17 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Конкуренти та дії фірми№ роботи: 1148
розділ: Маркетинг
тип: Курсова робота
об'єм: 39
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .......3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи дослідження конкурентів та дій фірми..................5
1.1. Конкурентне протистояння як наслідок протистояння галузі........................ 5
1.2. Конкурентні ходи фірми......................... .............................. .............................. 6
1.3. Зобов’язання фірми при здійсненні конкурентних ходів......................... ........8
1.4. Ключові пункти для отримання конкурентних переваг....................... ..........11
РОЗДІЛ 2. Аналіз конкурентного середовища ВАТ АК „АДВІС”......................1 3
2.1. Загальна характеристика підприємства.................. .............................. ............13
2.2. Аналіз факторів конкурентоспроможності підприємства.................. ............15
2.3. SWOT - аналіз діяльності підприємства.................. .............................. ...........24
РОЗДІЛ 3. Напрями підвищення конкурентоспроможності ВАТ “АК АДВІС”........................ .............................. .............................. .............................. .....28
3.1. Впровадження методики визначення конкурентоспроможності та формування конкурентних переваг підприємства на основі теорії ефективної конкуренції................... .............................. .............................. .............................. ....28
3.2. Розробка інваріантної стратегії розвитку підприємства.................. ...............32
ВИСНОВКИ... .............................. .............................. .............................. ..................35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ...........37
ДОДАТКИ........ .............................. .............................. .............................. ................39
   
Список літератури

1. Закони України” Про захист економічної конкуренції” від 11 січня 2001 року №2210-ІІІ. – ВВРУ. – 2001. - №12.
2. Агеева Н. В. Стратегическая матрица компании // Экономические стратегии. – 2007. - №8. – с.128-134.
3. Азов Г.П., Челенков А. П. Конкурентные преимущества фирмы. - М: ОАО „Типография „НОВОСТИ””, 2000. - 256 с.
4. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. - М.: Центр экономики и маркетинга. 1996. - 208 с.
5. Алешина Н.В.Анализ подходов к обеспечению конкурентоспособности предприятия // Наукові праці Донецького державного технічного університету. – Донецьк. – 2002.- №53. – с. 201-210.
6. Андреева О.Д. Технология бизнеса - маркетинг: Учебное пособие. - М.: Издательская группа ИНФРАМ НОРМА, 1997. - 224 с.
7. Андрийченко И.А.. Особенности стратеги предприятия-експортера в условиях конкуренции // Вісник Донецького університету. Серія Економіка і право, 2005, Вип2/2. - с.231-235
8. Анисимов О.М. Новое методологическое мышление: сущность и пути формирования. - М.: Экономика, 2004. - 351 с.
9. Арзамасцев Н.В.. Повышение конкурентоспособности отечественного промышленного производства - основная задача государственной инновационной политики // Инновации, 2000.-№ 7.-с.71-74.
10. Багрова І.З., Нефедова О.Р. Складові та фактори конкурентоспроможності // Вісник економічних наук України. - 2007. - №1. - с. 11-16.
11. Барабась Д.О. Концепція ключових факторів успіху підприємств як методологічна основа дослідження їх конкурентоспроможності // Проблеми науки. – 2005. -№ 11.-С.52-55.
12. Барзенов С.В. Створення та розвиток конкурентних переваг в компанії в сучасних умовах //Держава і регіони. – Запоріжжя. – 2006. - №4. –с. 35-37.
13. Буділовська Л.Т. Аналіз поняття “конкуренція” // Держава та регіони. – Запоріжжя. – 2006.- №4. – с. 421-423.
14. Бур В.П. Концепция устойчивого конкурентного преимущества // Проблемы теории и практика управления. – 2004.- №4.- с. 107-113.
15. Гаврилюк С. Ф. Стратегія підприємства. - К.: КНЕУ, 2005. - 324с.
16. Гайдук В.А. Розвиток теорії конкурентних переваг // Інвестиції: практика та досвіт. – К. – 2007. - №2. – с. 20-23.
17. Геєць В. В. Характер перехідних процесів до економіки знань // Економіка України. - 2004. - №5. - с. 4-13.
18. Ефимова М. Р., Петрова Е.В., Румянцева В.Н. Общая теория статистики. М.: ИНФА-М, 1998. – 416с.
19. Косянчук Т.Ф., Лук’янова В.В., Майорова Н.І., Швид В.В. Економічна діагностика: Навчальний посібник/За заг. ред. Т.Ф. Косянчук – Львів: Новий Світ – 2000, 2007.- 452 с.
20. Минцберг Г.,Альстрэнт Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий / Пер. с англ. под. ред. Ю.Н. Каптуревского. – СП.:Изд-во “Питер”, 2000. – 336 с.
21. Наливайко А. П. Теорія стратегії підприємства: сучасний стан та перспективи розвитку: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001, 227с.
22. Оберемчук В. Ф. Стратегія підприємства: Короткий курс лекцій. К: МАУП, 2000. – 128 с.
23. Омельяненко Т.В. Ключові конкурентні переваги: еволюція та діалектика // Тези доповіді, опубл. у зб. "Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Теорія управління організацією: стан та перспективи", Київ-Трускавець. - К.: НТУУ, 2000.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.