17 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Формування амортизаційної політики підприємства№ роботи: 120
розділ: Економіка підприємства
тип: Курсова робота
об'єм: 36 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ 3
1. Теоретичні аспекти амортизаційної політики підприємства 5
1.1. Механізм відтворення основних засобів 5
1.2. Методи розрахунку амортизації основних фондів 11
2. Аналіз амортизаційної політики на прикладі ВАТ „Пригма-Прес” 16
2.1. Загальна характеристика підприємства 16
2.2. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності 19
2.3. Аналіз відтворення та технічного стану основних фондів підприємства 23
3. Практичні проблеми управління відтворенням основних фондів на підприємстві 29
Висновки 32
Список використаної літератури 35
Додатки 36
   
Список літератури

1. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України згідно постанови ВР №325/94 - ВР від 28.12.94. Із змінами внесеними згідно із законом №1559 - III ( 1559 - 14 ) від 16.03.2000.
2. Балабанов И.Т. основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? - М.:Финансы и статистика, 1995. - 384с.
3. Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия: Учебное пособие. - М.:ИЭП, 1996. - 128с.
4. Економіка підприємства: Підручник. - В 2т. т1 / За ред. С.Ф.Покропивного. - К.: Вид-во" Хвиля - Прес ", Донецьк: Мале підприємство" Поиск ", Т-во книголюбів,2003. - 400с.
5. Ластовецкий В.О., Миронюк О.В. Ефективність господарювання і оцінка, аналіз, фактори, резерви. - Чернівці,1999. - 90с.
6. Коробов М.Я. Фінансово - економічний аналіз діяльності підприємств: Навчальний посібник. - К.: Т-во " Знання ", КОО, 2000. - 388с.
7. Коробов М.Я. Фінанси промислового підприємства: Підручник. - К.: Либідь, 1995. - 160с.
8. Котенко Л.Н., Чебанов Н.В. Учет основных фондов и нематериальных активов. - К.:ЦСП" Компас ",1996. - 144с.
9. Мазаракі А.А. Економіка торговельного підприємства. Підручник для вузів. - К.: " Хрещатик ",1999. - 800с.
10. Нуреев Р.М. Основы экономической теории: Микроэкономика: Учебник для вузов. - М.: Высшая школа, 1999. - 447с.
11. Производственный потенциал: обновление и использование / Н.И.Иванов. - К.: Наукова думка,1989. - 256с.
12. Радионова В.М., Федотова М.А. Финансовая устойчивость предприятия в условиях инфляции. - М.: Перспектива,2002. - 98с.
13. Унковская Т.Е. Финансовое равновесие предприятия. - К.: Генеза, 1997. - 328с.
14. Ушакова Н.М., Лігоненко Л.О. Фінанси підприємства: Опорний конспект лекцій. - К.: Видавничий центр КДТЕУ. Друкарня ВЦ КДТЕУ,2002. - 120с.
15. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов / Г.Б.Поляк, И.А.Акодис, Т.А.Краева и др.; Под ред. проф. Г.Б.Полякова. - М.: Финансы, ЮНИТИ,1997. - 518с.
16. Финансы предприятий: Учебное пособие / Е.И.Бородина, Ю.С.голикова; под ред. Е.И.Бородиной. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ,1995. - 208с.
17. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. проф. О.И.Волкова. - М.: ИНФРА - М,1997. - 416с.
18. Экономика предприятия: Учебник для вузов / В.Я.Горфинкель, Е.М.Купряков, В.П.Прасолова и др.; Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. Е.М.Купрякова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. - 367с.
19. Безуглий А. Про вилучення амортизаційних відрахувань підприємств // Економіка України. - 1999. - №5. - с.36 - 43
20. Безуглий А. Про вилучення частини амортизаційних відрахувань та використання потужностей підприємств // Економіка України. - 2000. - №1. - с.34 - 40
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.