15 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Споживчі властивості взуття (на прикладі Вишнівецької взуттєвої фабрики)№ роботи: 1265
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 42
винагорода автору: 90 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
1. Стан ринку взуття України....................... .............................. .............................. ..5
2. Характеристика споживчих властивостей взуття........................ ......................11
3. Вимоги нормативно-технічної документації до якості взуття........................ ..15
4. Аналіз споживчих властивостей та оцінка якості взуттєвої продукції Вишнівецької взуттєвої фабрики....................... .............................. ........................19
5. Шляхи підвищення якості продукції Вишнівецької взуттєвої фабрики....................... .............................. .............................. .............................. ......30
Висновки та пропозиції.................... .............................. .............................. .............38
Список використаних джерел........................ .............................. ............................40
Додатки..................... .............................. .............................. .............................. ........42

ВСТУП


Взуття займає провідне положення і є предметом першої необхідності. Воно призначене для захисту ніг людини від несприятливих дій зовнішнього середовища - холоду, надмірного нагріву, вологості, пилу, грязі, механічних пошкоджень, а також служить предметом прикраси людини.
Поки існує взуття, доти буде актуальною проблемою його якість та споживчі властивості.
Якість продукції (включаючи новизну, відсутність дефектів при виконанні, надійність в експлуатації) є одним з найважливіших компонентів завоювання й утримання позицій на ринку. Тому підприємства приділяють особливу увагу, забезпеченню високої якості продукції, установлюючи контроль на всіх стадіях виробничого процесу, починаючи з контролю якості використовуваної сировини і матеріалів і закінчуючи визначенням відповідності випущеного продукту технічним характеристикам і параметрам не тільки в ході його іспитів, але й в експлуатації.
Споживні властивості взуття формуються в процесі розробки конструкції і моделі, залежать від точності виконання технологічних операцій, ретельності обробки взуття, у тому числі й маркування. Безумовно, на збереженість властивостей взуття впливають упакування, умови транспортування і зберігання виробів. Проте зручність і довговічність взуття залежать насамперед від тих матеріалів, з яких вони виготовлені. Саме вони визначають і зовнішній вигляд взуття.
Якість взуття має вирішальне значення на конкретному ринку взуття. Визначення факторів, що впливають на конкурентоспроможність даного товару, зокрема його споживчі властивості, безпечність, відповідність нормативним документам, умовам договорів, за якими воно закуповувалося, є необхідною складовою функціонування сучасних спеціалістів.
Об’єктом дослідження роботи є Вишнівецька взуттєва фабрика, предметом – коло питань, що стосуються споживчих властивостей та оцінки якостей взуттєвих товарів.
Метою курсової роботи – аналіз споживчих властивостей та оцінка якості взуттєвих товарів. Для досягнення мети в даній роботі необхідно було визначити наступні завдання:
- вивчити споживчі властивості взуття;
- навести класифікацію взуття;
- окреслити основні вимоги до якості взуття;
- провести аналіз ринку взуття в Україні;
- здійснити експертиза якості взуття;
- запропонувати шляхи підвищення якості продукції на Вишнівецькій взуттєвій фабриці;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ


За цільовим призначенням взуття поділяють на побутове, спортивне, спеціальне, ортопедичне і профілактичне.
Споживні властивості взуття формуються в процесі розробки конструкції і моделі, залежать від точності виконання технологічних операцій, ретельності обробки взуття, у тому числі й маркування.
До споживних властивостей взуття належать естетичні, ергономічні властивості та надійність.
Якість продукції (включаючи новизну, відсутність дефектів при виконанні, надійність в експлуатації) є одним з найважливіших компонентів завоювання й утримання позицій на ринку. Тому підприємства приділяють особливу увагу, забезпеченню високої якості продукції, установлюючи контроль на всіх стадіях виробничого процесу, починаючи з контролю якості використовуваної сировини і матеріалів і закінчуючи визначенням відповідності випущеного продукту технічним характеристикам і параметрам не тільки в ході його іспитів, але й в експлуатації.
Оцінка рівня якості взуття неможлива без вивчення його властивостей, визначення одиничних показників та проведення необхідних досліджень під час експлуатації.
Отже, взуття вітчизняного виробництва, яке реалізується на ринку України:
- має незадовільну якість, а досить високий попит на неї на внутрішньому ринку свідчить про недосвідченість та непоінформованість споживача;
- не відповідає вимогам стандартів, які діють в Україні;
- дешева контрабандна та контрафактна продукція складає на сьогоднішній день до 70% внутрішнього ринку взуття і витісняє вітчизняну, яка має високу собівартість.
Підсумовуючи вищесказане, можна внести наступні рекомендації:
– активно проводити жорсткий контроль якості взуттєвої продукції на усіх ланках виробництва та реалізації продукції;
– інвестувати кошти у розвиток новітніх технологій у взуттєвому виробництві, які могли б знизити вартість продукції;
– держава повинна взяти контроль над проблемою поставки контрабандної продукції і поступово, залежно від нарощення потужностей вітчизняними підприємствами, скорочувати та перекривати поставки нелегальної продукції в Україну.
Згідно з поставленою метою було проведено товарознавчу оцінку взуття Вишнівецької взуттєвої фабрики. У результаті дослідження було визначено, що маркування та упаковка відповідає всім вимогам стандарту ГОСТ 7296-2003. Під час дослідження взуття на дефектність недопустимих дефектів не було виявлено. Але взуттєва продукція вітчизняних підприємств має низку допустимих дефектів, значення яких перевищує допустимі норми стандартів.
Для вдосконалення рівня якості продукції досліджуваного підприємства нами було запропоновано впровадити ситему якості продукції. Економічна ефективність від впровадження системи якості очікується за рахунок зниження підвищення якості продукції, зростання попиту на продукції.
   
Список літератури

1. Балабанова Л.В. Маркетинг. Підручник. Донецьк: 2002.— 562 с.
2. Балабанова Л.В. та інші. Маркетинговий менеджмент: навчальний посібник для вузів.— Донецьк: АСНА, 1998.— 146 с.
3. Балабанова Л.В., Германчук A.M. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика. — Навчальний посібник.— К.: ВД "Професіонал", 2004.— 288 с.
4. Баширов И.Х. Коммерция: учебное пособие.— Донецк, 1994.
5. Баширов И.Х. Коммерческая деятельность на рынке товаров
и услуг.— Донецк: ДКИ, 1993.
6. Бланк И.А. Торговый менеджмент.— К.: Украинско-Финский
институт менеджмента и бизнеса, 1997.— 408 с.
7. Месяченко В.Т., Кокошинская В.И. Товароведение: Учеб. - М.: Экономика, 1997. - 415 с.
8. Панкратов Ф.Г. и др. Практикум по коммерческой деятельности: Учебное пособие.— М.: Информационно-аналитический центр "Маркетинг", 1999. — 248 с.
9. Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К. Коммерческая деятельность:
Учебник для высших и средних специальных учебных заведений.— М.: Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 1996.—328 с.
10. Пигунова О.В., Аниськова О.Г. Стратегия коммерческой деятельности предприятия розничной торговли.— М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2002.— 117с.
11. Пікус Р.В. Управління інвестиційними ризиками // Фінанси України. – 2001. - №11. – С. 105 – 109.
12. Товарознавство/За ред. А. Д. Волини. – К.: Либідь, 2004. – 462 с.
13. Трачук М. Г. Маркетинг. – К.: КНЕУ, 2005. – 321 с.
14. Фролова В. Отраслевой обзор производителей обуви // Бизнес, № 49 (412), 2000. - стр.34-37.
15. Шишкін Е. В. Товарознавство. – К.: Знання, 2005. – 558 с.
16. Шепелев А. Ф., Кожухова О. И. Товароведение и экспертиза. Учебное пособие.- Ростовна-Дону, 2001. – 366 с.
17. Шуляк П.Н. Ценообразованиє: Учебно-практическоє пособиє.- 3-є изд. – М.: Издательский Дом „Дашков и К”.; 2000.-192 с.
18. Ярчук О. Р. Товарна політика підприємства. – К. : МАУП, 2007. – 126 с.
19. Чечеткина Н.М., Путилина Т.И. Горбунова В.В. Товарная экспертиза. Серия “Учебники и учебные пособия”. Ростов н/Д: “Феникс”, 2000.
20. http://www.ukrstat.gov.ua/
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.