15 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ№ роботи: 1269
розділ: Менеджмент
тип: Курсова робота
об'єм: 35
винагорода автору: 90 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .......3
РОЗДІЛ 1 МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ.................. .............................. .6
1.1. Уточнення основних понять дослідження систем мотивації персоналу на підприємстві.................. .............................. .............................. .............................. .....6
1.2. Стан наукової розробки проблематики дослідження систем мотивації персоналу на підприємстві.................. .............................. .............................. ...........8
1.3. Методологія дослідження систем мотивації персоналу на підприємстві.....11
РОЗДІЛ 2 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ СИСТЕМ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ.................. .............................. .......................16
1.2 . Механізм мотивації персоналу на підприємстві: сутність і зміст……….....16
2.2. Сучасні методи мотивації..................... .............................. .............................. .19
РОЗДІЛ 3 ПРАКСЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ СИСТЕМ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ.................. .............................. .......................23
3.1 . Виділення ускладнень та недоліків в функціонуванні системи мотивації персоналу на прикладі Київського АТ „Оболонь”..................... ............................23
3.2. Рекомендації щодо удосконалення системи мотивації персоналу на підприємстві.................. .............................. .............................. .............................. ...27
ВИСНОВКИ............... .............................. .............................. .............................. ......31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ...........33
   
Список літератури

1. Кодекс законів про працю України від 10.12.71 № 322-VII
2. Закон України "Про оплату праці" / Закони України.  К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України.  1997.  Т.8.  С. 211.
3. Концепція дальшого реформування оплати праці в Україні / Схвалено Указом Президентом України від 25 грудня 2000 р. № 1375/2000 // Урядовий кур'єр.  2000.  № 4.  С. 9-10.
4. Афонин А.С.  Основы мотивации труда: организационно-экономические аспекты: Учебное пособие. – К.: МЗУУП. – 1994. – 304 с.
5. Скударь Г.М. Управление конкурентоспособностью крупного акционерного общества: проблемы и решения.  К.: Наук. думка, 1999.  496 с.
6. Мотивация к труду в условиях перехода к рынку / Г.М. Скударь, В.А. Панков, А.Л. Еськов и др.  Киев: Техника, 1995.  114 с.
7. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного.  К.: КНЕУ, 2000.  С. 274 – 403.
8. Вовканич С. Структура та особливості мотивації зайнятості // Економіка України.  2002.  № 3.
9. Зайцев Ю. Умови відновлення мотиваційної природи заробітної плати в перехідній економіці України // Економіка України.  2002.  № 8.
10. Єськов О. Мотивація і стимулювання праці // Економіка України. - 2001.- №2
11. Дмитренко Г. Нові інструменти мотивації // Економіка України. - 1993. - № 5.
12. Пивоварник Я. Співпраця як складова системи мотивування на підприємстві // Україна: аспекти праці.  2002.  № 2.
13. Черватюк О. Заробітна плата в механізмі мотивації трудової діяльності працівників (на прикладі підприємств Житомирщини) // Україна: аспекти праці.  2002.  № 3.
14. Куликов Г. Підвищення реальної заробітної плати як провідний фактор мотивації праці в перехідній економіці України // Україна: аспекти праці.  2002. - № 6.
15. Міжнародна науково-практична конференція "Мотивація ефективної праці в ринковій економіці" // Україна: аспекти праці.  2002.  № 6.
16. Лагутін В. Реформа оплати праці стимулюючого типу: необхідність і перспективи // Україна: аспекти праці.  2000.  № 7.
17. Карін М. Зміст праці й методологічні проблеми його стимулювання // Україна: аспекти праці.  1999.  № 1.
18. Павловські Н. Та ін. Щодо посилення мотивації до праці // Україна: аспекти праці.  1999.  № 3.
19. Семикіна М., Паладій М. Стимулювання регламентованої й творчої праці: мотиваційний аспект // Україна: аспекти праці. 1999.  № 1.
20. Димлюк Н. Мотивація і поведінка людини в сфері праці // Україна: аспекти праці.  1997.  № 3-4.
21. Красноносова О.М. Проблеми матеріального стимулювання персоналу промислових підприємств // Фінанси України.  2002.  № 10.
22. Рябоконь В.П. Адаптація системи мотивації праці до умов ринку // Фінанси України.  2001.  № 5.
23. Кравчук І.І. Фактори матеріальної мотивації як необхідна передумова економічного зростання // Фінанси України.  2000.  № 5.
24. Соболев С.А. Трудовое законодательство и мотивация человека // Государство и право.  1995.  № 1.
25. Колотушкин В., Белкин В. Зарплата как зеркало результатов труда // Человек и труд.  2001.  № 3.
26. Комарова Н. Мотивация труда и повышение эффективности работы // Человек и труд.  1997.  № 10.
27. Ильина М. Мотивация персонала // Отдел кадров. – 1999.  № 14.
28. Оганесян А.С., Оганесян И.А. Оплата труда работников предприятий // Менеджмент в России и за рубежом. – 2002.  № 1.
29. Назарилев И.Р. Необходимость усиления мотивационных аспектов менеджмента для стран с трансформирующейся экономикой // Менеджмент в России и за рубежом. – 2000.  № 7.
30. Нечаюк Л.І., Телеш Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 348 с.
31. Орбан-Лембирк Л.Е. Психологія управління: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – 568 с. (Альма-матер)
32. Петюх В.М. Управління персоналом: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2000. – 469 с.
33. Руденко П.О., Романенко В.П. Системи технологій конспект лекцій. Чернігів. – 2002. – 155 с.
34. Старобинский З.Е. Как управлять персоналом. - 4-е изд., перераб. й доп. -М.: ЗАО «Бизнес-школа»: «Интел-Синтез», 1998. – 308 с.
35. Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. (Альма-матер). – с.319-347, 444-445.
36. Сухарський В.С. Менеджмент: Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2001. – с.190-195 (тема 5).
37. Травин В.В., Дятлов В.А. Основы кадрового менеджмента. -М.:Дело,1996.-336с.
38. Туризм и гостиничное хозяйство / под. ред. Чудновского А.Д. – М.: ТАНДЕМ, ЭКМОС, 2000. – 400 с.
39. Управление персоналом организации: Учебник/ Под ред. А.Я. Кибанова. -М.:ИНФРА-М, 1997. - 402 с.
40. Управление персоналом организации: Практикум: Учеб. пособие / Под ред. д.э.н., поф. А.Я. Кибанова. - М.: ИНФРА-М, 2002. – 296 с.
41. Управление персоналом: Учеб.-практ. пособие для студ.зкон.вузов й фак. спец. «Менеджмент» /Под ред. Кибанова А.Я. и др.-М: ПРИОР, 1999. – 302 с.
42. Храмов В.О., Бовтрук А.П. Основи управління персоналом: Навчально-методичний посібник. – К.: МАУП, 2001. – 112 с.
43. Х. Хекхаузен. Мотивация и деятельность: Т. 1: Пер. с нем. / Под ред. Б. М. Величковского. - М.: Педагогика, 1986. - 423 с.
44. Х. Хекхаузен. Мотивация и деятельность: Т. 2; Пер. с нем. / Под ред. Б. М. Величковского. - М.: Педагогика, 1986. - 375 с.
45. Х. Хекхаузен. Психология мотивации достижения / Пер. с англ. – СПб.: Речь, 2001. – 240 с.
46. Чалдини Р. Психология влияния. - СПб.: Питер, 2000.- 270 с.
47. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации: Учеб.-практ.пособие. - 3-є изд. перераб. и доп. - М: Біізнес-школа «Интел-Синтез», 1998. - 406 с.
48. Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. - М: НОРМА -ИНФРА. М, 1998. – 302 с.
49. Щекин Г.В. Основы кадрового менеджмента: Учебник. - 3-є изд;, перераб. и доп.-К: МАУП, 1999. – 347 с.
50. Ясинский В.Л. Нетрадиционные системы материального стимулирования труда. – Одесса: 1992. – 308 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.