24 . 05 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Організаційно-економічна характеристика ВАТ „Красилівський машзавод”№ роботи: 1197
розділ: Звіти з практики
тип: Курсова робота
об'єм: 87
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
Розділ 1. Організаційно-економічна характеристика підприємства………….….5
Розділ ІІ. Аналіз системи бухгалтерського обліку........................ .........................14
2 .1. Облік власного капіталу і забезпечення зобов’язань................... ...................14
2.2. Облік довгострокових зобов’язань................... .............................. ..................17
2.3. Облік поточних зобов’язань................... .............................. .............................1 9
2.4. Облік праці та заробітної плати......................... .............................. .................22
2.5. Облік необоротних активів....................... .............................. ...........................26

2.6. Облік запасів....................... .............................. .............................. ....................29
2.7. Облік коштів, розрахунків та інших активів....................... .............................3 2
2.8. Облік доходів і результатів діяльності.................... .............................. ...........33
2.9. Облік витрат діяльності.................... .............................. .............................. .....36
2.10. Облік формування собівартості продукції..................... .............................. ..40
2.11. Фінансова звітність..................... .............................. .............................. .........42
Розділ ІІІ. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства………….45
3.1. Аналіз виробництва і реалізації продукції..................... .............................. ....45
3.2. Аналіз виробничих ресурсів і організаційно-технічного рівня підприємства.................. .............................. .............................. .............................. ..46
3.3. Аналіз витрат на виробництво продукції..................... .............................. ......53
3.4. Аналіз фінансових результатів і рентабельності................ .............................5 5
3.5. Аналіз фінансового стану підприємства.................. .............................. .........58
Розділ IV. Контроль та ревізія....................... .............................. .............................6 3
4.1. Контроль і ревізія грошових коштів та банківських операцій...................... .63
4.2. Контроль і ревізія розрахункових операцій...................... .............................. .65
4.3. Контроль і ревізія основних засобів та нематеріальних активів..................69
4 .4. Контроль і ревізія матеріальних запасів....................... .............................. .....71
4.5. Контроль і ревізія використання трудових ресурсів та фонду оплати праці......................... .............................. .............................. .............................. .........73
4.6. Контроль і ревізія собівартості продукції та її реалізації.................... ...........77
4.7. Контроль і ревізія власного капіталу та зобов’язань................... ...................78
Висновк и............................. .............................. .............................. ...........................82

Список використаних джерел........................ .............................. ............................84
Додатки..................... .............................. .............................. .............................. ........87
   
Список літератури

1. Аудит: Практическое пособие / А. Кузьминский, Н. Кужельный, Е. Петрик и др.; под ред. Д. Кузьминского. — К.: Учетинформ, 1996. — 283 с.
2. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту: Підручник. — К.: Вища школа, 1994. — 364с.
3. Белобжецкий Й.А. Ревизия и контроль в промышленности. Учеб. пособие. — М.; Финансы и статистика. 1987. — 294 с.
4. .Вказівки про склад і порядок заповнення облікових регістрів малими підприємствами. Затверджені наказом Мінфіну України 31 травня 1996 р. №112.
5. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в системе управления предприятием. — К.: Ваклер, 1997. — 976 с.
6.Завгородний В.П., Савченко В.Я. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в условиях рынка. - К.: Блиц-Информ, 1995. - 932 с.
7. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99р. № 996-XIV // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. - № 9. – с.3 - 8.
8. Закон «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні». Прийнятий Верховною Радою України 26.01.1993p. Введений в дію з 01.02.1993р.
9. Закон України “Про відпустки”. Затверджений постановою Верховної Ради України від 15.11.1996 р. № 505/96 (уведений у дію з 01.01.1997 року).
10. Закон України “Про господарські товариства“ Затверджений постановою Верховної Ради України від 19.09.1991 р. № 1576-XII (зі змінами і доповненнями).
11. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”. Затверджений постановою Верховної Ради України від 02.03.2000 р. № 1533-ІІІ.
12. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням”. Затверджений постановою Верховної Ради України від 18.01.2001 р., № 2240-ІІІ.
13. Закон України “Про обіг векселів в Україні”. Затверджений постановою Верховної Ради України від 05.04.2001 р. № 2374 – ІІІ.
14. Закон України “Про оплату праці”. Затверджений постановою Верховної Ради України від 24.03.95 р. № 108/95-ВР (зі змінами і доповненнями).
15. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємства”. Затверджений постановою Верховної Ради України від 28.12.1994 р. № 334/94-ВР (у редакції Закону від 22.05.1997 р. № 283/97-ВР) ( зі змінами і доповненнями).
16. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів документів та розрахунків. Затверджена наказом Мінфіну України від 11 серпня 1994 p. №69.
17. Інструкція про порядок реєстрації виданих, повернутих використаних доручень на отримання цінностей. Затверджені наказом Мінфіну України від 16 травня 1996 p. №99.
18. Інструкція про порядок застосування та стягнення штрафних (фінансових) санкцій органами держаної податкової служби. Затверджена наказом ДПА України від 17.03.2001 р. № 110.
19.Інструкція про порядок нарахування та погашення пені. Затверджена наказом ДПА України від 01.03.2001 р. № 77. 11. Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1994 р. № 759.
20. Козлова Е.П., Галанина Е.М. Бухгалтер и налоговый инспектор: проблемы и решения. - М.: Финансы и статистика. - 1994. — 144 с.
21. Крамаровский Л. М. Ревизия и контроль: Учебник. — М.: Финансы и статистика, 1988. — 232 с.Постанова Верховної Ради України «Про внесення доповнень до Правил застосування Закону України «Про податкообкладання прибутку підприємств» від 14 липня 1995 p.
22. Контроль і ревізія: Підручник. – 4-те вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2002. – 253 с. (вища освіта ХХІ століття).
23. Наринский А.С., Гаджиев И.О. Контроль в условиях рыночной экономики. — М.: Финансы и статистика, 1994. — 176 с.
24. Носова С.С. Экономический контроль: сущность и формы проявления. — М.: Экономика, 1991.— 176 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.