21 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Фінансово-економічні аспекти використання матеріально-технічної бази підприємства№ роботи: 117
розділ: Економіка підприємства
тип: Курсова робота
об'єм: 54 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ...........3
1. Матеріально-технічна база та основні виробничі фонди підприємства.............5
1. 1. Матеріально-технічна база підприємства.................. .............................. ...........5
1.2. Економічна суть основних та оборотних фондів їх склад та структура..........6
1.3. Показники використання виробничих фондів........................ ..........................12
2. Техніко-економічна характеристика підприємства.................. ..........................17
2.1. Історія утворення і розвитку підприємства.................. .............................. ......17
2.2. Юридичний статус підприємства.................. .............................. ......................17
2.3. Напрями діяльності підприємства.................. .............................. .....................18
2.4. Організаційна структура підприємства.................. .............................. ............19
2.5. Аналіз основних техніко-економічних показників підприємства.................. 23
3. Аналіз засобів виробництва................... .............................. .............................. ..30
3.1. Аналіз стану та використання основних фондів підприємства.................. ...30
3.2. Аналіз складу, структури та ефективності використання оборотних фондів підприємства.................. .............................. .............................. .............................. ...35
4. Напрямки розвитку матеріально-технічної бази.......................... .......................40
4.1 . Напрямки інтенсифікації та шляхи кращого використання основних фондів підприємства.................. .............................. .............................. .............................. ...40
4.2. Напрямки поповнення та підвищення ефективності використання оборотних фондів........................ .............................. .............................. ...................45
Висновк и............................. .............................. .............................. ............................48
Список використаної літератури.................... .............................. ............................52
Додатки..................... .............................. .............................. .............................. .........54
   
Список літератури

1. Бланк И.А. Управление активами. – Киев: “Ника-Центр”, 2000. – 720 с.
2. Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський управлінський облік. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448 с.
3. Варналій З.С. Основи підприємництва: Навч. посіб. - 3-тє вид., випр. і доп. - К.: Знання-Прес, 2007. - 350 с.
4. Володькіна М. В. Економіка промислового підприємства. Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 196 с.
5. Голов С.Ф. Управлінський облік. - К: Лібра, 2003.-243с.
6. Друри К. Управленческий и производственный учет: Пер.с англ.:Учебник.-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2002.-409с.
7. Котляров С.А. Управление затратами: Учебное пособие. – СПб.: ПИТЕР, 2001. – 160с.
8. Лабзунов П. Оргнизация управления затратами в условиях рыночной экономики России / Экономист. – 2002. - №9. - с. 82-85
9. Манів З.О., Луцький І.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. - 2-ге вид., стер. - К.: Знання, 2007. - 580 с.
10. Мишин Ю.А.Управленческий учет: управление затратами и результатами производственной деятельности . - М.: Дело и сервис, 2002.-362с.
11. Молвинский А. Кобенко А. Как разработать систему управления затратами / Финансовый директор. – 2003. - №11. – с.5-8
12. Примак Т.О. Економіка підприємства: Навч. посіб. — 4-те вид., стер. — К.: Вікар, 2007. — 219 с.
13. Растяпін А.В., Губенко С.П. Максимізація прибутку підприємства//Фінанси України. - 2002. - №2. - с.19-29
14. Семернікова I.О., Мешкова-Кравченко Н.В. Економіка підприємства: Навчальний посібник. - Херсон: ОЛДІ-плюс, 2003. - 312 с.
15. Цал -Цалко Ю.С. Витрати підприємства. – К., 2002. - 656 с.
16. Управленческий учет /Под ред. В.Палия и Р.Вандер Вила.- М.: ИНФРА-М, 1997.- 480 с.
17. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч. посібник. – Житомир: Житомирський інженерно-технологічний інститут, 2002. – 647 с.
18. Шашурин Ю.С., Черезов А. В. Себестоимость в оперативном управлений предприятием, - М.: ООО Издательско-Консалтинговая Компания "ДеКА", 2000. - 212 с.
19. Швиданенко О.А., Покропивний С.Ф., Клименко С.М. та ін. Економіка підприємства. — К.: КНЕУ, 2000. - 363с.
20. Шваб Л.І. Економіка підприємства. – К.: Каравела, 2004. – 568 с.
21. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий.- М.:ИНФРА-М, 1997.- 343 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.