27 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Дивідендна політика підприємства№ роботи: 1263
розділ: Фінанси
тип: Курсова робота
об'єм: 43
винагорода автору: 90 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
1. Теоретичні аспекти управління дивідендною політикою підприємства...........5
1.1. Поняття дивідендної політики...................... .............................. ........................5
1.2 . Основні теорії дивідендної політики...................... .............................. ..............8
1.3. Види дивідендної політики...................... .............................. ............................13
2. Аналіз дивідендної політики на акціонерному товаристві публічного типу „Укрелектроапарат”............ .............................. .............................. ..........................20
2.1. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства.................. ..........20
2.2. Аналіз прибутку та рентабельності підприємства.................. ........................23
2. 3. Аналіз вартісних показників цінних паперів підприємства.................. .........27
3. Шляхи вдосконалення управління фінансами акціонерного товариства........31
Висновки .............................. .............................. .............................. ..........................38
Список використаних джерел........................ .............................. ............................40
Додатки..................... .............................. .............................. .............................. ........43
   
Список літератури

1. Господарський кодекс України від 1.01.2004 року.
2. Закон України “Про господарські товариства” від 19. 09. 1991 р. № 1576- ХІІ
3. Закон України “Про акціонерні товариства ” вiд 17.09.2008 № 514-VI
4. Акціонерна власність в умовах ринкової трансформації економіки України : Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.01.01 /С.І. Кудин С.І. Кудин ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2003. — 20 с. — укp.
5. Бланк И.А. Стратегия и тактика управлення финансами. – К.: ИТЕМлтд, АДЕФ-Украина, 1996. – 534 с.
6. Бланк И.А. Управление прибылью. – К.: «Ника-Центр», 1998. – 544 с.
7. Бойко О. Корпоративне управління: нормативи та практика // Цінні папери України. – 1999. - №48. – С. 3.
8. Вплив внутрішньої організації управління на позицію корпорації на фондовому ринку / Е.Н. Коренєв // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 123-124.
9. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.:ВД «ІНЖЕК», 2003 р. – 240 с.
10. Грідчина М.В. Корпоративні фінанси (зарубіжний досвід і вітчизняна практика): Навч. посіб. –2-ге вид., стереотип. –К.:МАУП, 2002. –232 с.
11. Державне регулювання розвитку фондового ринку в Україні: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Р.Є. Демчак; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2005. — 20 с.
12. Десятнюк О.М. Дивідендна політика: формування й аспекти оподаткування // Фінанси України. – 2003. - №2. – С. 21-27.
13. Дивідендна політика як складова сучасної моделі корпоративного розвитку: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Наталія Георгіївна Пігуль; Українська академія банківської справи. — Суми, 2002. — 19 с.
14. Дивідендна політика як складова сучасної моделі корпоративного розвитку : Дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Наталія Георгіївна Пігуль; Українська академія банківської справи. — Суми, 2002. — 214 с.
15. Задихайно Д.В., Кібенко О.Р., Назарова Г.В. Корпоративне управління: Навчальний посібник. –Х.:Еспада, 2003. –688 с.
16. Клоченок Л.В. Методичні підходи до обґрунтування рівня дивідендних виплат // Регіональні перспективи. – 2000. - №2-3. – С. 243-245.
17. Ковалев В.В. Финансовый анализ .– М.: Финансы и статистика, 1998. – 511 с.
18. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни- X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. -208 с.
19. Концепція розвитку корпоративного управління в Україні (проект) // Цінні папери України. – 2001. - №34. – С.10.
20. Лудченко Я.О. Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів: Навчальний посібник. –К.:Ельга, Ніка-Центр, 2004. –208 с.
21. Матеріали серверу Державного комітету статистики [http://www.ukrstat.gov.ua]
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.