К., 2000. — С. 3.
9. Адміністративне право України : (структурно-логічні схеми): навч. посіб. / С.С.Гнатюк, В.В.Новіков, Л.Г.Чистоклетов, В.В.Шишко; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2006. — 195 с.
10. Адміністративне право України : Навч. посіб. / [Шкарупа В.К., Коломоєць Т.О., Гулєвська Г.Ю. та ін.]; За заг. ред. Т.О.Коломоєць, Г.Ю.Гулєвської; Держ. вищ. навч. закл. «Запоріз. нац. ун-т» — К.: Істина, 2007. — 213 с.
11. Адміністративне право України [Підручник для юрид. вузів і фак. / Ю. П. Битяк, В. В. Богуцький, В. М. Гаращук та ін.]; За ред. Ю. П. Битяка. - Харків: Право, 2001. — 528 с.
12. Адміністративне право України: Підручник / Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, О.В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю.П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 544 с.
13. Колпаков В. К, Кузьменко О. В. Адміністративне право України: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — 544 с.
14. Мосьондз С. О. Адміністративне право України у визначеннях та схемах : Навч. посіб. / Ун-т економіки та права «КРОК» — К.: Прецедент, 2006. — 175 с.
15. Тихомиров Ю. А. Курс адміністративного права і процесу. — М., 1998. — 177 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.