18 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Напрямки розвитку та вдосконалення підприємств по наданю послуг маркетингово характеру№ роботи: 1201
розділ: Маркетинг
тип: Дипломна робота
об'єм: 112
винагорода автору: 220 грн

Зміст:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи управління підприємством по наданню послуг маркетингового характеру
1.1. Принцип роботи підприємства по наданню маркетингових послуг на засадах маркетингу
1.2. Особливості організаційної структури управління підприємств по наданню маркетингових послуг
1.3. Методологія та інструменти оцінювання ефективності надання послуг
Розділ 2. Аналіз організації роботи
2.1. Характеристика організаційної структури компанії
2.2. Аналіз конкурентного середовища на ринку маркетингових послуг
2.3. Аналіз портфеля маркетингових послуг компанії «Х»
Розділ 3. Шляхи розвитку та вдосконалення діяльності маркетингової компанії «Х»
3.1. Маркетингова програма залучення нових клієнтів.
3.2. Практична апробація запропонованої маркетингової програми
3.3. Реалізація програми залучення нових клієнтів.
ВИСНОВКИ
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
   
Список літератури

1. Бєлявцев М. І., Іваненко Л. М. Маркетинг: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 328 с.
2. Балабанова Л. В. Маркетинг: Підручник. – 2-ге вид., перероб. І доп. – К.: Знання-Прес, 2004. – 645 с.
3. Бондаренко І. В., Дубницький В. І. Сучасний маркетинг: Навчальний посібник. – Д.: Юго-Восток, 2002. – 324 с.
4. Багиев В. І., Тарасевич О. П. Маркетинг: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2002. – 268 с.
5. Гаркавенко С. С. Маркетинг: Підручник. – К.: Лібра, 2002. – 712 с.
6. Котлер Ф. Основи маркетинга. – М.: Прогресс, 1990. – 1054 с.
7. Крамаренко В. І. Маркетинг: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 1257 с.
8. Парсяк В.Н., Рогов Г.К. Маркетингові дослідження: Навчальний посібник. – Х.: Олді-плюс, 2004. – 200 с.
9. Прауде В. Р., Білий О. Б. Маркетинг: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1994. 255 с.
10. Багрова І.З., Нефедова О.Р. Складові та фактори конкурентоспроможності // Вісник економічних наук України. - 2007. - №1. - с. 11-16.
11. Барабась Д.О. Концепція ключових факторів успіху підприємств як методологічна основа дослідження їх конкурентоспроможності // Проблеми науки. – 2005. -№ 11.-С.52-55.
12. Барзенов С.В. Створення та розвиток конкурентних переваг в компанії в сучасних умовах //Держава і регіони. – Запоріжжя. – 2006. - №4. –с. 35-37.
13. Буділовська Л.Т. Аналіз поняття “конкуренція” // Держава та регіони. – Запоріжжя. – 2006.- №4. – с. 421-423.
14. Бур В.П. Концепция устойчивого конкурентного преимущества // Проблемы теории и практика управления. – 2004.- №4.- с. 107-113.
15. Гаврилюк С. Ф. Стратегія підприємства. - К.: КНЕУ, 2005. - 324с.
16. Гайдук В.А. Розвиток теорії конкурентних переваг // Інвестиції: практика та досвіт. – К. – 2007. - №2. – с. 20-23.
17. Геєць В. В. Характер перехідних процесів до економіки знань // Економіка України. - 2004. - №5. - с. 4-13.
18. Ефимова М. Р., Петрова Е.В., Румянцева В.Н. Общая теория статистики. М.: ИНФА-М, 1998. – 416с.
19. Косянчук Т.Ф., Лук’янова В.В., Майорова Н.І., Швид В.В. Економічна діагностика: Навчальний посібник/За заг. ред. Т.Ф. Косянчук – Львів: Новий Світ – 2000, 2007.- 452 с.
20. Минцберг Г.,Альстрэнт Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий / Пер. с англ. под. ред. Ю.Н. Каптуревского. – СП.:Изд-во “Питер”, 2000. – 336 с.
21. Наливайко А. П. Теорія стратегії підприємства: сучасний стан та перспективи розвитку: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001, 227с.
22. Оберемчук В. Ф. Стратегія підприємства: Короткий курс лекцій. К: МАУП, 2000. – 128 с.
23. Омельяненко Т.В. Ключові конкурентні переваги: еволюція та діалектика // Тези доповіді, опубл. у зб. "Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Теорія управління організацією: стан та перспективи", Київ-Трускавець. - К.: НТУУ, 2000.
24. Пастернак-Таранущенко Г.Ф, Рожок В. Т. Конкуренция. К., ЦУЛ, 2002 – 322с.
25. Позняк С.В. Актуальні проблеми економіки//Конкурентні переваги і конкурентоспроможність. - К. - 2002. - №1 – с. 50-54.
26. Портер М.Е. Международная конкуренция. – М: Международные отношения, 1993. – 896 с.
27. Портер М.Е. Стратегія конкуренції. Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів / А. Олійник ( пер. з англ.). – К.: Основи, 1998. – 390 с.
28. Рясних Є. Г. Основи фінансового менеджменту. Навчальний посібник – К.: Скарби, 2003. – 238с.
29. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства. Навчальний посібник – К.: Знання, 2004. – 654с.
30. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. – 2-ге вид., стер. – К.: АЛЕРТА, 2003. – 485с.
31. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управления. – Москва: ИНФРА-М.–2002 -312с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.