24 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Планування, стадій та процедури фінансового аудиту№ роботи: 1226
розділ: Аудит
тип: Курсова робота
об'єм: 38
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ…………..................... .............................. .............................. ..........………..3
1. Теоретичні основи фінансового аудиту........................ .............................. ......5
1.1. Сутність фінансового аудиту........................ .............................. ....................5
1.2. Планування аудиту........................ .............................. .............................. .....10
2. Організація процесу здійснення фінансового аудиту…....................... .........14
2.1. Стадії фінансового аудиту........................ .............................. .......................14
2.2 . Види процедур аудиту........................ .............................. .............................1 8
3. Фінансова звітність, як основа проведення фінансового аудиту..................29
3. 1.Склад, призначення та основні принципи фінансової звітності.................29
3.2.Шляхи спрощення проведення процедури фінансового аудиту на основі вдосконалення фінансової звітності підприємства…................. .......................31
Вис новки......................... .............................. .............................. ...........................34

Список використаних джерел……………................... .............................. ....….36
   
Список літератури

1. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 p. № 996-XIV.
2. Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419.
3. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.97р. №283/97-ВР // Бухгалтерія. – 2005. – №41. – С.83–152.
4. Закон України "Про аудиторську діяльність". N 3125 - XII від 22. 04. 93 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 23, ст.243.
5. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій”, Затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 №291 // (http://www.dtkt.com.ua/docume nts/dovidnyk/plan_rah/plan-u.h tml);
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", Затверджено наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. №87 // (http://www.dtkt.com.ua/docume nts/dovidnyk/nsbo/32temd1.htm) .
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", Затверджено наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. №87 // (http://www.dtkt.com.ua/docume nts/dovidnyk/nsbo/49sc3.html).
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", Затверджено наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. №87 //(http://www.dtkt.com.ua/docu ments/dovidnyk/nsbo/50sc3.html ).
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", Затверджено наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. №87 // (http://www.dtkt.com.ua/docume nts/dovidnyk/nsbo/51sc4.html).
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", Затверджено наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. №87 // (http://www.dtkt.com.ua/docume nts/dovidnyk/nsbo/52sc3.html).
11. Алборов Р.А. Аудит в организациях промышленности, торговли и АПК: Учеб. пособ. /Р.А. Алборов — 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Дело и Сервис, 2000.
12. Алборов Р.А. Аудит в организациях промышлености, торговли и
АПК. - М.: Изд-во Дело и Сервис, 1998. - 464 с.
13. Аренс Э.А., Лоббек Дж. К. Аудит /Ред. Я.В. Соколов - М.: Финансы и статисика, 1995. - 558с. - Серия по бухучету и аудиту UNCTC.
14. Артемьева Е.В., Савруков Н.Т. Основы аудита: Конспект лекций /Артемьева Е.В., Савруков Н.Т. - СПб: Политехника, 1999.
15. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106. „Облік і аудит”. За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця – Житомир: ПП “Рута”, 2004. – 416 с.
16. Аудит предприятия. Методология аудиторской проверки хозяйственно-финансовой деятельности предприятия: Учеб. Пособие/ Сост. В.В. Житецкий, Н.Н. Кудрявцев. – М.: Дело, 2006. – 448 с.
17. Аудит. Монтгомери / Ф.Л. Дефлиз, Г.Р. Дженик, В.М. О'Рейлли, М.Б. Хирш; СМ. Бычков (пер. с англ.); Я.В. Соколов (ред. пер). - М.: Аудит ЮНИТИ, 1997. - 542с.
18. Аудит: Конспект лекцій /О. А. Петрик (укл.): Міжнар. наук.-техн. ун-т.- К., 1995. - 164с.
19. Аудит: Практическое пособие /А. Кузьминский, Н. Кужельный, Е. Петрик, В Савченко и др.; Под ред. А. Кузьминского. - К.: Учетинформ, 1996. - 283с.
20. Бурцев В. Деятельность внутренних аудиторов и внутренних ревизоров: сравнительные аспекты // Аудитор. - 1999. - № 1-2. - С. 31-33.
21. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту: Підручник. – К.: ПП “Влад і Влада”, 1996. – 320 с.
22. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту: Підруч.: Пер. з англ..- К.: Молодь, 1997. – 1000с.
23. Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський фінансовий облік: Конспект лекцій.- Житомир: ЖІТІ, 2001. – 288 с.
24. Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. – 4-е вид. доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 688 с.
25. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. Посібник. – 6-те вид. – К.: А.С.К., 2002. – 266 с.
26. Крайник О.П., Клепникова З.В. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Львів: Державний університет “Львівська політехніка”. Київ: “Дакор”, 2000, – 260 с.
27. Кулаковська Я. П., Піча Ю. В. Основи аудиту: Навч. посіб. для студ. вищих закладів освіти. – К.: “Каравела”; Львів: “Новий світ – 2000”, 2002. – 504 с.
28. Ловінська Л.Г., Жилкіна Л.В., Голенко О.М. та ін. Бухгалтерський облік: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2002.- 370 с.
29. Нікбахт Е., Гроппеллі А. Фінанси: Пер. з англ. – К.: Основи, 1993. – 383 с.
30. Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 628 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.