19 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Типи фінансових стратегій підприємства№ роботи: 1281
розділ: Фінанси
тип: Курсова робота
об'єм: 60
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА.................. .............................. .............................. ....5
1.1. Сутність та значення фінансової стратегії підприємства.................. ...............5
1.2. Типи фінансових стратегій підприємства.................. .............................. ........11
1.3. Практика розробки та реалізації фінансових стратегій: світовий та вітчизняний досвід........................ .............................. .............................. ................22
РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ТИПИ ФІНАНСОВИХ СТРАТЕГІЙ АТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ”............ .............................. .................25
2.1. Організаційно-економічна характеристика АТ „Укрелектроапаарт”...........2 5
2.2. Особливості управління та практика реалізації стратегічного менеджменту на АТ „Укрелектроапарат”............ .............................. .............................. ...............30
2.3. Аналіз практики впровадження та типів фінансових стратегій АТ „Укрелектроапарат”............ .............................. .............................. ..........................36
РОЗДІЛ 3 НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ СТРАТЕГІЙ АТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ”........43
3.1. Обгрунтування типів фінансових стратегій для АТ „Укрелектроапарат”............ .............................. .............................. ..........................43
3.2. Пропозиції щодо вдосконалення процедури розробки фінансових стратегій АТ „Укрелектроапарат”............ .............................. .............................. ....................48
3.3. Пропозиції щодо вдосконалення реалізації фінансової стратегії АТ „Укрелектроапарат”............ .............................. .............................. ..........................51
ВИСНОВКИ...................... .............................. .............................. .............................5 4
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ...........58
ДОДАТКИ........ .............................. .............................. .............................. ................60


ВСТУП
Фінансова стратегія включає методи та практику формування фінансових ресурсів, їх планування та забезпечення фінансової стійкості підприємства за ринкових умов господарювання. Фінансова стратегія охоплює всі форми фінансової діяльності підприємства: оптимізацію основних та оборотних засобів, формування та розподіл прибутку, грошові розрахунки та інвестиційну політику. Адже для того, щоб прийняти раціональне рішення необхідно проаналізувати забезпеченість підприємства фінансовими ресурсами, доцільність та ефективність їх розміщення і використання, платоспроможність підприємства, його фінансові взаємовідносини з партнерами. Оцінка цих показників є необхідною для ефективного управління підприємством. З їх допомогою керівники здійснюють планування, контроль, покращують і вдосконалюють напрямок своєї діяльності.
Всебічно враховуючи фінансові можливості підприємств, об¢єктивно оцінюючи характер зовнішніх та внутрішніх факторів, фінансова стратегія забезпечує відповідність фінансово-економічних можливостей підприємства умовам, які склалися на ринку.
Враховуючи перераховані факти, дослідження питання фінансової стратегії є актуальним є актуальним, як з теоретичної, так і практичної точок зору.
Об’єкт дослідження курсової роботи – АТ „Укрелектроапарат”, предмет – коло питань, що стосуються розробки та реалізації фінансової стратегії підприємства.
Метою дослідження в даній курсовій роботі є аналіз фінансової стратегії підприємства та чинників, що впливають на неї.
Відповідно до мети були визначені такі завдання:
- розглянути сутність та значення фінансової стратегії підприємства;
- навести основні типи фінансових стратегій підприємства;
- ознайомитись з практикою розробки та реалізації фінансових стратегій;
- вивчити організаційно-економічну характеристику АТ „Укрелектроапаарт”;
- проаналізувати особливості управління та практику реалізації стратегічного менеджменту на підприємство;
- здійснити аналіз практики впровадження фінансових стратегій на досліджуваному підприємстві;
- запропонувати шляхи вдосконалення розробки та реалізації фінансової стратегії на АТ „Укрелектроапарат”.
Інформаці йною базою для виконання роботи слугували чинне законодавство України, наукові посібники, монографії та періодична літератури, а також звітності підприємства.


ВИСНОВКИОтже, фінансова стратегія розглядається як:
1) компонент загальної стратегії, тобто як одна з функціональних стратегій; ціль – завоювання позицій на ринку;
2) базова стратегія, тобто та, яка забезпечує реалізацію будь-якої стратегії (за допомогою фінансових інструментів, методів фінансового менеджменту та інших); ціль – ефективне використання фінансових ресурсів і управління ними.
До головних напрямків і завдань фінансової стратегії відносять:
- бюджетування;
- розробка ефективної структури капіталу;
- проведення дивідендної політики.
Виділяють наступні типи фінансових стратегій
1. Стратегії управління активами.
2. Стратегія управління капіталом.
3. Інвестиційні стратегії.
4. Стратегії управління грошовими потоками.
5. Стратегії управління фінансовими ризиками.
6. Стратегії антикризового фінансового управління.
Узагальнюючи світовий та вітчизняний досвід, можна виділити наступні принципи розробки фінансової стратегії:
а) балансування матеріальних і фінансових потоків;
б) найефективніший розподіл фінансових ресурсів для результативного фінансування корпоративної, конкурентних і функціональних стратегій підприємства;
в) прогнозування альтернативних можливостей розвитку підприємства і його складових з точки зору фінансових характеристик його діяльності в різних умовах середовища;
г) фінансовий аналіз та контроль.
Об’єктом дослідження курсової роботи є АТ „Укрелектроапарат”. Основна мета діяльності товариства – це забезпечення ринку України, Росії, інших країн високоякісними виробами електротехнічної промисловості і машинобудування, газорозподільчим обладнанням, населення – товарами широкого споживання, направлене на повне задоволення вимог до продукції, яка доставляється споживачу, забезпечення стабільної якості виробів, планомірне підвищення їх технічного рівня і технології виробництва шляхом впровадження в товаристві міжнародного стандарту систем якості.
Аналізуючи основні техніко-економічні показники діяльності підприємства виникає наступна характеристика:
- дохід від реалізації продукції у 2009 році порівняно з 2007 роком зріс 56894,0 тис. грн. до 64523,0 тис. грн., збільшення становить 7629,0 тис. грн.;
- середньоспискова чисельність працюючих у 2007 році становила 2082 особи, в тому числі робітники – 1488 осіб, у 2009 році дані показники відповідно становили 1663 та 1087 осіб;
- щодо продуктивності праці одного працівника, то даний показник має стійку тенденцію росту. Якщо у 2007 році продуктивнісить праці одного працівника становила 27,33 тис. грн., то у 2009 році – 38,80 тис. грн. А
- аналогічна ситуація спостерігається і по продуктивності праці одного робітника. Даний показник зріс з 38,24 тис. грн. (2007 р.) до 59,36 тис. грн. (2009 р.);
- фонд оплати праці у 2008 році зріс на 32,3%, у 2009 році – на 58,86% та становив 9751,0 тис. грн..;
- собівартість реалізованої продукції протягом періоду, який аналізується зросла з 43458,0 тис. грн. до 52255,0 тис. грн.. що пов’язано із збільшенням обсягів виробництва;
- щодо валового прибутку, то даний показник у 2008 році зріс на 13,98%, а у 2009 році – зменшився майже на 20,0%, що є негативним явищем у діяльності підприємства;
- витрати на 1 грн. реалізованої продукції зросли з 0,76 грн. (2007 р.) до 0,81 грн. (2009 р.);
- середньорічна вартість основних фондів у 2007 році становила 67473,00 тис. грн., у 2009 році – 5810,50 тис.грн.;
- фондовіддача зросла з 0,84 грн. до 1,11 грн.
Для збільшення ефективності поточного планування фінансової діяльності було впроваджено розробку фінансових планів, виходячи з фінансової стратегії, політики, обсягів виробництва, величини інвестицій, кон’юктури ринку капіталів і грошей.
З метою оптимізації фінансового стану підприємства було розроблено систему моніторингу поточної фінансової діяльності, основною метою якої є своєчасне визначення відхилень фактичних результатів фінансової діяльності від передбачених, що викликають погіршення фінансового стану фірми; визначення причин цих відхилень та розробка заходів із коректування, нормалізації та підвищення ефективності фінансової діяльності підприємства.
Всі можливі види фінансової стратегії для АТ „Укрелектроапарат” можуть бути представлені у вигляді матриці фінансових стратегій підприємства. Маніпулюючи в рамках даної матриці, ми можемо розглядати проблему в динаміці, надаючи можливість не тільки формулювати фінансову стратегію, але й міняти її в результаті зміни деяких дуже важливих параметрів функціонування підприємства.
На АТ „Укрелектроапарат” розробка фінансової стратегії переважно носить формальний характер, тому ми пропонуємо запровадити наступну процедуру розроблення фінансової стратегії:
1. Визначення періоду, на який розробляють фінансову стратегію.
2. Вивчення факторів зовнішнього фінансового середовища та кон’юнктури фінансового ринку.
3. Формування стратегічних цілей фінансової діяльності підприємства.
4. Синхронізація цільових показників фінансової стратегії за періодами її реалізації.
5. Розробка операційних фінансових стратегій.
6. Розробка системи організаційно-економічних заходів із забезпечення реалізації фінансової стратегії.
Сам процес реалізації фінансової стратегії на АТ „Укрелектроапарат” ми пропонуємо проводити в три етапи:
- розробка науково обгрунтованих цілей функціонування та розвитку фінансів підприємств;
- побудова й використання відповідного фінансового механізму;
- здійснення практичних дій, направлених на досягнення розроблених цілей та поставленої мети.
   
Список літератури

1. Горицкая Н. Финансовая стратегия: Управление финансами / Н. Горицкая // Финансовый директор. – 2005. – № 11. С . 17–25.
2. И.А. Бланк. Финансовая стратегия предприятия / И.А. Бланк. – М., 2006. – 711 с.
3. Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент: теорія, методологія, практика: Монографія. – К.: Знання України, 2005. – 250 с.
4. Князь С. В. та ін. Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник / Князь С. В., Георгіаді Н. Г., Князь О. В. Друге видання. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009.
5. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 152 с.
6. Мартиненко М.М. Стратегічний менеджмент: Підручник. – К.: Каравела, 2006. – 320 с.
7. Матюшенко І.Ю. Основи фінансового менедженту. Навчальний посібник для ВНЗ. - К.: ЦУЛ, 2003
8. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент – К.: ТОВ "УВПК "ЕксОб"", 2001. – 560 с.
9. Основи фінансового менеджменту: Підручник / за редакцією Є.Г. Бріхгема, - К.: Молодь, 2000.
10. Портер М. Стратегія конкуренції / Пер. з англ. – К.: АРД, 2006. – 387 с.
11. Пепа Т.В., Шокун В.В., Пішеніна Т.І. Основи фінансового менеджменту. Навчальний посібник для дистанційного навчання. - К.: Ун-т "Україна", 2008
12. Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту. Навчальний посібник. - 2-е вид. - К.: Скарби, 2004
13. Степанова Г.Н. Стратегический менеджмент. Планирование на предприятии: учеб. пособ. / Г.Н. Степанова. – М.: Изд-во МГУП, 2001. – 136 с.
14. Старовойтов М.К. Практический инструментарий организации управления промышленным предприятием / М.К. Старовойтов, П.А. Фомин. – М.: Высшая школа, 2002. – 235 с.
15. Савчук В.П. Стратегии и технологи управления финансами предприятия / В.П. Савчук // Корпоративный менеджмент. – 2008. – № 5. – С. 23–37.
16. Сладкевич В.П. Стратегічний менеджмент організацій: Підруч. для студ. вищ. навч. зал. – К.: ДП „Видавничий дім „Персонал”, 2008. – 496 с.
17. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник / М.О. Данилюк, В.І. Савич. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.
18. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник / за редакцією проф. Г.Г. Кірейцева. – Київ: ЦНЛ 2002.
19. Фінансовий менеджмент: Підручник / Г.О. Крамаренко, О.Є. Чорна. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006.
20. Фінансовий менеджмент: Підручник / за редакцією проф. А.М. Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2005.
21. Фінанси підприємств: підручник / А.М. Поддерьогін, Л.Д. Буряк, А.М. Павліковський, О.В. Павловська, В.3. Потій, А.П. Куліш, О.О. Терещенко, Н.П. Шульга, С.А. Булгакова; керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін – 3-тє вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 460 с.
22. Фінанси підприємств. Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. - К.: КНЕУ, 2001. – 369 с.
23. Хоменко Л.М. Формування стратегічних фінансових рішень спільних підприємств нафтопереробної галузі / Л.М. Хоменко, О.В. Горпинченко // Економічні науки. – 2007. – № 2–4. – С. 67–69.
24. Шершньова З.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 412 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.