17 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Організація роботи супермаркету№ роботи: 12
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 41
винагорода автору: 130 грн

Зміст:

Вступ
1. Роль сучасних типів магазинів у розвитку конкуренції
2. Коротка організаційно-економічна характеристика супермаркету «Фуршет»
3. Аналіз та оцінка товарного асортименту супермаркету «Фуршет»
4. Вибір та аналіз постачальників товарів
5. Шляхи удосконалення роботи супермаркету «Фуршет» в умовах ринку
Висновки
Список використаних джерел

Реферат

Об’єкт дослідження курсової роботи - господарська діяльність супермаркету «Фуршет», предметом – процеси, що стосуються організації роботи супермаркетів та шляхів їх удосконалення.
Мета курсової роботи - визначення особливостей організації роботи супермаркету та напрямів її удосконалення на прикладі супермаркету «Фуршет».
Завдання курсової роботи:
- здійснено науковий аналіз праць відомих фахівців щодо даного питання;
- розглянуто підприємство торгівлі, як суб’єкт ринкових відносин;
- проаналізовано значенняь сучасних магазинів для розвитку конкуренції;
- проведено організаційно-економічну характеристику супермаркету "Фуршет";
- здійснено оцінку товарного асортименту;
- проаналізовано товаропостачання товарів до супермаркету та вибір постачальників;
- запропоновано шляхи вдосконалення діяльності досліджуваного підприємства;
- узагальнено матеріал та зроблено висновки.
Для всеохоплюючого та поглибленого агналізу в курсовій роботі застосовані такі методи:
- абстракції;
- узагальнення;
- індукції;
- дедукції;
- синтезу;
- техніко-економічного аналізу;
- експертних оцінок;
- метод профілів;
- матричного аналізу та інші.
Інформаційною базою виступають чинні нормативно-правові акти України, монографії та підручники, наукові праці, періодика, а також фінансова та статистична звітність підприємства та договори.


Додатки…………………… …………………………………… ………………...41
   
Список літератури

1. Академия рынка: Маркетинг / Пер с франц. А. Дайан, Ф. Букерель, Р.Ланкар и др.; Науч. ред. А.Г.Худокормов.— М.: Экономика, 1993.-572 с.
2. Альбеков А.У, Федько В.П., Митько О.А. Логистика коммерции. Серия "Учебники, учебные пособия". Ростов-на-Дону: Феникс, 2001.—512 с.
3. Балабанова Л. В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция.—
М.: Экономика, 1990.—206 с.
4. Балабанова Л.В. та інші. Маркетинговий менеджмент: навчальний посібник для вузів.— Донецьк: АСНА, 1998.— 146 с.
5. Балабанова Л.В., Германчук A.M. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика. — Навчальний посібник.— К.: ВД "Професіонал", 2004.— 288 с.
6. Бланк И.А. Торговый менеджмент. - К: Украинско - Финский институт менеджмента и бизнеса, 2001. - 408 с.
7. Бланк И.А. Управление торговым предприятием. - К: Украинско- Финский институт менеджмента и бизнеса, 2001 - 501 с.
8. Брагин Л.А. Торговое дело - экономика и организация. - М, ИНФРА - М, 2003 - 576 с.
9. Валевич Р. П., Давыдова Г. А. Экономика торгового предприятия.: учебное пособие. - Минск, 1996. - 294 с.
10. Виноградова С.Н. Коммерческая деятельность. - Мн.: Вышейшая школа, 2006. - 328 с.
11. Гребнев А. И. Экономика торгового предприятия. Учебник - М: Экономика 2003. - 207 с.
12. Дашков Л.П., Памбухчьянц В.К. Коммерция и технология торговли. - М.: ИД Дашков и Ко, 2005. - 697 с.
13. Дудла, І.О. Захист прав споживачiв: навч. посiб. / I.О. Дудла . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2007. - 448 с.
14. Жукова Т.Н. Коммерческая деятельность. - М.: Вектор, 2006. - 256 с.
15. Каплина С.А. Организация коммерческой деятельности. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. - 447с.
16. Лебедева С. Н. Экономика торгового предприятия: Учебное пособие - Минск: Новое знание. 2001. - 421 с.
17. Настiльна книга працiвника торговельного пiдприємства: Збiрник систематизованого законодавства / уклад. О. Вiтковська . – Х. : Фактор, 2006. - 448 с.
18. Осипова Л.В., Синяева М.В. Основы коммерческой деятельности. Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2001. - 381 с.
19. Основы предпринимательской деятельности: маркетинг / Под.ред. проф. В.М. Власовой. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 328с.
20. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность. - М.: ИД Дашков и Ко, 2005. - 504 с.
21. Поповцева Ф.П. Коммерческая деятельность: Учебник. - М.: Инфра-М, 2005. - 248 с.
22. Передерієв, Є.П. Право мiжнародної торгiвлi i полiсистемна структура правового регулювання / / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2006. - N6. - С.97-101
23. Рацкий К.А. Экономика предприятия: М: ИВЦ " Маркетинг ", 2003. - 696с.
24. Рассомахіна, О. Процедура реєстрацiї торговельних марок в Українi : примусова втрата прав заявника / / Пiдприємництво, господарство i право. - 2007. - N8. - С.28-31.
25. Синяева И.М. Коммерческая деятельность в сфере товарного обращения. - М.: ЮНИТИ, 2005. - 367 с.
26. Фридман А.М. Экономика торговой деятельности потребительского общества: Учебное пособие. - М: Экономика, 1999. - 352 с.
27. Экономика торговли: Учебник для вузов / авторский коллектив, руководитель Б. А. Соловьев. - М.: Экономика, 2002. - 308 с.
28. Экономика торгового предприятия: Учебник для торговых вузов - М: Экономика, 2001. - 365 с..
29. Экономика торгового предприятия: Учебное пособие - Ростов-на-Дону: «Феникс» 2001. - 294 с..
30. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. О. И. Волкова. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 371 с.
31. Экономика и организация деятельности торгового предприятия: Учебное пособие / Под ред. А. И. Соломатина. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 426 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.