22 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Організація обліку на підприємстві№ роботи: 1196
розділ: Звіти з практики
тип: Курсова робота
об'єм: 58
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .......3
РОЗДІЛ 1. Організація обліку на підприємстві.................. .............................. ........5
1.1. Економічно-правові засади функціонування підприємства.................. ...........5
1.2. Облікова політика підприємства та організація роботи бухгалтерії.............24
РО ЗДІЛ 2. Документальне оформлення і порядок обліку основних операцій підприємства.................. .............................. .............................. .............................. ..28
2.1. Облік і документальне оформлення операцій з грошовими коштами..........28
2.2. Облік руху товарно-матеріальних цінностей..................... .............................. 29
2.3. Облік розрахунків з оплати праці…………………………………………….31
2.4 . Облік операцій з необоротними активами...................... .............................. ...34
2.5. Облік витрат........................ .............................. .............................. ......................40
2.6. Аналіз порядку розрахунків результатів діяльності підприємства...............47

Розділ 3. Організація звітування підприємства.................. .............................. ..52
ВИСНОВКИ................ .............................. .............................. .............................. .....54
ЛІТЕРАТУРА........... .............................. .............................. .............................. ........56
ДОДАТКИ…………………………… ……………………………………………..58
   
Список літератури

1. Азаренкова Г.М., Бухгалтерський облік:Навчально-методичний посібник для самост. вивчення дисциплін/ Г.М.Азаренкова, Н.М.Самородова.– К.:Знання, 2004.– 415с.
2. БутинецьФ.Ф., Аудит:Підручник.– 2-ге вид.. доп. і перероб.– Житомир:ПП "Рута", 2002.– 672 с.– (Навчальні посібники з бухгалтерського обліку)
3. Бухгалтерський облік в Україні:Навчальний посiбник/За ред. Р. Хом'яка.– 2-е вид.,доп. і перероб.– Львів:Інтелект-Захід, 2003.– 820с Головченко О.О., Олік і контроль виробничих витрат у житлово-комунальному господарстві:Автореф. дисертації на здобуття наук. ступеня
4. Бухгалтерський облік та звітність в Україні: Збірник нормативно-правових актів станом на 1 липня 2001 року/Укл. М.І.Камлик.– К.:Атіка, 2001.– 752с.
5. Бухгалтерський облік і аудит в аптеках:Навчальний посiбник/За ред. Бутинця Ф.Ф.– Житомир:ПП "РУТА", 2002.– 384с.– (Сер. "Навчальні посібники з бухгалтерського обліку")
6. Закон України від 16.07.99р. № 996-ХІV “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” : Баланс. – 2000. – лютий. – с.2-7.
7. Закон України від 22.05.97р. № 283/97 ВР “Про оподаткування прибутку підприємств” : Баланс. 2000.- травень. –с. 4-5.
8. Закон України від 27.03.91 р. № 887- ХІІ “Про підприємства в Україні”, зі змінами і доповненнями.
9. Закон України “Про податок на додану вартість” від 03.04.97 р. № 168/97-ВР, зі змінами і доповненнями.
10. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.
11. Каменська Т., Методика внутрішнього аудиту виробничих витрат//Вісник податкової служби України.-К.-2005.-№10.– С. 49-51
12. Коблянська О.І., Фінансовий облік:Навчальний посібник.– К.:Знання, 2004.– 473с
13. Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні: Закон. Положення . інструкції: Збірник норм.-прав. актів/Упоряд. Д.О. Голов, І.В. Шпак. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – с.10-174.
14. Організація бухгалтерського обліку:Підручник/ Ф.Ф.Бутинець, С.М.Лайчук, О.В.Олійник, М.М.Шигун;За ред. Бутинця Ф.Ф.– 3-тє вид., доп.. і перероб.– Житомир:ПП "РУТА", 2002.– 592 с.– (Сер "Навчальні посібники з бухгалтерського обліку")
15. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку
16. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник / Вид.3-тє, перероб. І доп. – К.: КНЕУ, 2000. – с. 125-149.
17. Трохименко Л.М., Бухгалтерський облік. У 4-х ч.:Навчально-метод. посібник для самост. вивч. дисц.Ч.4:Робочий зошит (форми облікових регістров та документів) для виконання практичних завдань з другого блоку курсу "Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах".– К.:КНЕУ, 2002.– 220с
18. Трохименко Л.М., Бухгалтерський облік. У 4-х ч.:Навчально-метод. посібник для самост. вивч. дисц.Ч.3:Методичні рекомендації до вивчення другого блоку курсу "Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах".– К.:КНЕУ, 2003.– 506с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.